Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Music Slúži na

Music Slúži na určenie hudby, ktorá sa má prehrávať počas prezentácií. Môžete zvoliť viac než jednu skladbu hudobného pozadia. Dotykom na si vypočujte jednotlivú BGM (hudbu v pozadí). Dotykom alebo nastavíte hlasitosť hudby v pozadí (BGM). Music1 Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple]. Music2 Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Nostalgic]. Music3 Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish]. Music4 Preddefinované nastavenie pre prezentáciu [Active]. Mute Nepoužíva BGM. Poznámka • Videozáznamy sú prehrávané bez zvuku. Interval Slúži na nastavenie intervalu prepínania obrazoviek. Toto nastavenie je pevne stanovené na [Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects]. 1 sec Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii [Simple]. 3 sec 5 sec 10 sec Auto Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú položku [Effects]. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka • Pre prehrávanie videozáznamu sú nastavenia intervalu neplatné. Repeat Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií. On Nepretržite prehráva zábery. Off Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí. zVýber hudby v pozadí Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD alebo MP3 súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Na prenos hudby je potrebné do počítača nainštalovať softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky). Bližšie informácie nájdete na str. 153 a 154. • Do fotoaparátu je možné nahrať maximálne štyri skladby. (4 predvolené skladby (Music1 – Music4) sa dajú nahradiť tými, ktoré ste preniesli.) • Maximálna dĺžka každého hudobného súboru pre prehrávanie hudby na fotoaparáte je približne 5 minút. • Ak nie je možné prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným okolnostiam, vykonajte príkaz [Format Music] (str. 132) a preneste hudobný súbor ešte raz. 92 SK

Delete Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 (Delete) t požadovaný režim (All but This Image) (All Imgs in This Burst Group) (This Image) (Multiple Images) (All Images on This Date) (All in This Folder) (All AVCHD files) Vymaže zábery sekvenčnej skupiny iné ako vybraný záber v režime zobrazenia sekvenčnej skupiny. Po kroku 2 sa dotknite [OK]. Vymaže naraz všetky zábery z vybranej sekvenčnej skupiny. Po kroku 2 sa dotknite [OK]. Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime samostatného záberu. Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov. Po kroku 2 postupujte nasledovne. 1Dotknite sa záberu, ktorý chcete vymazať. Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery. Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste odstránili značku . 2Dotknite sa položky [OK] t [OK]. Vymažú sa naraz všetky zábery zo zvoleného rozsahu dátumov alebo z daného priečinka, alebo všetky AVCHD videozáznamy. Po kroku 2 sa dotknite [OK]. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka • Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku. V režime jednoduchého snímania Delete Single Image Delete All Images Vymaže aktuálne zobrazený záber. Vymaže naraz všetky zábery z vybraného rozsahu dátumov alebo v danom priečinku. Pokračovanie r 93 SK