arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

KREU 247GËZIM KRASNIQIINFRASTRUKTURA NË ARSIMIN BAZIKDHE NDIKIMI I SAJ NË ZHVILLIMINNJERËZOR2. 1. Koncepti për infrastrukturën e AB-itNë hyrje dhe parathënie ja shpjeguarndërthurjet e zhvillimit arsimit indeksin ezhvillimit njerëzor. Në kë pjesë, bazuar hulumtimet e zhvilluara do prezantohet cilësia einfrastrukturës së arsimit bazik Kosovë dhendikimi i saj zhvillimin njerëzor. Që fillimduhet thë se ndër elementet qesore zhvillimit procesit mësimor dhe arsimimit bazik ëshedhe ambienti i pus. Kur flitet për ambientin epus shkolla, para së gjithash kihet parasyshapo nkuptohet një visr e rë elementesh, dukefilluar që nga ambienti fizik - objekti, hapësira eshkollës, klasave; pajisjes së shkollës – pajisja eklasave me inventarë nevojshëm, pajisja e shkollësme kabinete ( informatikës, biologjisë,fizikës, kimisë etj); siguria fizike shkolla; ambientii shëndetshëm – kujdesi permanent mjekësorpër nxësit, eliminimi i fenomenit delikuencëste nxësit; klima pozitive shkolla (marrëdhëniete harmonishme stafit mësimdhës dhenxësve, respekti i ndërsjellë, eliminimi i përuljes);aktivitetet jashmësimore dhe hapësirat emjaftueshme rekreative etj.Nga kjo që u tha, del se infrastruktura e arsimitbazik (IAB) ësh komplekse dhe përcaktuese ecilësisë së arsimit bazik. IAB-i ësh input, a hyrjenga i cili varet jo vem procesi dhe cilësia e proce-

More magazines by this user
Similar magazines