Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Materiālās

• Materiālās vērtības tiek pārbaudītas, pārskaitot, pārsverot vai pārmērot tās. Ziľas par noteiktajām vērtībām tiek ierakstītas inventarizācijas sarakstos, kurus paraksta visi inventarizācijas komisijas locekļi. • Materiāli atbildīgā persona ar savu parakstu apliecina to, ka visas sarakstā minētās vērtības tika pārbaudītas tās klātbūtnē, ir pieľemtas glabāšanā, un pret komisiju nav nekādu iebildumu. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 188

• Inventarizācijas saraksti ir īpaši dokumenti, kas uz noteiktu datumu fiksē materiālo vērtību faktisko esamību un stāvokli. • Inventarizāciju veic naturālā izteiksmē, norādot cenu un summu. Ieraksti tiek numurēti. Viens saraksta eksemplārs tiek nodots grāmatvedībā, lai salīdzinātu faktisko līdzekļu atlikumu ar uzskaites datiem. • Inventarizācijas komisija nosaka inventarizācijā atklātā iztrūkuma vai pārpalikuma cēloľus. Visi komisijas secinājumi, priekšlikumi un lēmumi tiek noformēti ar protokolu. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 189

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana