Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

38 Traner, StrandskaderTrane Grus grus 04330 DATSY-artTraner, StrandskaderVil man have en chance for at se Trane i det østjyskeer det rigtige tidspunkt ved månedsskiftetmarts-april, der skal gerne være østenvind og godttrækvejr, og så er østlige kystlokaliteter det bedstebud i tiden omkring middag til hen under aftenen.Trækket tåler ikke sammenligning med det, der sesi Østdanmark, men mindre kan jo også gøre det. I årer totalen lige så høj som sidste år, og der ses ogsåenkelte ret pæne flokke på træk over vores område.Fuglene følger sædvanen tro ruten langs medøstkysten eller over Samsø, hvorefter det går overGrenå og herfra mod nordøst mod Anholt.Yngel: Ifølge artskoordinator PAFR rapporteres deroverraskende om hele 2 par på samme lokalitet påDjursland, som begge oven i købet har ynglesucces.Djursland er ikke tidligere kendt som sikkert yngleområdefor Trane, men allerede i 2006 ynglede etpar med succes på samme lokalitet. Desuden er derregelmæssigt set Trane i området i yngletiden siden1987. I 2007 bliver der endvidere set Trane regelmæssigtpå yderligere en lokalitet i yngletiden, sådet kan ikke udelukkes, at der i 2007 er 3 par påDjursland (Christensen og Lange 2008).Første obs er 10/3, hvor enlige fugle ses ved Grenå,Koed og Feldballe (AR,APJ,DD,KO). Forårstrækketfinder hovedsageligt sted i dagene 26/3-29/3.Trækket 26/3 indledes om formiddagen med entrækflok på 16 fugle ved Boeslum (Georg Sand), derogså ses trække forbi Havknuden (HOF,JPL), ogigennem dagen noteres 14 Ø 10 km N f. Anholt,mens en sen flok på 27 fugle ankommer til Grenåkl. 17.00 (CO). 27/3 følges en flok på 16 fugle fraSamsø til Ebeltofthalvøen, hvor de ankommer 45min. senere kl. 14.50 (LEB, Lars Dyhrberg Bruun viaDD). Tidligere på dagen ses 14 trk Gjerrild (AR), ogen sen flok på 10 fugle trækker igen over Grenå kl.16.15 (AR). 28/3 er det så til gengæld den jyskeøstkyst, der kaster fugle af sig med hele 46 N DødeåEnge kl. 15.00 og 3 N et kvarter senere (SSK). Dennedag igen sen træk ved Grenå med 12 NØ kl. 17.35.29/3 ses igen traner over Samsø med 17 NØ Hesselholm(LEB).Herefter ebber trækket ud, men der er fugle helthen i maj, sådan som vi plejer at se det, flest 7/5 4trk set på 3 forskellige steder i NØ-Djursland(AR,APN,RSN,MO). Desuden en sen trækiagttagelse3/6 3 Anholt (FSV) og 28/6 1 N Århus midtby(NAA). De sidste fugle ses 29/8 3 fou Tustrup (viaAPJ) og 7/9 3 V Årslev Engsø (Per Møller Madsen).Total: 284 Indsendere: 27 Observationer: 62 Lokaliteter: 341) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - 236 22 16 4 - 3 3 - - -2 - - 46 5 4 3 - 3 3 - - -Strandskade Haematopus ostralegus 04500Ynglepar: Der er i alt indrapporteret 81-95 yngleparfra 25 lokaliteter, heraf nævnes de største (≥10par): Treskelbakkeholm, Mariager Fjord 15-18 par(PLA), Mellempoldene, Randers Fjord 10-13 par(LTP) og Hjortholm 12 par (MWH). Fra indlandetfindes et par i Egå Engsø (HLL), et par med en halvstorunge ses 16/6 på græsmark i Øster Bjerregrav(LTP,BIRL) og et formodet ynglepar i Låsby (AWM).Vinter (januar): De største flokke (≥300) ses på lokaliteteromkring udmundingen af Randers Fjord med12/1 300 rst Store Sjørup Strand (LTP) og 22/1 360fou Mellempoldene, Randers Fjord (OLI). Størreflokke (≥100) ses også 6/1 120 rst Alrø Poller (HBØ)og 12/1 102 Yderste Holm m. Evesholm (MWH).1. halvår: Antallet af fugle er stabilt i årets første tremåneder, hvilket slører billedet af trækket. I martsses større forekomster (≥100) med 4/3 108 rst AlrøEgehoved (JSC) og 11/3 205 rst Kolderne (MWH).De største forekomster i den mellemliggende periodeer (lok.max ≥75) 17/3 87 rst Barnekold og 24/3134 rst Kolderne begge (MWH), 24/3 82 rst SødringholmStrand (LTP) og 3/4 130 rst Alrø Egehoved(JG). Slutteligt ses følgende større antal i april ogmaj, der nok hidrører oversomrende fugle: 27/4180 rst og 6/5 285 begge Søledet strandenge ogkyst (LTP,FNI).2. halvår: De første større flokke (≥100) i efteråretses 25/7 300 rst og 30/7 350 rst begge Mellempoldene,Randers Fjord (LTP) samt 25/7 100 rst SødringholmStrand (LTP). Yderligere større obs(lok.max ≥100) ved lokaliteter omkring RandersFjord: 9/8 300 rst (LTP), 11/8 115 rst (FNI), 11/8 360

More magazines by this user
Similar magazines