Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Patstāvīgais darbs •

Patstāvīgais darbs • Sastādīt jaunizveidotam restorānam reklāmas pasākumu plānu uz 3 mēnešiem. • Piemērs: Periods Reklāmas līdzeklis Reklāmas pasākums 1 mēnesis Internets Mājas lapa internetā Drukātā Restorāna vizītkartes uz bāra letes; Restorāna reklāmas izvietojums avīzē ”X” katru piektdienu Ārējā Reklāmas uzlīmes uz restorāna automašīnas 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 122

Atlaides restorānu biznesā • Atlaides ietilpst marketinga programmā. • Viens no paľēmieniem, kas klientam liek justies īpašam un pamanītam ir individuālas magnētiskās kartes izsniegšana, kas dod tiesības saľemt atlaides Jūsu uzľēmumā. Reģistrējot klientu savā datu bāzē, Jūs iegūstat ziľas par klientu (vecums, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzīves vieta – pilsēta, ieľemamais amats utt.). Apstrādājot šos datus var veidot atskaites par klienta paradumiem un tēriľiem, izpētīt katra indivīda restorāna apmeklētību, vidējo pasūtījuma summu un citus rādītājus. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 123

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...