Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Pamäťová karta S

Pamäťová karta S týmto fotoaparátom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťovú kartu SD, pamäťovú kartu SDHC a pamäťovú kartu SDXC. Kartu MultiMedia Card nemôžete použiť. Poznámky • Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná použitím počítača bude pracovať v tomto fotoaparáte. • Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého zariadenia. • Počas čítania alebo zápisu nevyberajte pamäťovú kartu. • Údaje môžu byť poškodené v nasledujúcich prípadoch: – pri vybratí pamäťovej karty alebo pri vypnutí fotoaparátu počas čítania a zápisu; – pri použití pamäťovej karty na miestach vystavených statickej elektrine alebo elektrickému šumu. • Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk počítača. • Nenalepujte štítky priamo na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty. • Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani kovovými predmetmi. • Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte nárazom. • Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte. • Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody. • Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju omylom prehltnúť. • Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte s ňou opatrne. • Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich podmienkach: – na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku; – na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu; – na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami. • Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a nie je možné ani prehrávať ich v týchto počítačoch a zariadeniach. Pred pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.) Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register „Memory Stick“ Typy karty „Memory Stick“, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom, sú uvedené v tabuľke nižšie. Nedá sa však zaručiť, že všetky funkcie karty „Memory Stick“ budú pracovať správne. „Memory Stick PRO Duo“ *1*2*3 K dispozícii s fotoaparátom „Memory Stick PRO-HG Duo“ *1*2 „Memory Stick Duo“ Nie je k dispozícii s fotoaparátom. „Memory Stick“ a „Memory Stick PRO“ Nie je k dispozícii s fotoaparátom. Pokračovanie r 162 SK

*1 S touto kartou je k dispozícii aj funkcia MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Nahrávanie a prehrávanie údajov, ktoré vyžadujú funkcie MagicGate, nie je možné vykonávať v tomto fotoaparáte. *2 Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného rozhrania. *3 Pri používaní karty „Memory Stick PRO Duo“ na nahrávanie videozáznamov sa môžu použiť iba karty s označením Mark2. Poznámky k používaniu karty „Memory Stick Micro“ (predáva sa samostatne) • Tento produkt je kompatibilný s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je skratka pre označenie „Memory Stick Micro“. • Ak chcete s fotoaparátom používať kartu „Memory Stick Micro“, nezabudnite vložiť kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo, nemusí sa vám ju podariť vybrať z fotoaparátu. • Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju omylom prehltnúť. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 163 SK