arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

124e arritshmërisë, ja më shumë përjashtim se sadukuri arsimin bazik. Zyrtarët e standardeve dhevlerësimit pohoj se vizitat terren dhe informatatkthyese tregoj se pak ka tendenca nga terreni shihen se testet dhe standardet e arritshmërisëpërputhen. Kryesisht testet ja me pyetjealternative dhe bazohen njohje dhe kuptuar,po raste shumë veçanta analiza, sintezë dhevlerësim duke shmangur afsi e zgjidhjes sëproblemeve dhe mendimit kritik.Mësimdhësit e vërtetoj se dominoj testetme pyetje alternative dhe nuk përkoj me standardete arritshmërisë. Së pari, ata pohoj se ciklin e ulët testet kryesisht ja pjesë e tekstevemësimore. Ndërsa ciklin e lar, rrallë ka përpjekjepër bërë pu efektive aktivet profesionalebrenda shkollës dhe hartohen nga mësimdhësit.Iniciativa për tejkalimin e testeve me pyetjealternative ja individuale dhe jo shpeshta.Por, ata ka vërejtje për teste se ja shabllonizuardhe kopjohen, gjë që tregon qartazi se testetja me pyetje alternative. Ndërsa, fare pak kametoda më avancuara vlerësimit nxësit,siç ja dosjet apo portofoliot me arsyetimet se nukmund realizohen kushtet tona për shkak mungesës së hapësirës dhe numrit madh nxësve. Mësimdhësit padyshim nuk kamotiv, por edhe njohuri mjaftueshme nga përshkrimete metodave vlerësimit. Në an tjer,MASHT-i ka organizuar disa trajnime përmetodologji avancuara mësimdhënies, sidoqof,sipas zyrtarëve për srvitjes për vlerësim,nuk ka pasur trajnime adekuate dhe specifike përvlerësim dhe metoda vlerësimit. Vem kuadër trajnimit MKLSH-së ka një di trajnimpër vlerësim, por nuk ësh as për së afërmi i

More magazines by this user
Similar magazines