Views
6 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

opovrgavanje iznetih

opovrgavanje iznetih činjenica od strane svedoka Odbrane499. Mld10 je izjavio da su mu njegov otac i brat kazali da su krajem juna 1992. godine proveli tri ili četiri dana kod roditelja Milana Lukića na Rujištima500 i da je Milan Lukić takođe bio tamo i pripremao je jagnje na ražnju za njih da bi proslavili praznik Vidovdan501. c. Smrt predpostavljenih žrtava Nakon upoznavanja sa sveočenjima Zehre Turjačanin, VG058 i VG115 Prvostepeno veće je prihvatilo ova svedočenja kao uveravajuća zaključujući da je makar 60 žrtava bilo ubijeno u incidentu na Bikavcu502. Pri svemu tome, neizvesnosti koje okružuju ova ubistva, ista ne mogu biti dokazana izvan svake razumne sumnje čineći evidentnim neizvestan karakter ovakvih tvrdnji. Ustvari, prema svedoku Mašoviću iz Optuženićke ekipe, 317 tela koja su ekshumirana na 67 mesta u Višegradu, nijedno od njih nema povezanosti sa incidentom na Bikavcu503. Svedok ekspert Jenkins je izjavio da, ako je postojao požar u kući Aljić u kome je umrlo 60 osoba, morali su postojati tragovi na zemljištu504. Sa druge strane što se tiče 11 žrtava koje su identifikovane po imenu, Milan Lukić ističe da postoji jedna ozbiljna sumnja da su te žrtve postojale jer nisu imale matični broj )JMBG, njihova tela nikada nisu pronađena i nijedan izvod iz knjige umrlih nije bio izdat505. On se dakle vraća na identitet četiri od ovih žrtava precizirajući da su neke od njih još uvek žive a da u drugim slučajevima, nesaglasnost u pisanju njihovog imena i prezimena usmerava na reference drugih osoba506. Ustvari za četiri žrtve : Sada Turjačanin, Dulka Turjačanin¸ Dehva Tufekčić i Ensar Tufekčić, milan Lukić iznosi dodatne argumente. Jasno je da za utvrđivanje smrti ovih osoba, jedini dokaz koji je postojao jesu informacije dobijene od strane eksperta Eva Tabeau u tabeli o žrtvama Optuženičkog tima i svedočenjima Zehre Turjačanin,VG058 i VG115 čija verodostojnost po mom uverenju je ozbiljno dovedena u pitanje507. Iz tog razloga nije začuđujuće ustvrditi da tu može biti razmimoilaženja i iskrivljenosti protivno onome što je smatrano kao uveravajući i verodostojni element. Apelaciono veće se na okrutan način suprotstavlja argumentima Okrivljenog tvrdeći da Milan Lukić nije uspeo da pokaže da je Prvostepeno veće počinilo sudsku grešku u oceni dokaza protiv njega508. Ne osvrćući se više na izvesna pitanja koja zaslužuju znatno dublju analizu, ono se ograničava da opovrgne jedan po jedan svaki od ovih argumenata. Ono tako potvrđuje da

prvostepeno veće nije bilo bazirano na popisu žrtava Optuženičke ekipe da bi se odredio identitet žrtava u incidentu na Bikavcu509. Osim toga, nezavisno do činjenice da je Milan Lukić ikzrazio pravo da ospori svaku nedovoljnu identifikaciju žrtava iz Optuženičkog akta , Apelaciono veće je uvereno da Optuženički akt nije falsifikovan. Apelaciono veće podseća da u izvesnim slučajevima širina navedenog zlodela čini nemogućim da se zahteva jedan visok stepen preciznosti svakog pitanja u okviru identifikovanja žrtava. Veće se osim toga poziva na predpostavljajući karakter tvrdnji svedoka Mašovića precizirajući da su njegove tvrdnje teško zamislive jer bi one bile suprotne svedočenjima stotinama osoba510. Apelaciono veće takođe osporava svedočenje eksperta Jenkinsa511 precizirajući da je ovaj takođe potvrdio da nijedna studija mesta zlodela nikada nije bila izvršena i da posledično tome nije bilo nikakvog sredstva da se sazna šta se desilo512. Toliko neizvesnosti koje bi morale po mom uverenju privući pažnju sudija o nemogućnosti da se izjasne iznad svake razumne sumnje na postojanje jednog takvog događaja. Pri svemu tome, Apelaciono veće ocenjuje, da naspram nemogućnosti za svedoka Jenkinsa da definiše na izvestan način postojanje jednog takvog požara513 jedan savestan sudija ne dovodi u pitanje relevantne dokaze očevidaca (VG058, VG115, Zehre Turjačanin) koji bi mogli potvrditi, po Veću, smrt bar 60 osoba za vreme požara514. Zatim na jedan čudnovat način , ono povezuje svoje rezonovanje sa 11 žrtava koje su bile identifikovane515 precizirajući da iz činjenice da su ove žrtve pripadale grupi od 60 žrtava, Milan Lukić nije uspeo da opovrgne da je prvostepeno veće počinilo sudski prestup bazirajući se na dokazu svedoka očevidaca zlodela. Drugostepeno veće će konačno analizirati dodatne argumente Milana Lukića povodom smrti četiri identifikovane žrtve. Što se tiče Sadete Turjačanin, ono navodi da se prvostepeno veće baziralo na dokazu eksperta Tabeau prihvatajući da navedena osoba u Optuženičkom aktu kao Sada Turjačanin je u stvari bila Sadeta Turjačanin516 stim što je potpuno uvereno da je Sada Turjačanin poginula u incidentu517. Tim povodom Apelaciono veće tvrdi da se Milan Lukić ograničava na ponavljanje argumenata koji su bili odbačeni pri prvostepenom suđenju ne dokazujući sudsku grešku koja bi mogla opravdati intervenciju Drugostepenog veća. Što se tiče smrti Dulke Turjačanin u požaru na Bikavcu518, Milan Lukić ističe da je Dulka Turjačanin još uvek živa i da je Prvostepeno veće počinilo sudsku grešku odbacujući njegov zahtev da imenuje jedan „nezavisni tim za ispitivanje zakonitosti“519 da bi se istražila ta mogućnost.

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf