Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Na mestu gde se nalazi

Na mestu gde se nalazi svedok VG042 pri egzekucijama, odbrana je izradila video snimak koji pokazuje pogled fabrike Varda i Drine sa balkona. Kada je od svedokinje traženo, ona je prepoznala da se portirnica nalazila na velikom rastojnju584 od njenog balkona. potpuno uočavajući ovo rastojanje, ona je u svakom slučaju zaključila da je mogla vrlo dobro posmatrati događaje, da je videla osobe odvedene ka portirnici i da je poznavala svakog od njih. Potvrdila je procenu rastojanja na 50 metara „vazdušnom linijom“585. Na pitanje da se sazna da li na video snimku ona može da prepozna nekoga u vozilu, VG042 je odgovorila da nije razumela pitanje i mislila je da je pitaju koga je videla u vozilu na dan zbivanja. Pro dodatnom ispitivanju od strane optuženičkog tima ona će izjaviti da je njen vid bio odličan te 1992. godine586. Na proceni godina Milana Lukića od strane svedoka u momentu zbivanja, Vg042 je rekla da je bila sigurna da je Milan Lukić u tom periodu imao više od 40 godina ali je dodala da ne zna koliko je tačno imao godina i da se često varala o godinama pojedinih osoba587. Svedokinja koja se nalazila na 50 ili 100 metara od mesta zbivanja kada su se odvijala , je izjavila da je jasno videla Milana Lukića588. S tim u vezi Prvostepeno veće navodi da Optuženički tim nije pitao svedoka da li je nekoga prepoznao u sudnici589. Po pitanju prisustva crvenog Pasata na dan zbivanja, VG042 je izjavila da je „jednog dana“ ona videla Milana Lukića da uzima crveni pasat Behije i Džeme Zukića koji je bio parkiran na asfaltnom putu pored Drine u blizini fabrike Varda. U unakrsnom ispitivanju svedokainja će precizirati da je to bilo u vreme odvijanja događaja u fabrici Varda. Odbrana Milana Lukića će od nje tražiti da objasni zašto ona nije ovo iznela u svojoj izjavi datu u MUP­u 1993. godine. Za Prvostepeno sudsko veće VG042 je imala teškoća da razume šta se od nje traži i ponovljeno je da je već zaključila da je uvek govorila ono što je videla. U svojoj izjavi iz 2008. godine , svedokinja VG042 je iznela da su Milan i Sredoje Lukić zaplenili Pasat Bahije Zukić, ali ona nije rekla kada ni kako su to oni učinili. Za Odbranu značaj ovog događaja se svodi na hronologiju zbivanja. Svedokinja VG042 će navesti da se ne seća kada je Behija Zukić bila ubijena, ali da je bila ubijena među prvima, da su tri čoveka bili odvedeni posle, i da su zbivanja u Vardi zatim nastupila. Prvostepeno veće uočava da je svedokinja odavala utisak veoma dezorijentisan u svojim iskazima591.

3. Zaključci a. Svedok VG024 Pretresno veće podseća da je svedok VG024 prepoznao Milana Lukića u sudnici. Postoje dovoljni dokazni elementi , zasnovani na predhodnom poznavanju svedoka VG024 i na njegovom kazivanju o nestalim zbivanjima u fabrici Varda, da se zaključi da je svedok poznavao Milana Lukića u relevantno vreme i da potvrđuje njegovo prisustvo tog dana. Kada se analiziraju izjave VG024 veće će otkriti nedoslednosti između njene izjave i izjava datih 1994. godine u MUP­u i 1998. godine Javnom tužiocu. Ove razlike otkrivaju detalje koji nisu saopšteni u 1994. i 1998. godini koji se javljaju u njenoj kasnijoj izjavi. Prvostepeno veće će zadržati činjenicu da se svedok VG024 pravda govoreći da je njena izjava iz 1998. data u žurbi. Vezano za izjavu ove svedokinje ona će navesti da nije znala u tom periodu da su izvesni detalji zbivanja bili značajni i tačnije činjenica da je ona posmatrala zbivanja izvan fabrike Varda, da je videla osobe na balkonu jedne kuće i da je čula kako jedno dete plače594. Bez obzira na sve te nepodudarnosti, Prvostepeno veće neće o tome voditi računa i neće pridati nikakvu važnost činjenici da VG024 u svojim predhodnim izjavama nije primetila ove detalje595. S tim u vezi Apelaciono veće će podsestiti da jedno sudsko veće može prihvatiti priložene elemente od strane nekog svedoka uprkos razmimoilaženja javljenih u njegovim predhodmim izjavama596. Apelaciono veće koje preuzima poziciju od Prvostepenog veća navodi da Milan Lukić nije dokazao da je prvostepeno veće počinilo sudsku grešku vezano za verodostojnost ovog svedoka597. Izgleda iznenađujuće da Prvostepeno veće nije dalo odgovarajuću težinu ovim nesaglasnostima koje bar malo utiču ne na proste detalje već precizne i pobrkane elemente koji omogućavaju da se kaže da je Milan Lukić bio prisutan u fabrici Varda tog dana i da je usmrtio sedam osoba. Ovaj svedok u svojim izjavama iz 1994. i 1998. godine navodi da je smatrala da u tom periodu ovi detalji nisu imali takvu važnost i da tek posle iskaza jedne druge svedokinje vezano za zbivanja ona se prisetila ovih elemenata a koji su međutim od velike važnosti. Da li je ona dobro uočila zbivanja izvan fabrike Varda? Može li se jednostavno rezimirati da se kaže kao što to čini Prvostepeno veće da ove izjave potkrepljuju izjave nekog drugog svedoka? Ne slažem se. Jasno je da nedoslednosti u različitim izjavama bacaju sumnju na poverljivost ovih iskaza. To je utoliko više

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
iu_ARTUM1_2015-07
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume