arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

Universiteti i Prishtis gjej zgjidhje për këtastuden që nuk do t’i plosoj kërkesat formalepër ushtruar detyrën e mësimdhësit ardhmen.4.4. Mundësi për përmirësuar gjendjenaktuale dhe faktorët që duhen pasur kujdesArsimi nuk shihet si prioritet i qeverisë, prandajdhe ndarja e GDP-së për arsimin fillor dhe mesëm prej 3,4 % 105 nga buxheti i konsoliduar iKosovës, për arsimin ësh shumë e ul për siguruarcilësi sistemin e arsimit Kosovë. Njëfinancim i pamjaftueshëm i sistemit arsimit Kosovë vështirëson pun e gjitha strukturave arsimit për vazhduar zbatimin e suksesshëm reformës arsimore. Me një investim tillë arsim ësh e pamundshme sigurohet hapësira enevojshme shkollore, afsimi profesional imësimdhësve dhe i administratorëve arsimorë,sigurimi i laboratorëve dhe i mjeteve didaktike ndryshme për konkretizimin e lëndëve mësimore,si dhe përfshirja e gjithë fëmijëve (nxësve) arsimin e detyrueshëm. Agjencionet donatore, cilat kontribuuan reformimin e sistemit arsimit, hartimin e kurrikulit, ndërtimin dhe renovimine shkollave, organizimin e trajnimevepër personelin arsimor ja duke u larguar gjithnjëe më shumë, gjë që ndikon zvogëlimin e donacioneve jashtme për sistemin e arsimit Kosovë. Në këto rrethana, gjitha institucionet earsimit Kosovë dhe OJQ-ja arsimore duhet mobilizohen dhe bashkëpunoj për gjeturforma që do vedijesonin gjithë faktorët relevanpër nevojën e investimeve më mëdha sistemin e arsimit. I gjithë spektri intelektual i183Në vitin shkollor2007/2008, mekalimin klasën eV- do ndihetmungesa emësuesve, njëa, ndërsamësimdhësit ederitashëm klasën e pesrrezikoj mbetenpa pu ose panormë plo. Tëgjitha këto do ke implikime negative cilësi earsimit bazik dhefunksionin e tij zhvillimin njerëzor.105YVG Kosovo, World Bank Mission in Kosovo, May 2005.

More magazines by this user
Similar magazines