Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

6.2. Valg af optagelsesmetode

6.2.1. Lyd‐ eller videooptagelser

I afvejningen af optagelsesmetode til indsamling af data for E. synes fordelen ved lydoptagelser

at være, at jeg kunne optage E., uden at hun ville opdage det, og derved undgå ikke‐

naturalistiske optagelser. Videooptagelser var dog mest fordelagtige af flere grunde; jeg ville i

mit gennemsyn af optagelserne ikke være i tvivl om, hvem der ytrer sig i interaktionerne, og da

noget af E.’s kommunikation foregår på et ikke‐verbalt plan, ville jeg via videooptagelser kunne

inddrage dette i min analyse.

6.2.2. Den naturalistiske optagelsesmetode

Jeg valgte at gøre brug af den naturalistiske optagelsesmetode ved min indsamling af empiri, da

denne type optagelse kun minimalt griber ind i barnets spontane sprogudøvelse. For at få et

objektivt billede af E.’s pragmatiske sprogvanskeligheder var det væsentligt, at optagelserne

blev så oprigtige som muligt. Derfor besluttede jeg at undgå at stille E. deciderede opgaver

undervejs, hvorved jeg håbede at undgå iscenesat kunstig interaktion. Dette samtidig for at

undgå, at optagelserne blev et billede af E.’s interaktion med mig, men snarere et billede af

hendes sociale og kommunikative samspil med institutionens andre børn. Før jeg gik i gang med

optagelserne, udvalgte jeg dog situationer, hvor jeg havde en formodning om, at E.’s

pragmatiske og sociale vanskeligheder ville komme til udtryk i hendes interaktion bl.a. rolleleg i

dukkekrogen, huleleg, leg på legepladsen og andre. Dette også for at begrænse mængden af

materiale.

Fordelen ved de naturalistiske optagelser er, at der opnås en autentisk oplevelse af barnets

adfærd på et givet tidspunkt. En ulempe er, at optagelsestidspunkterne er tilfældige, og at

meget afhænger af de ydre forhold på det tidspunkt, hvor optagelsen foregår: hvordan er

barnets humør og oplagthed, hvad og hvem leger barnet med, etc. Dog gav det mig adskillige

fordele at være tilknyttet institutionen og samtidig kende E. godt på forhånd, da jeg i mange

sammenhænge kunne tage mine forholdsregler i forbindelse med de førnævnte ulemper og

blot foretage optagelserne en anden dag.

46

Similar magazines