Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

File Number Umožňuje

File Number Umožňuje vybrať spôsob priraďovania čísel súborov k záberom. 1 [Menu] t [Setup] t [File Number] t požadované nastavenie. Series Reset Fotoaparát nenuluje čísla a priraďuje ich k súborom podľa poradia dovtedy, kým poradové číslo nedosiahne hodnotu „9999“. Fotoaparát vynuluje čísla súborov a priraďuje ich od hodnoty „0001“ v nasledujúcich prípadoch: Ak priečinok pre ukladanie záberov obsahuje určitý súbor, novému súboru sa priradí číslo, ktoré je o jedno vyššie, ako je posledné priradené číslo súboru. • pri zmene formátu priečinka; • pri odstránení všetkých záberov z priečinka; • pri výmene pamäťovej karty; • pri formátovaní pamäťovej karty. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 134 SK

Folder Name Nasnímané statické zábery sa ukladajú do priečinka, ktorý sa automaticky vytvorí v priečinku DCIM pamäťovej karty. Formát názvu tohto priečinka je možné zmeniť. 1 [Menu] t [Setup] t [Folder Name] t požadované nastavenie. Standard Form Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + MSDCF. Príklad: 100MSDCF Date Form Poznámka Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + R (posledná číslica)/MM/DD. Príklad: 10010405 (názov priečinka: 100, dátum: 04/05/2011) • Pre názvy priečinkov videozáznamov sa používa formát „číslo priečinka + MNV01“. Tento názov nie je možné zmeniť. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 135 SK