Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه در زمینه ی ادبیات و تئاتر،‏ می توانیم ‏بمنبممونه هابىیبىی از نویسندگابىنبىی را نقل کنیم که با موفقیت کار انقلابىببىی را با دستاورد های عالىللىی هبرنبرری ترکیب کردند.‏ مایا کوفسکی از سنبنیبنن جوابىنبىی عضو فعال حزب بولشویک در روسیه بود.‏ در شعر او می توانیم ترکیب عالىللىی شور انقلابىببىی با بالاترین سطوح ‏ممممممکن دستاوردهای شعری را ببینیم.‏ او ‏همھهممچنبنیبنن ‏بمنبممایشنامه های موفقی چون ‏«ساس»‏ را نوشت و پوسبرتبررهابىیبىی را با سبک کانسبرتبررا کتیویست خلق کرد که این شاخه ی هبرنبرری را به بالاترین سطح دست یافته در ‏بمتبممام زمان ها چه پیش از آن و چه تا کنون برد.‏ این تصادفىففىی نیست که شعر مایا کوفسکی به دنبال انقلاب ا کتبرببرر،‏ تاثبریبرری قوی بر ذهن میلیون ها کارگر و دهقان عادی روسیه گذاشت.‏ این عمل بزرگ رهابىیبىی ‏بجببجخشی توده ها را الهللهھام ‏بجببجخشید تا نه تنها در سیاست،‏ بلکه در فرهنگ نبریبرز مشارکت کنند.‏ شکوفابىیبىی شگرف هبرنبرر،‏ شعر و موسیقی در دهه ی ١٩٢٠ زیر بقایای سنگبنیبنن بوروکراسی استالینیست خفه شد.‏ خودکشی مایا کوفسکی در سال ١٩٣٠ ‏بىببىی شک اعبرتبرراضی علیه ضدانقلاب سیاسی استالینیسبىتبىی بود.‏ مثال برجسته ی دیگر مورد برتولت برشت بود.‏ برشت ‏همھهممچون مایا کوفسکی مارکسیسبىتبىی راسخ بود که از ‏بمنبممایش هایش استفاده می کرد تا ببریبررجمحجممانه سرمایه داری را تقبیح کند.‏ در ‏بمنبممایش هابىیبىی چون ‏«اپرای سه پولىللىی»،‏ ‏«ماها گوبىنبىی»‏ و ‏«هفت گناه کببریبرره»‏ ‏(که هوسمشسممندانه به دست ‏همھهممکار بااستعداد برشت کرت ویل‎١٠‎ آهنگسازی شده است)،‏ جامعه ی بورژوابىیبىی را درباره ی ریا کاری و اخلاقیات بازخواست می کند.‏ برشت بیش از ‏همھهممه به خاطر تئاترهای ‏بجتبججر ‏بىببىی اش و نظریه ی انقلاب دراماتیک خود مشهور است.‏ اما او شاعر برجسته ای نبریبرز هست که ١۵٠٠ شعر نوشته است.‏ در میان آبهنبهها شعر ‏«پرسش های کارگری کتابجببجخوان»‏ را می یابیم که ارزش آن را دارد که به طور کامل آن را بازگو کنیم:‏ چه کسی شهر هفت دروازه ی تب را ساخت؟ در کتاب ها نام پادشاهان را می یابید.‏ آیا پادشاهان ‏بجتبجخته سنگ ها را بر دوش کشیدند؟ و بابل که بارها ویران شد.‏ چه کسی بارها آن را برپا کرد؟ در کدام یک از خانه های شهر طلابىیبىی درخشان لیما،‏ سازندگانش زندگی می کردند؟ شبىببىی که دیوار چبنیبنن به ابمتبممام رسید،‏ بنایانش کجا رفتند؟ رم بزرگ !16 Kurt Weill ١٠

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه پر از طاق های پبریبرروزی است.‏ چه کسی آبهنبهها را برپا داشت؟ بر چه کسی سزارها پبریبرروز شدند؟ آیا ببریبرزانس،‏ که در سرودها بسیار ستوده شده است،‏ تنها قصر برای سا کنانش داشت؟ حبىتبىی در آتلانتیس افسانه ای شبىببىی که اقیانوس آن را به کام خود فرو برد غریقان ‏همھهممچنان بر سر بردگان شان فریاد می کردند.‏ اسکندر جوان هند را فتح کرد.‏ آیا تنها بود؟ سزار ‏«گل»ها را مغلوب کرد.‏ آیا حبىتبىی یک آشبرپبرز هم ‏همھهممراه خود نداشت؟ فیلیپ اسپانیا اشک ربجیبجخت وقبىتبىی ناوگان دریابىیبىی اش غرق شد.‏ آیا او تنها کسی بود که گریست؟ فردریک دوم جنگ هفت ساله را پبریبرروز شد.‏ چه کسی جز او پبریبرروز شد؟ هر صفحه یک پبریبرروزی.‏ چه کسی برای پبریبرروزمندان آشبرپبرزی می کرد؟ هر ده سال یک مرد بزرگ.‏ چه کسی ‏بهببههایش را می پرداخت؟ روایات بسیار.‏ پرسش های بسیار.‏ با این حال،‏ ‏بىببىی شک برشت بیش از ‏همھهممه به خاطر آثار دراماتیکش در یادها مانده است.‏ او نظریه ی تئاتر ‏بمتبمماماً‏ جدیدی را بسط داد که با عنوان اثر فاصله گذاری ‏(به آلمللممابىنبىی (Verfremdungseffekt شناخته می شود،‏ که ‏بمنبمماینده ی شیوه ای غبریبررمعمول در استفاده از تئاتر است.‏ او آن را این گونه توصیف می کند:«بازی به شیوه ای که ‏مجممجخاطب به دشواری بتواند با !17

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مخاطب در تئاتر امروز ایران
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org