Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Ovaj materijalni podatak

Ovaj materijalni podatak se suprotstavlja prihvaćenim svedočenjima od strane Prvostepenog veća u svom suđenju i potvrđenom od Apelacionog veća. Dopuštajući da je Prvostepeno veće počinilo jednu sudsku grešku, ova greška bi okaljala ozbiljno kredibilitet ključnih svedoka kao što su VG024 i VG042. Prisustvo ovog dokumenta je dakle u temeljnom interesu i zasluživalo bi za najmanje jedno uverljivije demonstriranje od strane Revizionog veća. Ovaj dokument smatram fundamentalnim koji potvrđuje po meni, minimalno delimičnu reviziju suđenja. Nije pojmljivo da jedan takav materijalni dokaz ne bude ozbiljno uzet u razmatranje od strane Revizionog veća u okviru jedne kontradiktorne analize. Nije nerazumno tvrditi da se Reviziono veće ograničava na navođenje da je ovo pitanje već bilo obrađivano u prethodnim sudskim procedurama pred Prvostepenim i Apelacionim većem da se odbaci ovaj argument. Ako nikakva argumentacija nije sprovedena kao potvrda ovom zaključku, čemu onda služi Reviziono veće ako ne da potvrdi šta se desilo pre. Po mom mišljenju, ovaj dokument, priložen uz svedočenja svedoka 1 i 5 su novi elementi koji bi, pri svemu tome, zasluživali jednu delimičnu reviziju suđenja, na bazi Aneksa 7 priloženog za revizionu istragu. Ovaj zvanični dokument potpuno osporava iskaze svedoka VG042 po činjenici da je svedok prepoznao telo Mušana Čančara​ 625 [Odluka, par. 245] i da je isti svedok video Milana Lukića da izvodi​Nedžada Bektaša​ 626​ [Odluka, par. 238.]​. Revizione veće bi moralo na bazi samo ovog dokumenta ustanoviti da svedočenje VG042 nije bilo verno ni potkrepljujuće. Ta činjenica je karakeristik radnih metoda Apelacionog veća (ili Revizionog veća) koje se ne zasniva na dokaznim elementima, ispitujući samo dostupna dokumenta, već na pisanja učesnica za odlučivanje. Posledica je grozna jer ona odvodi na progrešna zaključivanja sa učinkom da se u zatvoru nađe nevina osoba. Ovakvo stanje stvari izazivaviše uzroka od kojih je sigurno činjenica da MKSJ i MKSR nemaju u svom okviru specijaliste dokazivanja sa iskustvom kaznenih postupaka. Kako se tako može pripisati Milanu Lukiću ubitstvo Nedžada Bektaša i Mušana Čančara počinjeno 10. juna 1992 a dok su oni umrli na drugom mestu pri borbi na dan 6 oktobra 1992 ?

OPŠTI ZAKLJUČCI Većina veća je odlučila da odbaci revizionu istragu pa osnovu zaključaka proizašlih iz Apelacionog veća koje smatra da nova činjenica nije bila dostavljena u skladu sa Pravilnikom procedure i dokazivanja na sudsko razmatranje. Smatram da saznanje nove činjenice se mora procenjivati na širi način jer ne bi bilo poželjno da nevina osoba ostane ad aeternam (zauvek) u pritvoru dok ona čak iznosi u svojoj istragi sredstva koja prizivaju od strane sudija jednu savestnu analizu. Što je veoma dirljivo u slačaju Milana Lukića to je nastojanje da je njegova Odbrana scedočila po strategiji alibija. Na konstantni način, Milan Lukić je naglašavao da nije bio prisutan za vreme počinjenih zlodela na tim mestima i što je dokazivao svedocima različite strukture. Uprkos ove odbrane alibija, sudije Prvostepenog veća i Apelacionog veća su procenile da svedoci alibija nisu bili uverljivi i više su voleli izabrati//prihvatiti razmatranje verodostojnosti svekoka Optuženičkog tima. Studiozni rad na koji sam se usmerio mi je omogućio da dođem do krajnje značajnih sumnji o istinitosti svedoka optuženičkog tima pitajući se na kraju o njihovim stvarnim razlozima. Uočio sam da dobar broj ovih svedočenja je nekoherentan, nelogičan ili čak zabludan. Uprkos tome, moje kolege su smatrale da im dodele izvestan kredibilitet. Reviziona istraga sa novim svedocima zahteva proveru alibija na terenu. Ako sudija vrši striktnu interpretaciju nove činjenice on bi dakle mogao smatrati da je pomenuti ali bi već ispitivan sa rizikom izvestnih sudskih grešaka kod prvih sudija koji su se mogli prevariti pri odlukama. I još, prisustvo među novim svedocima jednog sudskog službenika mora odvest jednog savestnog sudiju da sebi postavi istinska pitanja i da ponovo prouči dosije od temelja do kraja. Proučavanje dosijea mi je omogućilo da ispitam tehnička pitanja vezana za svedočenje ovlašćenih eksperata i tačnije ključno pitanje, ono o požaru navedenom na Bikavcu i u Pionirskoj ulici gde stručnjaci nisu našli dodirne tragove. Kako, po tome, u tim uslovima, da se zanemari takva tvrdnja? Reviziona procedura takva kao dokaz po članu 146 Pravilnika procedure i dokaza omogućuje kolegijumu sudija da statuira na istraživanju ostavljajući otvorenom mogućnost da se dovedu u

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...