Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Tips för tagning av

Tips för tagning av panoramabilder Panorera eller vinkla kameran i en båge Vertikal med jämn hastighet och i samma riktning riktning som indikeringen på skärmen. [Panorering] är lämpligare för orörliga motiv än rörliga motiv. Horisontal riktning Så kort radie som möjligt • Vid panoreringstagning rekommenderas att du använder ett vidvinkelobjektiv. • När du använder ett objektiv som har en lång brännvidd ska du panorera eller vinkla kameran långsammare än när du använder ett vidvinkelobjektiv. • Fastställ motivet och tryck ner avtryckaren halvvägs så att du kan låsa skärpeinställning, exponering och vitbalans. • Om det förekommer ett avsnitt med mycket varierade former eller landskap koncentrerat längs skärmens kant, kan bildkompositionen misslyckas. I sådana fall ska man justera bildens komposition så att detta avsnitt hamnar mitt i bilden och sedan ta bilden igen. • Du kan välja upplösningen: MENU-knapp t 2 t [Panorama: Storlek]. Skapa 3D-bilder Ställ in lägesratten på (Panoreringstagning), välj [3D-panorering] och ta bilden. Med samma tillvägagångssätt som för panoreringstagning lagrar kameran flera bilder och kombinerar dem för att skapa en 3D-bild. Du kan visa dessa 3D-bilder med hjälp av en 3D-kompatibel TV. Mer information om 3D-tagning finns på sidan 196. Ställa in riktningen för panorering eller vinkling Du kan ställa in riktningen som kameran ska panoreras eller vinklas. MENU-knapp t 2 t [Panorama: Riktning] eller [3D-pan.: riktning] t Välj önskad inställning 66

Ta flera bilder i följd med hög hastighet (Kontinuerlig tagning prioritet AE) Detta läge lämpar sig för z Kontinuerlig tagning av flera bilder av ett snabbrörligt motiv för att fånga ett visst moment. z Kontinuerlig tagning av ett barns ansiktsuttryck som kan ändras kontinuerligt från ögonblick till ögonblick. 1 Ställ in lägesratten på (SLT-A55/A55V) eller (SLT-A33) (Kont. prioritet AE). Bildtagning 2 Justera skärpan och ta bilden. • Kameran fortsätter att ta bilder kontinuerligt så länge man håller avtryckaren helt nedtryckt. • Kameran tar bilder kontinuerligt med maximalt cirka 10 bilder per sekund (SLT-A55/A55V) eller vid maximalt 7 bilder per sekund (SLT-A33). Tagningsteknik • När autofokus är inställt på [Kontinuerlig AF] fortsätter skärpeinställningen och exponeringen att justeras under tagning. • I manuellt skärpeinställningsläge eller när autofokusläget är inställt på [Enbilds-AF] kan du justera ISO-känsligheten och bländaren. När [Enbilds-AF] är valt låses skärpeinställningen på den första bilden. Obs! • Ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd. • När [Auto HDR] är valt, utförs DRO-processen tillfälligt enligt DRO-inställningen. • Våra mätförhållanden. Hastigheten vid kontinuerlig tagning är långsammare, beroende på tagningsförhållanden. 67