Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Slideshow Zábery sa

Slideshow Zábery sa postupne automaticky prehrávajú. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Dotknite sa (Slideshow) t požadovaný režim. Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa . (Continuous Playback) (Slideshow with music) Poznámka • [Slideshow] nie je dostupná, ak je [View Mode] nastavená na [Folder view (MP4)] alebo [AVCHD view]. Continuous Playback Postupne sa prehrajú všetky zábery od zobrazeného až po úplne posledný záber. Postupne prehráva statické zábery spolu s efektmi a hudbou. 1 Výberom záberu spustite prehrávanie. 2 Dotknite sa položky (Slideshow) t [Continuous Playback]. 3 Dotykom na LCD displej ukončite plynulé prehrávanie a potom sa dotknite [Exit Continuous Playback]. • Dotykom alebo na LCD displeji nastavíte hlasitosť videozáznamu. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka • Ak [Display Burst Group] je nastavené na [Display Main Image Only], zobrazí sa len hlavný záber. zPrezeranie panoramatických záberov počas plynulého prehrávania Celý panoramatický záber sa zobrazí na 3 sekundy. Cez panoramatické zábery môžete rolovať dotykom na . 90 SK

Slideshow with music 1 Dotknite sa položky (Slideshow) t [Slideshow with music]. 2 Dotknite sa požadovaného režimu t [Start]. 3 Ak chcete ukončiť prezentáciu, dotknite sa displeja a potom zvoľte [Exit Slideshow]. Poznámka • [Slideshow with music] nie je dostupné pre tieto zábery alebo v týchto situáciách: – Panoramatické zábery – 3D zábery nasnímané v [Standard] alebo [Wide] Image Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť. Keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na [Folder]. All Prehráva prezentáciu všetkých záberov podľa poradia. This Date Prehráva prezentáciu záberov s aktuálne vybraným rozsahom dátumov, ak je režim prezerania nastavený na (Date View). Folder Prehráva prezentáciu záberov z aktuálne vybraného priečinku v režime Folder View. Effects Slúži na výber rýchlosti prehrávania a atmosféry prezentácií. Pokiaľ je doba prehrávania videozáznamu dlhá, zoberie sa z neho záber, ktorý sa zobrazí. Simple Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa zábery prepínajú v prednastavenom intervale. Interval prehrávania môžete upraviť v položke [Interval] a dôkladne si tak vychutnať svoje zábery. Nostalgic Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej scény. Stylish Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo. Active Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka • Keď je [Display Burst Group] nastavený na [Display Main Image Only], sekvenčné zábery sa zobrazia nasledujúcim spôsobom. – Keď je [Effects] nastavené na [Simple], zobrazí sa len hlavný záber. – Keď je [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov nie sú viac ako dva zábery, zobrazí sa len hlavný záber. – Keď je [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov sú viac ako tri zábery, zobrazia sa tri zábery obsahujúce aj hlavný záber. Pokračovanie r 91 SK