Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

vodeći računa o svim

vodeći računa o svim elementima dosijea299. Dakle u ovom slučaju Prvostepeno veće na osnovu nedostatka prevoda nije diskutovalo sadržaj dokumenta 1D39 koji je ušao u registar gde se nalazi da je Vasiljeviću bila ukazana pomoć u Domu Zdravlja u Višegradu na dan 14.06.1992.300. Veće je izjavilo u tom smislu da je omaškom dopustilo da uđe u registar i da je veće bilo nesposobno da dodeli važnost ovom dokumentu bez prevoda na jedan od radnih jezika suda u Hagu301. U tom smislu iako je Pretresno veće navelo u sažetku dokaza da je Vasiljević bio registrovan u zdravstvenom centru Višegrad 14.06.1992. i uprkos činjenice koja dokazuje da je moguće da se ukaže jedna potvrdna vrednost dokumentu P68 (dokument koji je sastaljen od izvoda ulaznog registra Doma zdravlja u Višegradu) koji je jednako bio prihvaćen kao dokaz bez zvaničnog prevoda, smatram da je Prvostepeno veće moralo ispitati sve dokumente njemu dostavljene bez bilo kakve isključivosti303. Ako, kako podseća Drugostepeno veće, Prvostepeno veće raspolaže velikom snagom za procenjivanje dokaza304 ta sposobnost procenjivanja ne izuzima njegove obaveze ispitivanja svih dokaza ni obaveze nepristrasnog nastupanja prema učesnicima spora. Ostavljajući po strani analizu dokumenta 1D39 i koncentrišući njihovu pažnju samo na svedočenje doktora gospodina Rabi­a da bi dokazali falsifikovanje ovog dokumenta305 Prvostepeno veće je počinilo jednu grešku u procenjivanju dokaza što je izmenilo suštinu celokupne argumentacije. Osim toga uzimajući u obzir da greška Prvostepenog veća na bazi uzimanja u obzir sadržaj dokumenta nema uticaja u proceduralnom postpuku306, Drugostepeno veće je vrednovalo rezonovanje koje vodi ka poštovanju pravila u sličnim sudskim sporovima. U stvari dokument 1D39 je činio deo sadržaja dosijea i u tom pogledu Prvostepeno veće je moralo isti ispitati na isti način kao ostale njemu dostavljene dokaze307. Mogu samo žaliti jedno takvo rezonovanje koje prevazilazi, po mom uverenju, svaku sudsku logiku. Vraćajući se na prisustvo Mitra Vasiljevića za vreme požara, dakle, kada je bio optužen za iste radnje, imam utisak da treba obnoviti njegov postupak. Koji je bio interes za veće da se vrati na ispitivane činjenice ako ne da se iste kasnije upotrebe kao oslonac za osporavanje svake vrste alibija Optuženih.

6. Analiza procenjivanja dokaza a. Identifikacija Milana Lukića Posle iščitavanja različitih svedočenja Optužnice i Odbrane u mogućnosti sam da preciziram iz mnogo razloga koje ću potkrepljivati u nizu, da je Prvostepeno veće počinilo sudsku grešku pri procenjivanju dokaza kod identifikacije Milana Lukića u incidentu u Pionirskoj ulici. U stvari Prvostepeno veće je jedan značajan deo ovog ovog prosuživanja zasnovalo na prethodnom saznanju koje su posedovali izvesni svedoci Milana Lukića, da bi kasnije to umanjili samo na osnovu svog jedinog saznanja da su svedoci bili merodavni da prepoznaju optuženog u trenutku incidenta308. Pri svemu tome postupak veća se kosi sa višom greškom o poverljivosti svedočenja jer je verovatno da su više ovih svedoka mogli prethodno poznavati Milana Likuća, i kao posledica, ima više elemenata koji dovode u pitanje njegovo prisustvo u incidentu. Dakle, koncentrišući svu svoju pažnju isključivo na prepoznavanju pojedinih svedoka Prvostepeno veće ostavlja na stranu analizu dokaza koju je moralo izvršiti vezano za pouzdanost i kredibilitet datih izjava od ovih svedoka. Međutim Prvostepeno veće je počinilo veliku grešku u proceni dokaza pri identifikaciji ovih svedoka. Bez obzira na to što je još više za žaljenje jeste činjenica da je ova greška mogla biti ispravljena od strane Drugostepenog veća ali naprotiv ona je samo potvrđena309. Sada se radi o tome da se rasvetle izvesne tačke rezonovanja Prvostepenog Veća kao i Drugostepenog koje bi zaslužile, po mom mišljenju, jednu dublju analizu činjenica. Tako, kada Prvostepeno veće tvrdi da je VG013 „dobro poznavao Optuženog“310 ne vodi računa o kontradikcijama koje su imale uticaj u analizi svedočenja VG013 311. Ustvari u okviru svog svedočenja VG013 je izjavio da je video Milana Lukića prvi put 14.06.1992.(dan incidenta)312. Ovaj svedok se tek kasnije pozvala na svoje tvrdnje da Optuženog nije poznavala lično, sretala ga je dva puta godišnje313 i kada ga je videla poslednji put, on je mogao imati 20 godina. Pitanje koje se postavlja jeste to da se sazna koji je osnov Prvostepenog veća koji mu je dopustio da zaključi da VG013 „dobro poznaje Optuženog“, dok bi dakle jedna prosta analiza ovih navoda omogućila da se dođe do sasvim drugog zaključka. Ako, kao što to tvrdi sa punim pravom Drugostepeno veće, Prvostepeno veće ima okolnosti da može posmatrati svedoke lično i tako je u boljem položaju da proceni verodostojnost i kredibilitet

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
iu_ARTUM1_2015-07
Maj 2005 - Vikend Magazin
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine