Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

1. Studie Interventioner OSA Opfølg- Primære

2. Design (kvalitet) §

ningstid effektmål

Effekt ◊

1. Sengul et al. [82]

2. RCT (÷)

1. Skinner et al. [77]

2. RCT (+)

1. Tuomilehto et al. [79]

2. RCT (+)

Vejrtrækningsøvelser og

træningsprogram over

for ingen behandling

Lejring på siden over for

nCPAP

Diæt samt superviseret

livsstilsrådgivning over

for alm. rådgivning

Mild/moderat 12 uger AHI, QOL +/-

Mild/moderat 1 md. AHI ÷

Mild 1 år AHI +

§ Studiet tildeles en kvalitetsvurdering på baggrund af eksplicitte kriterier. Der opdeles i tre niveauer: ++, + og ÷.


Angiver om der er fundet positiv (+), neutral (-) eller negativ (÷) effekt af interventionen.

Sammenfattende tyder det på, at der kan være en effekt af livsstilsintervention, herunder

diæter i forhold til AHI (begrænset evidens). Sammenligningsgrundlaget er dog almindelig

rådgivning og ikke CPAP-behandling. Evidensgrundlaget for at vurdere AHI-effekten af

træning er begrænset. Der findes effekt af træning på AHI, men sammenligningsgrundlaget

er ingen behandling. I forhold til effekten af lejring inkluderes udelukkende patienter

med positionel OSA. Effekten er ikke entydig.

4.6.4 Opfølgning/compliance

I det nordiske review fra 2007 konkluderes det at compliance ved CPAP-behandling ligger

omkring 70 % efter 1-4 år, gennemsnitligt 5,3 timer per nat. Evidensniveauet blev i rapporten

vurderet næsthøjest. Dette resultat var dog betinget af lægelig opfølgning. Patienterne

i de inkluderede studier led af svær OSA.

Studierne i tabel 9 omhandler alle interventioner rettet mod compliance i relation til CPAPbehandling.

CPAP-behandling er symptombehandling, og behandlingsophør medfører øjeblikkelig

tilbagevenden af symptomer [84]. God compliance er derfor essentiel for behandlingseffekt.

Interventionerne varierer mellem telemedicinske løsninger, information og undervisning,

støtte/opmuntring og kognitiv adfærdsterapi. Afsnittet omtaler ikke forskellige

titreringsmetoder, fugtere og lignende i forhold til compliance.

Tabel 9. Oversigt over effekt af opfølgende behandling hos patienter med OSA.

1. Studie

2. Design

Interventioner OSA

(kvalitet) §

Opfølgningstid

Primære

effektmål

Effekt ◊

1. Damjanovic et al.

[85]

2. RCT (+)

Nydiagnosticerde patienter

modtog enten:

1) Standardbehandling og

APAP (N = 25), 2) standardbehandling

og CPAP

(N = 25), 3) intensiv støtte

og APAP (N = 25), og 4)

intensiv støtte og CPAP

(N = 25).

Moderat

/svær

3 og 9 mdr. Compliance:

ESS, AHI, ODI:

+ (9 mdr.)

- (9 mdr.)

1. Fox et al. [24] Interventionsgruppen

(nydiagnosticerede) mod-

Moderat

/svær

3 mdr. Compliance*:

ESS, AHI:

+/-

Side 58

More magazines by this user
Similar magazines