arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

102Kjo ka qe një pikëndarjeje, që, sipasmendimit to, nukka qe dashur ndodhë, sepse, mëpas, ka rhequrshumë pasoja, cilat shpij drejtkonflikteve bazuara identitetinetnik, i cili,më pas, ka implikime marrëdhënietdhe përkeqësimin e pozissë minoriteteve,dhe instancën efundit kjo ndarje poreflektohet negativishtedhe IZhNj, kapitalinnjerëzor dhe kapitalinsocial Kosovës.e paralufs, me krijimin e sistemit paralel dhe megjithë përpjekjet e vogla ndryshimeve disalëndëve, mbijetesa e sistemit paralel ka qepreokupim kryesor i arsimit kosovar. Edhe gjendjen emergjente paslufs, infrastruktura dherindërtimi i shkollave shkarruara gja lufsishin prioritet dhe si rrjedhojë e kësaj, ka pasurngecje afatgjate reformimin e kurrikulit, respektivishtpërmbajtjes së arsimit. Por, pas kalimit fazës së rindërtimit infrastrukturës shkollore dhepas një vlerësimi gjendjes së arsimit, ndryshimetkurrikulare ja krye liss së prioriteteve reformimin e arsimit kosovar. UNICEFi bashkëpunim me UNESCO-n, InternationalBureau of Education ka krijuar grupin ehartuesve kurrikulit. Dhje persona përzgjedhurpërmes një konkursi përbëj grupin bazë kurrikulit, kryesisht etnicitetit shqiptar dheminoritete tjera me përjashtim serbëve, qëka injoruar kë mundësi. Ky grup ka ndjekur njëtrajnim intensiv 10 ditor për procesin e hartimit kurrikulit dhe ja njoftuar me përvojat e vendeve tjera, teknikat dhe udhëzimet për përpilimin epolitikës së kurrikulit. Si rezultat i këtij trajnimidhe një pune periudhë njëvjeçare, me ndihmën enjë konsultanteje huaj, ësh punuar për hartimine kornizës kurrikulare.Korniza kurrikulare ka qe dhe mbetet i vetmidokument i kurrikulit, një bazë e mirë që i ëshofruar qeverisë së re Kosovës për zhvillimin dhehartimin e mëtejshëm kurrikulave lëndore. Kydokument përcakton dhe shërben si bazë e synimevedhe objektivave, përmbajtjes, metodave mësimdhënies dhe nxënit e vlerësimit. Ëshkonsideruar nga eksper ndërkombëtarë si dokumentimë i mirë rajon. Instituti i Edukimit Universitetin e Londrës, një vlerësim planpro-

More magazines by this user
Similar magazines