arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

5KREU 1PËRMBAJTJAi. Akronimetii. Parathëniaiii. Pasqyra1. SISTEMI I ARSIMIT BAZIK NË DRITËN E TEORISË SËZHVILLIMIT NJERËZORHyrje1.1.1. Shpjegimet themelore lidhur me efikasitetin dheefektivitetin e arsimit bazik1.1.2. Cilësia e arsimit bazik funksion zhvillimin njerëzorKREU 22. INFRASTRUKTURA E ARSIMIT BAZIK DHE NDIKIMI I SAJNË ZHVILLIMIN NJERËZOR1.2. Koncepti i infrastrukturës1.3. Politikat dhe perceptimi i situas aktuale1.3.1. Legjislacioni aktual1.3.2. Mekanizmat dhe politikat institucionale përsigurimin e cilësisë së ambientit pus dheinteresimi për to1.4. Arritjet dhe problemet1.4.1. Përgjegjësi e shkollave1.4.2. Bashkëpunimi shkollë – prindër – komunitet1.4.3. Kujdesi shoqëror për ambientin e pus shkollë nivel vendi1.4.4. Pajisjet fizike shkollave1.4.5. Çështjet e shëndetit dhe siguria shkolla1.4.6. Krijimi i klimës pozitive shkolla1.4.7. Nxësit me nevoja veçanta

More magazines by this user
Similar magazines