Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Forskere (bl.a. Brook & Bowler (1992)) har som tidligere nævnt siden den første beskrivelse af

børn med pragmatiske sprogvanskeligheder argumenteret for, at PLI‐børnene havde mange af

de karakteristika, der var kendetegnende for børn med autisme.

Jeg finder det derfor relevant kort at redegøre for nogle af de træk, der typisk karakteriserer

børn med autisme for derved at belyse, hvilke autistiske træk, der kendetegner E.

7.4. Autistiske træk

Ifølge WHO ICD – 10 (2007) diagnosticeres autisme ud fra tre overordnede kriterier:

1. Afvigende socialt samspil

2. Kvalitativ kommunikation

3. Indsnævrede, repetetive og stereotype adfærds‐, interesse‐ og aktivitetsmønstre (WHO ICD‐

10 (2007)).

Årsagen til autisme har fra begyndelsen været omdiskuteret og relateret til henholdsvis en

medfødt biologisk defekt eller som følge af tidlig omsorgssvigt. I dag er der overvejende

enighed om grundlæggende biologiske dysfunktioner som hovedårsag til vanskelighederne – i

neuropsykologisk forstand dysfunktioner i de grundlæggende cerebrale programmer til

kategorisering og begrebsliggørelse af verden 75 .

Undersøgelser (Maul (1998)) peger på, at autistiske børns sprogforståelsesvanskeligheder er

sværere end dem, man ser hos dysfatiske børn samtidig med, at børn med autisme har en mere

begrænset forståelse af kropssprog som gestus og mimik. En moderne hypotese om autisme

argumenterer for, at de autistiske børns sprogforståelsesvanskeligheder går bagom det talte

sprog helt ind i sammenkædningen af handling og sprog og dermed dybt ned i den indre

begrebsverden 76 .

Det ser ud til, at autistiske børn kan have lettere ved at tage sprogets fonologisk‐

artikulatoriske side i anvendelse og har meget sværere ved sprogets impressiv‐begrebsmæssige

side. Deres manglende evne til at anvende sproget i kommunikative og pragmatiske

75 Maul (1998).

76 Maul (1998).

54

Similar magazines