Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

2INDSEND DINE OBSERVATIONERBrug gerne DOFbasenLokalrapporten udarbejdes fortrinsvis ud fra data indtastet i Dansk Ornitologisk Forenings fugledatabase DOFbasen(www.dofbasen.dk). Alle kan frit tilmelde sig DOFbasen, og observationer kan indtastes direkte påhjemmesiden eller ved hjælp af et indtastningsmodul, der kan hentes fra hjemmesiden.Hvilke obs?Alle iagttagelser modtages med glæde, også af de almindelige arter. Men er dette uoverkommeligt, er vi isærinteresseret i: a) Ynglefund/observationer der tyder på yngel, b) Optællinger af ynglende, rastende eller trækkendefugle, og c) Sæsonens tre første og tre sidste observationer af trækfuglene. Vi modtager også gerneobservationer af pattedyr, krybdyr, padder og sommerfugle fra lokalafdelingens område.Supplerende oplysninger er vigtigeAngiv adfærd (rastende, syngende, trækkende osv.). Husk klokkeslæt ved trækiagttagelser, sjældne fuglem.m. Notér gerne evt. medobservatører. Husk ved ynglefund at angive antal par (sikre-sandsynlige) samt omder er tale om reder, udfløjne unger osv. Angiv også hvis antallet er skønnet.Dokumentation og korrekturVed indtastning af usædvanlige observationer, anmoder vi kraftigt om, at man supplerer med en kort beskrivelse.Den bør indeholde oplysninger om, hvad man så på fuglen, observationsforhold, medobservatører etc.Det er ens eget ansvar, at de indsendte oplysninger er korrekte.IndsendelsesfristObservationer skal være indtastet i DOFbasen eller indsendt til Rapportgruppen senest 10. januar.VEJLEDNING OM SJÆLDNE FUGLEDATSY – Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne YnglefugleDATSY følger udviklingen i bestandene af truede og sjældne ynglefugle i Danmark. På www.dof.dk kan du læse,hvilke arter der følges, og hvem der er koordinator for de enkelte arter. Hvis du registrerer en af de sjældnearter på listen, er det vigtigt, at du bringer din iagttagelse videre til artskoordinatoren – også selv om duønsker fundet hemmeligholdt! Kun derved får vi et dækkende billede af de sjældne ynglefugles forekomst ogfordeling. Læs som sagt mere på www.dof.dk.SU – SjældenhedsudvalgetSjældenhedsudvalget er et udvalg under DOF, som foretager en vurdering af observationer af sjældne og nyearter i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) samt af observationer af usædvanlig karakter i øvrigt, indendisse kan offentliggøres. På www.dof.dk kan du se listen over arter og racer, der skal bedømmes af udvalget.Lokal SU-listeSom supplement til den nationale SU-liste findes en lokalliste gældende for DOF Østjylland med arter, derligeledes skal beskrives for SU, før omtale kan finde sted i nærværende rapport:· Lille Stormsvale · Sydlig Blåhals (ynglefund) · Rosenstær (1k-fugle)· Stellersand · Sydlig Nattergal · Fyrremejse· Hvidvinget Måge · Hvidhalset Fluesnapper· Sandterne (kun brune fugle)Vores politikI lokalrapporten bearbejdes SU-arterne efter følgende procedure: Godkendte observationer bringes på deresrette plads i artsgennemgangen med alle oplysninger. Beskrevne, ikke færdigbehandlede observationer bringesuden dato og observatørinitial, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Ubeskrevne fund og forkastedefund nævnes ikke i rapporten.Vi opfordrer kraftigt til, at man straks efter en usædvanlig observation indsender beskrivelse heraf til DanskOrnitologisk Forening, Sjældenhedsudvalget, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. SU-beskrivelsen kanogså indberettes via Sjældenhedsudvalgets side på www.dof.dk.

More magazines by this user
Similar magazines