Views
11 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Memića, on je poznavao

Memića, on je poznavao iz viđenja samo Mitra Vasiljevića i Milana Šušnjara pod imenom „Lalko“ ali da svedok nije poznavao Milana i Sredoja Lukića i da su mu drugi članovi grupe saopštili da su ova dvojica bili prisutni115. Svedok VG038 potvrđuje, da su se Milan Lukić, Sredoje Lukić, Milan Šušnjar i Mitar Vasiljević vratili u kuću u noći incidenta116 potpuno naglašavajući da nije u mogućnosti da kaže ko je naredio grupi iz Koritnika da ode u kuću Adema Omeragića117. Prema Husi Kurspahiću VG013 mu je kazao ko su bili počinioci požara imenujući izrično Milana Lukića, Sredoja Lukića, Milana Šušnjara (pod nadimkom Laco) i Mitra Vasiljevića. Osim toga svedok priznaje da nije mogla videti gde su se ljudi tačno nalazili118 jer ih nije mogla videti izbliza119. Međutim svedok se vratio na svoju izjavu tvrdeći da je znala identitet četiri čoveka koji su poslali grupu u kuću Adema Omeragića navodeći imena Milana Lukića, Sredoja Lukića, Mitra Vasiljevića i Milana Šušnjara120. Jasno je da svedočenje VG038 otkriva očigledne kontradikcije koje je trebalo uzeti u obzir prilikom analize verodostojnosti njenih iskaza. Osim toga argumenti na osnovu kojih tvrdi da uprkos činjenice, da nije videla štau su radili Milan Lukić i Sredoje Lukić u kući Adema Omeragića121 ona je znala da su ta dva čoveka izvršila paljenje kuće i pucali122 otkriva po mom mišljenju, jednu moguću zaveru protiv okrivljenih. e) VG 078 Svedok navodi da su ona i Milan Lukić zajedno išli u školu u Prelovu123 sedamgodina i da su se sretali u hodnicima na školskim odmorima i oko škole124. Bez obzira na to kada je Milan Lukić prispeo u kuću Jusufa memića i naredio grupi iz Koritnika da mu predaju dragocene stvari VG078 ga nije odmah prepoznala. To se desilo tek kada ju je VG101 podsetio da je osoba koja je prispela bila Milan Lukić, jedan bivši školski drug koga je VG078 poznavao125. Ona još navodi da kada je Milan Lukić ušao u kuću još bio dan i da se nalazio na oko metar ipo od nje126 i da u vreme prelaska od kuće Jusufa Memića do kuće Adema Omeragića ona je videla Milana Lukića i Mitra

Vasiljevića da se kreću između kuća i da su se smestili u blizini kuća Adema Omeragića127. Uprkos svojoj prvoj nesigurnosti, svedok precizira da je bila apsolutno sigurna da su Milan Lukić i Mitar Vasiljević bili tamo128. Što se mene tiče imam izvesnu sumnju u verodostojnost njenog svedočenja čak i ako je prepoznala Milana Lukića u sudnici129 i uprkos saznanja saznanja da je ona mogla poznavati optuženog za vreme školovanja, pokazala je teškoće da ga prepozna na prvi pogled. U stvari ona je imala potrebu da je svedok VG101 podseti na identitet Optuženog Milana Lukića da bi se ona toga prisetila. Ovo svedočenje pridodato predhodnim svedočenjima dopušta sumnju u oblik organizovanog nameštanja navedenih svedočenja. f) VG 101 Ovaj svedok navodi da je pohađala istu osnovnu i srednju školu sa Milanom Lukićem u toku 11 godina, da ga je viđala svakodnevno u hodnicima i u dvorištu130 i da ga je od 18. do 23. godine viđala često na igrankama i slavljima131. Kada ona govori o incidentu tvrdi da je videla Okrivljenog u kući Jusufa Memića kada je otvorio vrata udarcem nogom i tu ušao dok su članovima grupe oduzimane njihove dragocenoti132. Za vreme preseljenja do kuće Adema Omeragića VG101 potvrđuje da je videla Milana Lukića i Mitra vasiljevića koji su se nalazili u blizini ove kuće na osvetljenom mestu133. Ona je takođe iznela da nije bilo struje u kući Jusufa Memića ali da se ona smestila u garaži i da je cela ta zona bila osvetljena a da međutim ne definiše odakle je svetlost dolazila134. Po navodima svedokinje VG101, uprkos noćnog mraka i nedostatka osvetljenja, baterijske lampe i svetlost od drugih kuća iz Pionirske ulice bi mogla osvetliti stazu između prve i druge kuće135. Oaj argument koji za neke može biti pouzdan u svemu se suprotstavlja duplom logičkom zaključku, s jedne strane, ako je svetlost kuća bila dovoljna da osvetli ulicu zašto bi ljudi koristili baterijske lampe da osvetle put kojim su išli? Osim toga ako je električna svetlost mogla poslužiti da obasja tlo, malo je moguće po mom mišljenju, da sama ta svetlost bude dovoljna daneosporno posluži identifikaciji prisustva okrivljenog Milana Lukića, osim da se poveruje da je bila jedna električna lampa koja stalno osvetljava njegovo lice. Postoji toliko aspekata koji bi zaslužili jednu dublju analizu svedočenja svedokinje VG101 kaoja i ako navodi da je dobro poznavala okrivljenog Milana Lukića136 iz

BOOKVAR 006.pdf
“NUB BiH dostojno predstavlja BiH i obogaćuje izdavačku produkciju”
(Enhedsliste): “Raditi na više pristojnosti i humanosti prema strancima”
Šumarija na četiri rijeke - Hrvatske šume
Pošumljavanje, zaštita, turizam – na šibenski način - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 77 - Grad Biograd na Moru
Maj, 2010. go di ne Broj 15 www.forumbosnjaka.com Go di na V ...
Gubljenje lepe linije u trudnoći Dolazak bebe na svet ... - Bebin izbor
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...