Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Apelaciono veće će

Apelaciono veće će odbaciti takvu proveru smatrajući da pri odsustvu drugog dokaza ova tvrdnja ne zaslužuje proveru tačnosti. Na kraju u pogledu različitih pisanja njihovih imena Dehva Tufekčić i Ensar Tufekčić520 (Emsar i Džehva)521 Apelaciono veće smatra da je Prvostepeno veće podrobno ispitalo ove različitosti u imenima kada je kostatovalo da su bile među žrtvama na Bikavcu522. Pošavši d ovih tvrdnji Apelaciono veće smatra da Milan Lukić nije uspeo da dokaže da je Prvostepeno veće počinilo sudsku grešku u tom pogledu 523. Pored svega tvrdim da, nasuprot takvim odudaranjima u imenima žrtava, Drgostepeno veće bi moralo potkrepiti svoju procenu sa opipljivim dokazima a ne prostim iskazima svedoka. Ispitujući argumente okrivljenog sa izvesnom olakošću i potvrđujući analizu Prvostepenog veća kao lišenu bilo kakve sudske greške 524 Apelaciono veće odbacuje još jednom istragu Okrivljenog a da ne izvrši dublju proveru činjenica. 2. Argumenti novih svedoka u zahtevu za reviziju Prilikom revizionog postupka Okrivljeni je nastojao da pokuša izneti nove dokazne elemente koji omogućavaju da se ospore zaključci Prvostepenog veća i Apelacionog veća. Mora se potvrditi da u revizionoj proceduri odbrana dostavlja nove činjenice. Kako bi trebalo činiti da se iznesu novi dokazni elementi bez osporavanja svih nepodudarnosti činjenica već navedenih i najzad da se uključe novi dokazni elementi u okviru nosih činjenica. Uostalom,zar nije uloga Revizionog veća da ospori zbir zaključaka prvostepenog i Apelacionog veća svodeći to na globalnu sudsku grešku procenjivanja dokaza i da tako započne postupak od nule? Većina sudija prisutnog Revizionog veća je više volela da potvrdi ceo postupak i zaključi da nema novih činjenica. Uprkos takvom potupku za kojim ja žalim, u svakom slučaju, potrebno je povratiti se na argumente Odbrane. Kao potvrdu zahteva za reviziono istraživanje, Milan Lukić je dostavio izjave svedoka 1, 3 , 4 i 5 kao i zahtev za istragu protiv Bakire Hasečić sadržan u anksu 5 svog zahteva. Vezano za svedoka 1, bićeg poslicajca iz Višegrada u vreme rata, on u svojoj izjavi potvrđuje da je primio jedan izveštaj jedne grupe koja je boravila u hotelu Višegrad koji sadrži imena : Dragan

Savić, Aleksandar Šimšić i Mitar Knežević a koji su bili odgovorni za izvršena zlodela na Bikavcu i da Milan Lukić nije pripadao ovoj grupi526. U svojoj izjavi svedok 3 otkriva sa jedne strane, da nije video Milana Lukića u Višegradu na dan 27.06.1992. jer nije bio tu prisutan i sa druge strane, on priznaje da je čuo istog dana jedan razgovor u hotelu Višegrad između Dragana Savića, Mitra Kneževića , Sime, Mila Lakića i Dragana Lakića, gde su se ovi poslednji hvalili da su napadali muslimanske kuće na Bikavcu u toku tog dana527. Iz izjave svedoka 4 proističe da joj je njen muž priznao pre svoje smrti da je Milan Lukić bio nevin jer nije bio prisutan za vreme incidenta ali da nasuprot tome, njen muž je bio jedan od glavnih odgovornih za zlodela počinjena na Bikavcu528. Svedok br.5 Javni tužilac u Bosni i Hercegovini je naznačio što se njega tiče da „nikada nije imao dostavljanje bilo kakve informacije protiv Milana Lukića a u vezi njegovog učešća u činjenju zlodela u Višegradu 1992. godine“529. osim toga u instrukcionom zahtevu od 15.02.2001. godine ured Javnog tužioca distrikta višegrada traži sprovođenje istrage protiv Bakire hasečić za zlodela počinjena između 11. i 16. aprila 1992. godine nad srpskim civilima iz bosne kao i ponovno dostavljanje na dan 20.04.2001. godine krivične prijave protiv bakire hasečić Javnom tužiocu u Sarajevu530. Iz zbira svih ovih elemenata proističe da izjave svedoka 1, 3, 4 i 5 ne otkrivaju samo proste dodatne dokaze o pitanjima već predhodno raspravljenim531. Moje mišljenje je da ova svedočenja iako su u skladu sa predhodnim činjenicama532 (kao preciziram pre ovoga, morala bi zaslužiti da budu obrađena sa više amrljivosti) sadrže odlučujuće informacije za produžetak sudske procedure533. Što se tiče zahteva za istragu protiv Bakire Hasečić sadržanog u aneksu 5, ovaj dokument je od kapitalne važnosti jer on se ne vraća samo na povezanost Bakire Hasečić sa navedenim svedocima534 već on ozbiljno uzrokuje verodostojnost i pouzdanost ovih svedočenja535. Treba podsetiti da Reviziono veće može odobriti revizioni zahtev kada mu se dostave potkrepljujuće činjenice koje mogu izmeniti sudsku odluku i kada ono smatra da postoji razlog da se sudski postupak preispita jer snaga činjenice može biti takva da bi njeno predhodno nepoznavanje izazvalo sudski prestup. Iz ovih razloga mišljenja sam da bi ova pitanja zasluživala da budu preispitana na osnovu člana 146 pravilnika, jer ona idu dalje od pukog poznavanja nove činjenice ili željene marljivosti (nepristrasnosti).

BOOKVAR 006.pdf
“NUB BiH dostojno predstavlja BiH i obogaćuje izdavačku produkciju”
(Enhedsliste): “Raditi na više pristojnosti i humanosti prema strancima”
Šumarija na četiri rijeke - Hrvatske šume
Pošumljavanje, zaštita, turizam – na šibenski način - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 77 - Grad Biograd na Moru
Maj, 2010. go di ne Broj 15 www.forumbosnjaka.com Go di na V ...
Gubljenje lepe linije u trudnoći Dolazak bebe na svet ... - Bebin izbor
Zena-Kvinna nr 51 - Žena-Kvinna