Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vyhľadávanie MENU/

Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým režimom a režimom samostatného záberu Keď zvolíte (Multiple Images), môžete prepínať obrazovku samostatného záberu a indexovú obrazovku dotykom / . Dotykom na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu a dotykom na obrazovke samostatného záberu sa vrátite na indexovú obrazovku. • Prepínať medzi indexovým režimom a režimom samostatného záberu môžete aj v [Protect], [Send by TransferJet] alebo [DPOF]. Obsah Vyhľadávanie operácie Index 94 SK

Send by TransferJet TransferJet je bezdrôtová prenosová technológia na krátku vzdialenosť, ktorá umožňuje prenášanie dát nastavením dvoch produktov, ktoré chcete, aby medzi sebou komunikovali. Ak chcete zistiť, či je váš fotoaparát vybavený funkciou TransferJet, skontrolujte značku (TransferJet) v spodnej časti fotoaparátu. Používanie Memory Stick s TransferJet (predáva sa osobitne) umožňuje prenos záberov medzi zariadeniami kompatibilnými s TransferJet. Viac informácií o TransferJet nájdete v návode na obsluhu dodanom s Memory Stick s TransferJet. 1 Vložte Memory Stick s TransferJet do fotoaparátu a stlačte tlačidlo (Prehrávanie). 2 (Send by TransferJet) t požadovaný režim Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa . 3 Preneste zábery tesným priložením značiek (TransferJet) na fotoaparáte a druhom zariadení. Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia (This Image) (Multiple Images) Odosiela práve zobrazený záber v režime samostatného záberu. Môžete vybrať a odoslať viac záberov. Po kroku 2 vykonajte nasledovné. 1Vyberte si záber na odoslanie a dotknite sa ho. Opakujte vyššie uvedené kroky, až kým už nie sú žiadne zábery na odoslanie. Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste odstránili značku . 2Dotknite sa položky [OK] t [OK]. Index Poznámky • Prenášať je možné iba statické zábery. • Naraz je možné preniesť až 10 záberov. Avšak pri 3D záberoch sa prenášajú súbor MPO aj súbor JPEG. V závislosti od cieľového zariadenia je možné prijať až do 20 záberov. • Najskôr nastavte [TransferJet] na [On] voľbou t (Settings) t (Main Settings) (str. 134). • Počas cestovania v lietadle nastavte [TransferJet] na [Off] voľbou t (Settings) t (Main Settings) (str. 134). Navyše, vždy dodržiavajte všetky predpisy týkajúce sa miesta, kde sa fotoaparát používa. • Spojenie sa preruší, ak prenos nie je možný v priebehu približne 30 sekúnd. Ak sa to stane, zvoľte [Yes] a opäť nastavte fotoaparát a druhé zariadenie k sebe značkami (TransferJet). • Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátov s TransferJet sa v niektorých krajinách a regiónoch nepredávajú kvôli miestnym právnym predpisom a nariadeniam. • V krajinách a regiónoch iných, ako kde ste fotoaparát zakúpili, nastavte funkciu [TransferJet] na [Off]. V závislosti od krajiny alebo regiónu sa môžu na používanie funkcie TransferJet vzťahovať miestne obmedzenia týkajúce sa vysielania elektromagnetických vĺn. 95 SK