Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Velge bruksmodus Dette

Velge bruksmodus Dette kameraet har seks bruksmoduser, for eksempel enkeltfremtrekk og kontinuerlig fremtrekk. Bruk dem etter behov. Fotografere et enkelt bilde Denne modusen brukes ved normal fotografering. på kontrollknappen t (Enkeltfremtrekk) Merknad • Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i Scenevalg, kan du ikke ta enkeltbilder. Kontinuerlig fremtrekk Kameraet tar kontinuerlige bilder med følgende hastigheter*. SLT-A55/A55V Maks 6 bilder per sekund Maks 3 bilder per sekund SLT-A33 Maks 6 bilder per sekund Maks 2,5 bilder per sekund * Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere avhengig av opptaksforholdene. 1 på kontrollknappen t (Kont.fremtrekk) t Velg ønsket hastighet 2 Juster fokus, og fotografer motivet. • Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil bildet tas kontinuerlig. 114

Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak Antallet bilder som kan tas med kontinuerlig fremtrekk, har en øvre grense. I modusen kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet SLT-A55/A55V SLT-A33 Fin 28 bilder 14 bilder Standard 28 bilder 16 bilder RAW og JPEG 19 bilder 7 bilder RAW 19 bilder 7 bilder Fotograferingsteknikker • For å ta bilder raskere kontinuerlig må du stille inn eksponeringsmodus på Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet (side 67). Merknader • Når er valgt, vises bildet som er tatt mellom rammene. • Du kan ikke fotografere kontinuerlig når du bruker en annen scenevalgmodus enn [Sportsbilder]. • Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan hastigheten på kontinuerlig fotografering bli lavere. Bruke selvutløseren 10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere kamerarystelser. Bruke opptaksfunksjonen 1 på kontrollknappen t (selvutløser) t Velg ønsket innstilling • Tallet etter er antall sekunder som er valgt for øyeblikket. 115