Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Ako je tačno nova

Ako je tačno nova činjenica se karakteriše sa dosta preciznim elementima nije manje važno da Prvostepeno veće, u svom suđenju vezanom za zbivanja u fabrici Varda, će izložiti svoje uverenje jedino na bazi svedočenja Optuženičkog tima. Na osnovu samo tih svedočenja koja odbacuju ostale materijalne dokaze, Prvostepeno veće će odrediti Milana Lukića kao počinioca ubitstva sedam muslimanskih civila. Ako se uporede izjave ovih svedoka, tačnije svedoka VG024 i VG042 sa iskazima novih svedoka, nadolaze sumnje što se tiče prisustva ili neprisustva Milana Lukića na mestima egzekucije. Slabašna osnova na kojoj se Prvostepeno veće baziralo je dovedena u pitanje svedočenjem dva nova svedoka koji uveravaju da Milan Lukić nije mogao biti prisutan na mestima zlodela. Osim toga, jedan Javni tužilac iz tog perioda je naveo da u tom vremenskom periodu, to jeste 1992 godine nije čuo da se govori o Milanu Lukiću kao mogućem počiniocu zlodela. Moj položaj mi zahteva da kažem da Prvostepeno veće je većanjem odlučilo na osnovu veoma slabašnih činjenica i podložnih kontradikciji. Nova svedočenje, ako su kratka, teže da ospori linearni postupak Optuženičkog tima koji je vezan za zbivanja u fabrici Varda. Po mom mišljenju bi bilo korisno za Reviziono veće da sasluša ova dva svedoka ili bar svedoka 5 kako bi čulo u detaljima njegovu verziju događaja. Na toj osnovi bi Revizione veće moglo odbaciti ili ako bi se dogodilo, zadržati nove elemente koji proizilaze iz izjava ovih svedoka. Tim povodom aneks 7 koji je odbačen od Revizionog veća jeste jedan drugi značajan element koji bi morao da bude analiziran na ozbiljniji način.

Aneks 7 istrage u reviziji Ovaj Aneks​ 620 [​Videti Tužilac protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića​, MICT­13­52­R.1, “Addendum to “Application on behalf of Milan Lukić for review of the trial judgement of 20 July 2009”, filed on 6 February 2014” (“Addendum”), 12 March 2014, paras. 9­13.] sačinjava referencu na jedan dokazni element, D1115, primljen u početnoj proceduri protiv Radovana Karadžića. Taj dokument je značajan za Odbranu Milana Lukića u tolikoj meri gde omojućava da se otkriju novi elementi vezani za broj osoba koje su bile navedene kao žrtve ubitstva pri incidentima za koje je osuđen Milan Lukić, a koji su činjenički umrle u kasnijem periodu uokviru borbenih dejstava. Tako se javljaju dve žrtve događaja u fabrici Varda dana: 10 juni 1992. Ovaj dokument navodi svaku osobu koja je umrla u kasnijem periodu. Među tim osobama se nalaze imena Nedžada Bektaša, ubijenog 6. oktobar 1992 i Mušana Čančara, obijenog 6. oktobar 1992. Ove dve individue su popisane kao preminule//umrle u okviru borbenih dejstava​ 621​ [​Addendum, para. 13.]​. Na planu//bazi autentičnosti dokumenta, ni Javni tužilac, ni Odbrana u sudskom sporu protiv Karadžića nije osporila autentičnost jednog zvaničnog dokumenta bosansko­muslimanske armije​ 622 [Addendum, para. 9.]​. Odbrana Milana Lukića dodaje da je ovaj dokument mogao biti poznat Osuđenom samo posle ubrzane procedure protiv njega kao rezultat sudskog procesa u toku protiv Radovana Karadžića​ 623 [Addendum, para. 10.]​. Treba naglasati da ovaj dokument nije bio dopušten u sporu protiv Milana Lukića, ali sačinjava značajan novi momenat//element koji omogućuje da se imaju u posedovanju elementi vezani za smrt dve žrtve navedene u zbivanjima fabrike Varda. Ovaj autentični dokument potiče iz Registra Muslimanske bosanske armije i dakle, predstavlja zvanični dokument. Većina Revizionog veća u paragrafu 36 svoje odluke će samo osmotriti peckajući se ovaj Aneks 7 da ga odbaci navodeći da “identifikacija Nedžada Bektaša i Mušana Čančara navedeni kao žrtve zbivanja, je bila osporavana na prvostepenom nivou i na apelacionom nivou i da argumenti Milana Lukića na tom nivou su bili odbačeni​ 624​ [Odluka, par. 36.]​. Ne slažem se sa obrazloženom pozicijom od strane većine Revizionog Veća. Ovaj dokument do koga je došla Odbrana Milana Lukića, zvanični dokument ispostavljen od strane Armije muslimansko­bosanske, skriva//sadrži sve karakteristike novog dokaznog elementa koji omogućuje da se ima prigovor na konačnu presudu Okrivljenog. U stvari, ovaj dokument pokazuje činjeničko stanje dve žrtve zbivanja u fabrici Varda, a koje su umrle u kasnijem periodu pri ratnim dejstvima.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
iu_ARTUM1_2015-07