arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

Pavarësisht paqarsisë që mbizoroi fillim,për përfitimet materiale që do fitonin mësimdhësitpër vijimin e programeve ndryshme trajnimit, ata vazhduan merrnin pjesë to.Dëshira e tyre për provuar diçka re, e cila do inkurajonte përfshirjen aktive nxësve procesin mësimor dhe do rezultonte me arritjemë mira mësim, motivoi shumë mësimdhësqë merrnin pjesë programe ndryshme trajnimi.Mësimdhësit e trajnuar, kënaqur merezultatet e nxënit nxësve tyre, shërbyensi avokat më mirë programeve trajnimit Kosovë.149Mësimdhësit etrajnuar, kënaqurme rezultatet e nxënit nxësve tyre, shërbyen siavokat më mirë programeve trajnimit Kosovë.Reforma arsimore për zbatimin e kurrikulit ri,e filluar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe eTeknologjisë (MAShT) vitin 2002 ka ndikuar shtimin e ndjeshëm interesuarve për trajnime.Në an tjer, përgatitja e rregullores përlicencimin e mësimdhësve dhe administratorëvearsimorë, e cila do ndërlidhet me sistemin epagave mësimdhësve, varësisht nga ngritjaprofesionale e mësimdhësve dhe administratorëvearsimorë përcaktuar rregullore, kandikuar që pothuajse çdo mësimdhës je iinteresuar për trajnim.4.3. Strukturat për menaxhimin e sistemit arsimit dhe zhvillimi njerëzor4.3.1. StrukturatNë vitin 2001, DASh-i ka përcaktuar që sistemii arsimit parauniversitar Kosovë qeveriset dy nivele: qendror dhe komunal. Për siguruar drejn për shkollim cilësor për gjithë fëmijët Kosovë, DASh-i vendosi dy linja administrasarsimore nivelin komunal. Përveç drejtorive

More magazines by this user
Similar magazines