Views
5 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

D. Incidet u fabrici

D. Incidet u fabrici Varda 10.06.1992. U okviru revizione istrage, Odbrana Milana lukića će se vratiti na događaje koji su se odvijala 10.06.1992. ili oko tog datuma u fabrici Varda prouzrokujući smrt sedam civilnih žrtava muslimana iz Bosne 539. Prvostepeno veće na bazi dokaznih elemenata kojima je raspolagalo kao i na osnovu svedočenja izvesnih očevidaca je zaključilo krivicu Milana Lukića za ubistvo i krešenje zakona i običaja ratovanja i ubistvo kao zločin protiv čovečnosti za ubijanje žrtava koje su identifikovane kao Nusret Aljošević, Nedžad Bektaš, Ibrišim Memišević, Hamed Osmanagić, Mušan Čančar, Lutvo Tvrković i Sabahudin Velagić540. Kao što će Apelaciono veće podsetiti u svojoj presudi, dokazni elementi se zasnivaju po mišljenju većine (nadglasavanjem) na priloženim izjavama svedoka VG024 i VG042, oba svedoka su očevidci događaja 10.06.1992. godine541. U ovom stadijumu bez ulaženje u procenjivanje iskaza ključnih svedoka ovih događaja, da se primetiti, da dokazivanje od strane prvostepenog veća povodom pribavljenih činjenica za slučaj fabrika Varda, se zasniva na skoro isključivo iskazima dva svedoka VG024 i VG 042. Apelaciono veće će na taj način imati priliku da zauzme stav navodeći da je Prvostepeno veće bilo u boljem položaju da proceni potvrdnu vrednost dostavljenih svedočenja optužbe i podseća da ono tim povodom ima izvesno diskreciono pravo542. Tim povodom, o ovom incidentu Apelaciono veće će se prosto i čisto osloniti na zaključke Prvostepenog veća. Da bi se shvatili argumenti pribavljeni od Milana Lukića u njegovom revizionom postupku, na prvom mestu radi se o razumevanju osnova na kome su se bazirali Prvostepeno i Apelaciono veće suda na potpori njihovog rezonovanja koje je odvelo do zaključka krivice Milana Lukića u direktnu vezu sa događajima od 10.06.1992. Na oprvom mestu potrebno je detaljno analizirati izjave dva ključna svedoka na osnovu kojih se zasnivaju tvrdnje Prvostepenog veća potvrđene takođe od Apelacionog veća. Na drugom mestu biće potrebno razmotriti suprotne tvrdnje milana Lukića o verodostojnosti (kredibilitetu) ovih svedoka koji po njegovom mišljenju, ne mogu biti prihvaćeni kao istiniti vezano za pokazane nekoherentnosti pri njihovom svedočenju. Treća etapa će se sastojati u tome da se istakne identitet sedam osoba žrtava ubistva i da se odrede nekoherentnosti

vezane za njihovu identifikaciju. Konačno, poslednji deo je da se pozovu novi svedoci koje navodi Milan Lukić u prilog svom zahtevu za preispitivanje i da se odredi da li ovi novi svedoci predstavljju novu činjenicu u sveukupnosti događaja. 1. Ključni svedoci vezano za događaje u fabrici Varda a) Svedo VG024 Prvi ključni svedok događaja je VG024, bivši radnik u toj fabrici koji je izjavio da se nalazio u fabrici kada je susreo Milana Lukića, koji je izgledao da dolazi iz pilane543. Prvostepeno veće je imalo priliku da analzira iskaz ovog svedoka pri njegovom glavnom ispitivanju od strane glavnog tužioca kao i pri unakrsnom ispitivanju. Pri njegovom ispitivanju svedok (ona) je navela da je vidla Milana Lukića da se povraća i vodi dve osobe. Milan Lukić je produžio do odeljenja poliranja gde je pokupio Hameda Osmanagića i Nusreta Aljuševića544. Izlazeći iz fabrike, Milan Lukić je preuzeo Ibrišima Memiševića na izlazu zatim je odveo pet ljudi prema strugari545. VG024 je izjavila da, pošto su bili odvedeni iz fabrike, ljudi su skinuli svoje radno odelo i Milan Lukić ih je odveo do Drine546. Svedok (ona) je ponovila da je ona i njen kolega koji ga je pratio bili izašli iz fabrike i videli su Milana Lukića kako postrojava ljude da ih ubije. Kada je svedok shvatila šta će se dogoditi ona je pobegao i zatim je čula duge rafalne pucnje. VG024 se vratila u fabriku posle ubistava i rekla je Sulji Velagiću, ocu Sabahudina Velagića da je Milan Lukić odveo njegovog sina. ovaj poslednji je otišao na reku i video ga svojim vlastitim očima548. Isti se vratio i obavestio Vg024 da su sedmorica ljudi bili ubijeni, posle čega je on otišao u policiju da prijavi šta se desilo. Na identifikaciji Milana Lukića VG024 ukazuje da ga je upoznala kada je imao 12 ili 13 godina i da je dobro poznavala njegovu porodicu. Svedokinja dodaje da je u 1992. godini Milan Lukić često dolazio u fabriku Varda. Svedokinja je izjavila da je na dan zbivanja bila u unutrašnjosti fabrike kada je čula Milana Lukića da govori jednom drugom radniku da se zove „Milan“. pored svega VG024 nije mogla reći koliko je tačno godina imao Milan Lukić kada ga je upoznala, ni kada ga je videla poslednji put pre rata samo je mogla da kaže da je to bilo u periodu

angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
List u~enika O[ "Vasa @ivkovi}" Pan~evo
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Svjetska banka kreditira obnovu dalmatinskih šuma - Hrvatske šume
NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka - Ponude.biz
preuzmite PDF dokument - Novosti.rs
Broj 249 listopad 2011. - HEP Grupa
108 Kolovoz 2012 - Pučka Kasina 1878
106 107 Lipanj Srpanj 2012 - Pučka Kasina 1878
TRGOVINA ljudima: priručnik za novinare - OSCE
LED NA LJETNOJ DAROVAO 56 LITARA KRVI - Opatija.net