arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

Ronald Regan, me ardhjen e tij krye ShBAsë,vendosi që bëjë ndryshime thelbësore Sistemin e Arsimit Amerikës, për t’i dhë hovzhvillimit ekonomik, shkencor dhe teknologjik vendit, për krijimin e qytetarëve amerika që do je përgjegjës për zhvillimin e Amerikës. Për këqëllim, ai formoi më shumë se 700 grupeekspersh, for dhe njohur borisht. Këtogrupe pus kishin për qëllim konstatoninshëndetin e sistemit arsimit ShBA. Pas analizëssë bërë, grupet e pus - zhgënjyera megjendjen e arsimit 11 - e shkruan një raport, me titull:“Kombi para rrezikut”. Mbi bazat e këtij raporti, mandatin e parë kryetarit Regan, u hartua projektipër ndryshimin dhe transformimin radikal sistemit arsimit. Ky projekt mbante titullin:”Projekti për shkëlqimin e sistemit arsimit ShBA”. Në projekt ishte hedhur vizioni që ShBAja, vitin 1995, je e vetmja superfuqi bo.Se a ësh realizuar ky vizion, ësh fare e qar senuk ka nevojë për ndonjë koment (u mbetet velexuesve këtij raporti gjykoj).Duke folur për rolin dhe rëndësi e SA-së përzhvillimin ekonomik dhe, njëherësh, duke e potencuaredhe rolin e këtij raporti që e keni dorë, dot’i referohemi edhe ish-kryetarit ShBA-së dhehumanistit Bill Klinton 12 . Ai, mandatin e parë,fushan elektorale e fitoi me një program arsimorshumë qar dhe, thjesht, ishte i fokusuar zhvillimin njerëzor. Ai, a kohë, deklaronte se15Duke e njohur relativishtmirë gjendjene sistemeve arsimit bo dhegjendjen e sistemit arsimit Kosovësi dhe duke ubazuar edhe hulumtimet e zhvilluara,detyrimishtimponohet mendimise ky raport do duhej emërtohej:"Kosova pararrezikut".11Në Kosovë, për fat keq, mungoj analizat e këtilla gjithanshme dhe sofistikuara për gjendjen eSistemit Arsimit Kosovës. Për shkak mungesës së mendimit kritik, paraqitja reale gjendjes do interpretohej,(që mos themi si anatemim a blasfemi), si tendencë qëllimkeqe e jo si një mundësi për bërëndryshime qëndrueshme. Mungesa e një ekspertize këtillë ka bërë që gjitha ndryshimet e deritashme SAK mos rezultoj si suksesshme.12Epitetin humanist nuk e lidhim vem me angazhimin e tij për parandalimin e katastrofës humanitare Kosovë, por edhe me aktivitet e tij për luftuar sëmundjen HIV/AIDS-t, për ndihmuar e viktimat e katastrofësnatyrore rmetit Cunami. Tani ësh angazhuar për mbrojtjen e planetit to nga ndotja dhe katastrofaekologjike.

More magazines by this user
Similar magazines