Views
9 months ago

atailke

Atatürk İlkeleri ve

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları Öğr. Gör. Ali YAYLA bir şekilde işbirliği yapmağa ve birbirlerine her türlü yardımda bulunmağa hazırlanacaklardı.” Fakat bu deklarasyon ile yapılması kararlaştırılan antlaşma hiçbir devlete karşı olmayacaktı. Bundan sonra, yukarıda belirtildiği gibi, Hatay sorununun çözümlenmesi üzerine, Türkiye ile Fransa arasında, 23 Haziran 1939’da, İngiltere ile yapılanla aynı nitelikte bir deklarasyon imzalandı. Kesin ittifak antlaşmasının imzalanması için de görüşmelere başlandı. Böylece Türkiye Batı devletleri ile işbirliği ve anlaşma dönemine girmiş oldu. Türkiye’nin Batı devletlerine yaklaşması, İtalya tarafından kuşku ile karşılandı. Bununla İtalya Oniki Ada üzerindeki egemenliğine gölge düşeceği görüşündeydi. Durumu müttefiki Almanya’ya da bu şekilde telkin etmeye başladı. Türkiye’nin Batı devletlerine yaklaşma hareketini Sovyetler Birliği önceleri memnunlukla karşıladı. Fakat bu sırada Stalin, Hitler ile anlaştı ve 23 Ağustos 1939’da Almanya ile Sovyetler Birliği arasında bir saldırmazlık paktı imzalandı. Bu iki devletin anlaşması, Batı ile işbirliği yapan ve Sovyet Rusya ile arasının açılmasını istemeyen Türkiye’yi zor durumda bıraktı. Çünkü Türkiye, Batılı devletlere Sovyet Rusya’nın da bunlara katılacağı ümidiyle yaklaşmıştı. Halbuki şimdi tam aksi bir gelişmeyle karşılaşmış oluyordu. Hitler ve Mussolini’ye göre de, Türkiye bir kıskaç içine düşmüştü. Bu nedenle Batı devletlerinden ayrılmak zorunda kalacaktı. İşte bu şekilde, Türkiye için dış politikada durumun kritik bir hale geldiği sırada da, II. Dünya Savaşı başladı 63 . 63 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 1987, s. 479- 508 Sayfa 128 / 174

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları Öğr. Gör. Ali YAYLA Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük 1. Cumhuriyetçilik: Bu ilke ülke yönetimiyle ilgilidir. Cumhuriyet rejimi millet egemenliğine dayalıdır. Milletin kendi yönetimini belirli süreler için seçtiği temsilcileri vasıtasıyla yürütmesidir. Cumhuriyet, şahıs kişisel hesap ve çıkarlarının ön plânda tutulmadığı rejimdir. Devlet biçimi olarak millî hakimiyeti kabul eder. Cumhuriyet rejiminde, hakimiyet, kayıtsız şartın milletindir. Toplumun hür olması, eşitliği ve siyâsî yönden bağımsız olması bu ilkenin yürürlükte kalması ile mümkün olabilecektir. Cumhuriyetçilik ilkesinin uygulamasında kesinlikle belirli bir kesime, sınıfa üstünlük tanımaz. Cumhuriyetçilik ilkesinin uygulamasıyla bağdaşmayan diğer rejimler ise, sultanlık, krallık gibi monarşik yönetimler, komünizm, faşizm, nazizm gibi yönetime bir defa gelip bir daha gitmemeyi hedef alan rejimlerdir. Bu ilke doğrultusunda; a. T.B.M.M. açılmış, b. 1921 Anayasası hazırlanmış ve geliştirilmiş c. Saltanat kaldırılmış d. Cumhuriyet ilân edilmiş ve kurallarının işleyişi sağlanmış e. Partiler kurulmuş ve (her ne kadar başarısızlıkla sonuçlansa da) çok partili hayat denenmiş f. Orduda fiilen görevli subayların milletvekili olmaları engellenerek orduyu politikadan arındırmış g. Atatürk tarafından Cumhurbaşkanlığı tarafsızlaştırılmış h. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 2. Milliyetçilik: Ait olduğu milletin varlığını sürdürmek ve yüceltmek için topyekûn çalışmaya ve bu bilinci gelecek kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir. Atatürk’ün milliyetçiliği Türk milliyetçiliğidir ve bunun temel unsurlarını da soy birliği, dil birliği, ülkü birliği, kültür birliği, tarih birliği, vatan birliği ve din birliği oluşturmaktadır. Atatürk Türk milliyetçisidir ancak; milliyetçilik anlayışını “üstün ırk” anlayışına dayandırmaz. Bu yönleriyle de Mussolini faşizmi ve Hitler Nazizmi’nden ayrılmaktadır. Bununla birlikte Türk Milleti’ne Sayfa 129 / 174