Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Ändra knapparnas

Ändra knapparnas funktioner Ändring av användningen av AEL-knappen AEL-knappens funktion kan väljas från följande två alternativ: – Hållande av det låsta exponeringsvärdet genom att trycka på AELknappen medan knappen hålls intryckt ([AEL intryckt]). – Hållande av det låsta exponeringsvärdet genom att trycka på AELknappen tills knappen trycks igen ([AE-lås]). MENU-knapp t 1 t [AEL-knapp] t Välj önskad inställning Obs! • Medan exponeringsvärdet är låst visas på LCD-skärmen och i sökaren. Var noga med att inte återställa inställningen. • Inställningarna [AEL intryckt] och [AE-lås] påverkar manuell flyttning (sidan 76) i det manuella exponeringsläget. • Se till att trycka en gång till på AEL-knappen för att frigöra låsningen när [AE-lås] har valts. Ändra håll-fokusknappens funktion till förgranskningsfunktion Om ett objektiv med en håll-fokusknapp används går det att ändra knappens funktion till att förhandsgranska en bild. MENU-knapp t fh.gransk.] 1 t [Håll fokus-knappen] t [Skärpedj Aktivera fokusförstoringsfunktionen Det går att zooma bilden med -knappen för att kontrollera skärpan vid tagning. MENU-knapp t 1 t [Fokusförstoring] t [På] 148

Ändring av andra inställningar Ställ ljudet på/av Väljer vilka ljud som ska höras när slutaren låses, när självutlösaren räknar ned, osv. MENU-knapp t inställning 2 t [Ljudsignaler] t Välj önskad Ta bort hjälpguiden från skärmen Du kan stänga av hjälpguiden som visas när du använder kameran. Detta är praktiskt om du vill utföra nästa funktion snabbt. MENU-knapp t 1 t [Visn. Hjälpguide] t [Av] Inställning av tiden det tar innan kameran går över till strömbesparingsläget Det går att ställa in olika tidsintervall för när kameran ska ställas i strömsparläge (Strömbesparing). När man trycker ned avtryckaren halvvägs återgår kameran till tagningsläget. MENU-knapp t 1 t [Strömbesparing] t Välj önskad tid Obs! • Oavsett inställningarna som gjorts här ställs kameran i strömsparläge efter 30 minuter om den är ansluten till en TV eller om matningsläget är inställt på [Fjärrkontroll]. Ändring av inställningar Frigöra slutaren när inget objektiv är monterat Det går att frigöra slutaren när inget objektiv är monterat. Välj detta när kameran monteras på ett stjärnkikare etc. MENU-knapp t 1 t [Utl.utan obj.] t [Möjlig] 149