Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Specify Printing

Specify Printing Môžete zadať, ktoré z nasnímaných statických záberov na pamäťovej karte chcete neskôr vytlačiť, a koľko kópií týchto vybratých statických záberov chcete vytlačiť. Pre zaregistrované fotografie sa zobrazí značka (Objednávka tlače) (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Menu] t [Playback] t [Specify Printing] t požadované nastavenie. DPOF Setup Multiple Img. Cancel All Date Imprint On Off Poznámky Umožňuje vybrať zábery na objednávku tlače. 1Stlačením stredu vyberte počet kópií. Ak chcete zrušiť nastavenie formátu DPOF, stlačte a držte stred tlačidla, kým sa značka DPOF nevypne. 2Operáciu zopakujte pre všetky zábery, ktoré chcete vytlačiť. Vymaže všetky značky DPOF. Nastavuje, či sa pri tlači záberov so značkami DPOF vytlačí dátum. • Značku DPOF nemôžete pridať k videozáznamom. • Značku DPOF môžete pridať až k 998 záberom. • Registrácia DPOF sa po vytlačení nevymaže. Odporúča sa, aby ste ju vymazali po vytlačení statických záberov. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 96 SK

AF Illuminator Funkcia AF Illuminator poskytuje svetlo, ktoré umožňuje jednoduchšie zaostrenie na objekt v tmavšom prostredí. Červené svetlo funkcie AF Illuminator umožňuje fotoaparátu jednoduchšie zaostrovať čiastočným stlačením spúšte tak, že sa zaostrenie uzamkne. 1 [Menu] t [Setup] t [AF Illuminator] t požadované nastavenie. Auto Off Poznámky Používa sa funkcia AF illuminator. Funkcia AF illuminator sa nepoužíva. • Funkciu AF illuminator nemôžete použiť, keď: – funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Continuous AF]; – je v ponuke [Scene Selection] vybratá možnosť [Landscape], [Night View], [Hand-held Twilight] alebo [Sports Action], – je vybratá možnosť [Sweep Panorama], – je vybratá možnosť [3D Sweep Panorama], – nahrávate videozáznamy; – používate objektív A-mount (predáva sa samostatne). • Ak sa používa funkcia AF illuminator, nastavenie [Autofocus Area] sa neuplatňuje a oblasť automatického zaostrenia je vyznačená prerušovanou čiarou. Automatické zaostrenie pracuje s prioritným zaostrením na stredovú oblasť a jej okolie. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 97 SK