Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

značajno u meri gde su

značajno u meri gde su iskazi ovog svedoka jedini elementi kojima je raspolagalo veće da potvrdi učešće Milana Lukića u ubistvima sedam muslimanskih civila. U stvari, izuzimajući izjavu svedoka VG042 nijedan drugi materijalni dokaz ne omogućava da se utvrdi da se Milan Lukić nalazio na mestu zlodela i da je 10.06.1992. hladnokrvo ubio sedam muslimanskih civila. Za procenu težine svedočenja datom svedoku VG024, Prvostepeno veće podseća da VG024 nije mogao posmatrati zbivanja u kontinuitetu i da ova svedokinja nije imala čist pogled na Drinu598. Veće takođe navodi da je vodilo računa o razmimoilaženjima otkrivenim između svedočenja VG024 i njenih predhodnih izjava koje se odnose na ova zbivanja599. Za veće otkrivena razmimoilaženja nisu uzeta u obzir i ono smatra da svedočenje svedoka VG042 ima višu potvrdnu vrednost od svedočenja VG024 u pogledu zbivanja od tog dana i da svedočenje VG024 potkrepljuje iznošenje VG042. To može izgledati iznenađujuće da Prvostepeno veće prihvata jednu sumnju vezano za predhodne izjave VG042 ne uzimajući u obzir efikasno ove razlike već uz pomoć trika navodi da je svedočenje svedoka VG042 u saglasnosti sa iskazima VG024 i daje dakle jedno neograničeno vrednovanje njegovim iskazima, potpuno prikrivajući razmimoilaženja. Pokazalo se opasnije slediti ovaj pravac jer dva ključna svedoka ovih zbivanja su VG024 i VG042. Dakle jednom takvom metodom, Prvostepeno sudsko veće je položilo na iskaze svedoka VG042 jedinu i maksimalnu potvrdnu vrednost, iskazi svedoka VG024 se samo nadovezuju da daju zakonski legitimitet navodima. Mora se potvrditi da, nasuprot takvim razmimoilaženjima iznetim od Odbrane Milana Lukića bilo je neophodno da Prvostepeno veće uzme u obzir sve izjave date od svedoka i da ih uporedi na kompletniji i precizniji način a ne da se ograniči na tome da ukloni elemente koji se ne uklapaju sa izjavama datim Optuženičkom timu više od 15 godina posle zbivanja. Po mom mišljenju izjave date u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine u devedesetim godinama imale su jednu neospornu dokaznu vrednost i višu pouzdanost u meri kada su događaji još bili prisutni u glavama i navedene priče su otkrivale sigurno jedan oblik istine. Zaista, elementi koji su dodati u izjavama, Tužilaštvu otkrivaju veoma značajne detalje okrivljujući Milana Lukića, detalje kojih nema u prvim izjavama.

Ako je tačno da vreme koje prolazi omogućava da se izvesne traume zaleče a koje su vezane za ratna zbivanja, ostaje činjenica da događaji takve važnosti posle petnaest godina mogu da se zaborave u detaljima. Začuđujuće je da blizu petnaest godina posle zbivanja, takvi elementi poput ovih se mogu pojaviti čak i kada su bili odsutni iz ranijih izjava. Tim povodom, ime Milana Lukića nije navođeno među prisutnim ljudima tog dana u fabrici Varda od svedoka VG024. Moje je mišljenje da je svedočenje svedoka VG024 puno konfuzija i elemenata malo jasnih u direktnoj vezi sa zbivanjima od 10.06.1992. godine. Izneti detalji od strane svedoka prvobitno priloženi Tužilačkom timu izazivaju sumnju na verodostojnost takvih izjava ili makar, što se tiče detalja kojih nema u njihovim predhodnim izjavama. Njihova potvrdna vrednost za mene se mora ograničiti samo na aspekte vezane za njihovo poznavanje Milana Lukića i događaje koji predhode ubistvima sedam civilnih muslimanskih žrtava. b. Svedok VG042 Prvostepeno veće će prihvatiti svedočenje svedoka VG042 kao verodostojno i pouzdano . U stvari veće će istaći da se ne zna tačno koliko je puta VG042 video Milana Lukića pre izbijanja ratnih zbivanja601. Medjutim taj svedok je prema Prvostepenom veću, dosledno izjavio da osobu koju je videla da u dva navrata dolazi ujutru u vreme zbivanja u fabriku Varda jeste bila Milan Lukić i tačnije da je videla Milana Lukića kako odvodi njenog muža. Isto tako, Prvostepeno veće podvlači da je VG042 bio svedok celokupnog zbivanja i da je Vg042 mogla posmatrati Milana Lukića u jednom dugom periodu602. Prvostepeno veće će dakle zaključiti da je VG042 imala neometan pogled sa svog balkona i da je mogla videti šta se dešava u fabrici Varda navedenog dana i odbaciće argumente Odbrane proizašle pri unakrsnom ispitivanju svedoka VG042. Veće je tačnije odbacilo dve izjave koje je svedok bio dao u MUP­u 1993. i 1994. godine. Prema Prvostepenom veću , nemoguće je odrediti sa tačnošću koje informacije sadržane u izjavama date MUP­u u to vreme (1993. i 1994.) mogu stvarno biti pripisane ovom svedoku i dakle biti uzete u obzir da predstavljaju deo njenog svedočenja. Prema tome, Prvostepeno veće je mišljenja da ova dva dokumenta nisu imala nikakvu vrednost i zbog toga ih nije uzelo u razmatranje. Pri prvom čitanju možda bude iznenadjujuće da Prvostepeno veće nije uzelo u obzir ove izjave koje su medjutim obradjivale zbivanja od 10.06.1992. godine. Povodom

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4