Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

antiinflammatoriske parametre eller arteriel karvægsstivhed [92]. Kvaliteten af studiet

vurderes at være moderat. Der findes ingen studier, der har dokumenteret nedsat morbiditet

eller mortalitet ved OHS ved bilevel-PAP-behandling.

Sammenligningen over for CPAP hos patienter med BMI mellem 49 og 52 efter tre måneders

behandling med moderat højt bilevel-niveau og ikke oplyst CPAP-niveau viste bedring i

søvnkvalitet og psykomotoriske test i bilevel-gruppen, men ingen signifikant forskel i den

forbedring man i begge grupper fandt med hensyn til vægttab, ESS, compliance og dagtids-

PaCO 2 . Dog opnåede bilevel-gruppen en dagtids-PaCO 2 som var 4 mmHg lavere end CPAPgruppen.

[94] Kvaliteten af studiet vurderes at være moderat.

Sammenligningen af bilevel-ventilation over for bilevel-AVAPS med anvendelse af middelhøje

tryk og en volumensikring på ca. 600 ml i et 2 gange 6 ugers crossover-studie hos patienter

med BMI på over 41 og beskeden hyperkapni på 47,4 mmHg, viste i begge grupper en

signifikant bedret natlig iltmætning og søvnkvalitet og en forbedring i helbredsrelateret

livskvalitet, men alene i bilevel-AVAPS-gruppen var der en forbedring i såvel natlig som

dagtids-CO 2 . Denne forskel i CO 2 medførte dog ingen forskel i søvnkvalitet eller livskvalitet

mellem de to grupper. [95] Kvaliteten af studiet vurderes at være moderat.

Sammenligningen af bilevel-ventilation over for bilevel-AVAPS med lidt større trykstøtte

og volumensikring i en patientgruppe svarende til den i det ovennævnte studie viste efter

måneders behandling forbedring i CO 2 -værdier, i fysisk aktivitet, i antropometriske parametre

og i livskvalitet (severe respiratory insufficiency questionnaire), men ingen forskel

mellem grupperne. [93] Kvaliteten af studiet vurderes at være moderat.

Sammenfattende peger de få data på at bilevel-behandling og CPAP er klart bedre end ingen

respirationsstøttende behandling, vurderet på udvalgte fysiologiske forhold i dette

ene ikke helt uproblematiske studie. Der er endnu ikke dokumenteret reduktion af morbiditet

eller mortalitet, hvilket formentlig kan tilskrives den meget høje komorbiditet hos OHSpatienter.

Bilevel-AVAPS øger formentlig CO 2 -udluftningen i forhold til fikseret bilevel, men

uden ekstra effekt på søvn og livskvalitet.

4.8 Kvalitet af studier

Alle studiers kvalitet er vurderet (jf. 4.3.1) og overordnet er kvaliteten moderat til høj ved

studier omhandlende CPAP-behandling og for andre delområder mere varierende – lavere

kvalitet. Jævnfør bilag 4 medtages udelukkende studier, der lever op til søgekriterier, herunder

bl.a. randomisering samt studier der lever op til kvalitetsmæssige krav, fx at intention-to-treat-analyse

er gennemført. Endvidere skal studiedesign og målgruppe for studiet

muliggøre ekstrapolation af resultater.

I de fleste tilfælde har typen af interventionerne den konsekvens, at det ikke er muligt at

blinde deltager/patient og kliniske aktører [88]. Flere studier blinder på et enkelt niveau

(typisk forskeren) [84], hvilket naturligvis øger studiets validitet. Såfremt data indsamles

automatisk via apparatur eller via registre, vil risikoen for systematisk bias ved effektmålingen

være minimal.

Side 62

More magazines by this user
Similar magazines