Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

godini bilo bar dve

godini bilo bar dve osobe sa istim imenima389. Veće dalje pristupa poređenju informacija sadržanim u tom dokumentu i informacija iz vlasničkog registra potkrepljujući taj dokument sa informacijama očevidaca, da bi zatim zaključilo da vezano za : Mehu Jašarevića, Hasana Kurspahića i Ismeta Kurspahića podaci nisu isti 390. To omogućava da se opozove razuman karakter zaključaka Prvostepenog veća da su njihove osobe umrle u požaru. Ako ovaj prvi deo analize veća ima razloga da se pristupi komparativnom poređenju dokaza i svedočenja, drugi deo otkriva lakoću njegove argumentacije. Zatim,žalbeno veće se više ne vraća na analizu dokumenta P300 što omogućava predpostavku da Medo Kurspahić i Redžo Memićević nisu imali dvojnika svog imena, ono prosto pristupa suočavanju sadržine informacija iz vlasničkog registra sa onim iz navoda očevidaca391. Zatim, u jednom postupku koji ja smatram da je drzak, veće upoređuje vrednost sadrzanih informacija u vlasničkom registru sa onima iz navoda svedoka Huse Kurspahića. po kazivanju ovog svedoka. članovi porodice žrtava su bili dovedeni da podnesu zahtev za vlasništvo u ime žrtava iz razloga što vlasništvo još nije bilo prošlo homologizaciju i još uvek se vodilo na imena umrlih osoba392. Tim povodom moram istaći da ako je statusu huse Kurspahića kao bivćem policajcu u SJB Višegrad data izvesna verodostojnost i omogućeno da objasni neke aspekte sudskog dosijea, važno je podsetiti da ovaj svedok nema sposobnosti eksperta da se oglasi o tehničkim pitanjima. Uostalom kao što je ranije uočeno, njegovo svedočenje se zasniva u velikom delu na kazivanju njegovog oca. Tako, posle potkrepljivanja dokaza pet svedoka očevidaca sa svedočenjem Huse Kurspahića i povezujući to sa sadržajem dokumenta P175 i listom nestalih osoba koju je sastavio Amor Mašović, Drugostepeno veće odlučuje da su Medo Kurspahić i Redžo Memišević bili ubijeni u požaru393. Ako pristup Žalbenog veća u odnosu na dve žrtve postavlja nekoliko pitanja u vrednovanju dokaza vezano za svedoke, dokazivanje okolnosti pod kojima je umrla ismeta Kurspahić prelazi granice razumnosti. Mišljenja sam kao i odbrana da je bila grfeška u razmatranju dokumenta 1D225 (dnevni delovodnik doma zdravlja u Višegradu) koji je bio na raspolaganju za identifikaciju, dok je on dakle morao biti dopušten da se razmatra kao dokazni element sudskog dosijea394. Zaista ovaj dokument pokazuje da je Ismeti Kurspahić pružena medicinska pomoć posle incidenta i predstavlja dokaz da je ona još bila živa posle zbivanja u Pionirskoj ulici395. Drugostepeno veće je dopustilo šest dodatnih dokumenata u korist ove argumentacije396 i dva dokumenta koje je dostavilo tužilaštvo397 ne dajući prednost njihovoj analizi398.

Osim toga, mada se drugostepeno veće poziva na referencu na pres konferenciji i na dokumenta ekshumacije i njihove identifikacije koja govore da je Ismeta Kurspahić preminula 17.06.1992. godine399 ono iz toga ne izvlači niakav sudski stav. Isto se dešava kada se ovo veće poziva na dokazne elemente koji otkrivaju da je identifikovanje Ismete Kurspahić bilo učinjeno na bazi DNK analize od strane njenog brata i njene sestre400 i da postoje razlozi da se poveruje da je njena smrt bila uzrokovana povredom leve butine vatrenim oružjem401. Ustvari Apelaciono veće neće uzeti u obzir bilo koji od ovih elemenata ograničavajući se na to da ih samo navede dok su dakle svi ovi dokazi trebali potvrditi da je Ismeta Kurspahić umrla posle zbivanja u Pionirskoj ulici. U svojoj analizi žalbeno veće je reklo da ne može uzeti u obzir dnevnik doma zdravlja Višegrad jer nije bio uvršten u sudske spise402 već će se u svakom slučaju pozvati na jedan dosta nijansirani način na izvesne elemente protokola koji su sadržani u drugim dokumentima sudskog dosijea403. Dakle ako Žalbeno veće ne može uzeti u obzir kao dokazne elemente delove zapisnika sa suđenja ili su primljeni po žalbi u skladu sa pravilom 115 Pravilnika404, mora uzeti u obzir informacije koje su osnova drugih dokumenata u spisu. Tim povodom Apelaciono veće naglašava da čak i da se dokument P300 (izveštaj demografske celine Optuženičkog tima) odnosi na delovodnik prijema pacijenata na pregled u Domu zdravlja Višegrad on ne pruža nove informacije osim samo ime i prezime žrtve što bi bilo nedovoljno da se odredi da li se radi o istoj žrtvi405. Apelaciono veće se zatim vraća na popis stanovništva iz 1991. godine i precizira da je u tom periodu bilo dve osobe sa imenom Ismeta Kurspahić406. Ovaj dokument takođe naznačava da je jedna od osoba sa imenom ismeta Kurspahić rođena 1946. godine a druga 1960. godine. Na osnovu datuma rođenja osoba rođena 1960. godine „izgleda bliža“ Ismeti kurspahić koja je upisana u listu verovatnih žrtava. Iz činjenice da za osobu rođenu 1960. godine ne postoji ni jedan dokaz da je preživela u konfliktu a da za Ismetu Kurspahić rođenu 1946. godine imaju dokaz da je glasala na izborima 1997. ­1998. godine i 2000. godine apelaciono veće odlučuje da uprkos odsustva opipljivih dokaza koji mogu potvrditi smrt Ismete Kurspahić rođene 1960. godine odluči na bazi predpostavki o ovoj mogućnosti kao da je ona najopipljivija. Nasuprot jednoj takvoj neizvesnosti Apelacono veće bi moralo priznati da nije bilo u mogućnosti da identifikuje žrtvu iznad postojanja svake razumne sumnje ali na moju veliku žalost ovo nije bio slučaj. Apelaciono veće se zadovoljilo dokaznim elementima iznetim od strane svedoka očevidaca

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4