Views
6 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه در دهه های آغازین قرن نوزدهم ‏‐تا شکست انقلاب ١٨۴٨‐ بسیاری از شعرا و نویسندگان مشهور فرانسه غرائز انقلابىببىی داشتند.‏ دلا کروا‎٦٢‎ ، گوتیه‎٦٣‎ ، دومیه‎٦٤‎ ، بودلر‎٦٥‎ ، ‏همھهممگی با انقلاب ١٨۴٨ ‏همھهممدل بودند و در آن شرکت داشتند.‏ ضمناً،‏ حال که درباره ی این موضوع صحبت می کنیم،‏ بگذارید مطلبىببىی غبریبررمنتظره بگو ‏بمیبمم.‏ یکی از کسابىنبىی که فعالانه در انقلاب آلمللممان شرکت داشت،‏ آهنگساز جوابىنبىی به نام ربجیبجچارد وا گبرنبرر بود.‏ او در آن زمان دوست نزدیک با کونبنیبنن آنارشیست بود و مقاله ای بسیار خوب و طولابىنبىی نوشته بود با عنوان ‏«سوسیالبریبرزم و هبرنبرر»‏ که توضیح می دهد هبرنبرر و موسیقی واقعی با سرمایه داری سازش ناپذیرند.‏ بله،‏ اغلب هبرنبررمندان خلاق طرف طبقه ی کارگر بودند،‏ طرف انقلاب ١٨۴٨. اما خرده بورژوازی طبقه ای بسیار ناپایدار است.‏ خصوصاً‏ روشنفکران ناپایدارند.‏ هنگامی که انقلاب شکست خورد،‏ آبهنبهها افسرده شدند،‏ به سرعت ‏بمتبممام ابمیبممان شان به طبقه ی کارگر را از دست دادند و به درون خود فرو رفتند.‏ این منشاء تاربجیبجخی به اصطلاح تئوری ‏«هبرنبرر برای هبرنبرر»‏ است که در ابتدا به آن اشاره کردم.‏ جنبش موسوم به ‏سمسسممبلیسم اساساً‏ توسط بودلر شاعر بزرگ خلق شد.‏ اما او یکی از کسابىنبىی بود که ‏بمتبممام امیدش به انقلاب را پس از سال ١٨۴٨ از دست داد،‏ به درون خود عقب نشیبىنبىی کرد و عمدتاً‏ درباره ی موضوعابىتبىی چون سکس و عرفان می نوشت،‏ که این امر ‏همھهممیشه درباره ی روشنفکران پس از شکست هر انقلاب صادق است.‏ خواهید دید که ‏همھهممبنیبنن پدیده بارها تکرار شده است.‏ مثالىللىی از ‏بجتبججربه ی شخصی خودم می زبمنبمم.‏ در زمان انقلاب سال ١٩٧۵ در پرتغال بودم.‏ در آن دوران پس از ۵٠ سال دیکتاتوری فاشیسبىتبىی،‏ جنبش عظیم کارگری در جریان بود.‏ وارد خیابان های لیسبون که می شدید،‏ ‏جمججممعیت صدها تن از مردم را می دیدید که با شور ‏بجببجحث های سیاسی می کردند و دکه های کتابفروشی پر از آثار مارکس،‏ لنبنیبنن،‏ تروتسکی و مائو تسه تونگ بودند.‏ بعدها دوباره به آبجنبججا رفتم،‏ چند سال پس از شکست انقلاب،‏ کتاب های چپ ‏همھهممگی ناپدید شده بودند و جایشان را پورنوگرافىففىی،‏ کتاب های مذهبىببىی و کتاب های عرفابىنبىی گرفته بود.‏ Eugène Delacroix ٦٢ Armand Gautier ٦٣ Honoré-Victorin Daumier ٦٤ Charles Pierre Baudelaire ٦٥ !68

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه پس از شکست انقلاب بسیار عادی است که شاهد ظهور جریان های فرهنگی اربجتبججاعی باشیم.‏ سپس هنگامی که انقلاب ‏بجتبجحت تاثبریبرر ‏بجببجحران عمیق اجتماعی به مبارزه بازمی گردد،‏ ‏همھهممان حرارت سابق را در میان روشنفکران می بینید.‏ اما متاسفانه ‏مجممججبورم داستابمنبمم را کمی کوتاه کنم.‏ چرا که لازم است به جایگاه هبرنبرر در حال حاضر ببرپبررداز ‏بمیبمم.‏ ‏همھهممچنبنیبنن باید سعی کنیم ببینیم که آیا ارتباطی میان هبرنبرر و مبارزه ی طبقابىتبىی هست؟ هبرنبرر و مبارزه ی طبقابىتبىی ‏ممممممکن است که به این پرسش پاسخ های ‏مجممجختلفی داد.‏ ا گر از من ببرپبررسید،‏ که آیا باید ‏بمتبممام هبرنبرر را از جایگاه تئوری مارکسیسم و مبارزه ی طبقابىتبىی قضاوت کنیم،‏ می گو ‏بمیبمم مسخره است.‏ هبرنبرر لزوماً‏ انقلابىببىی نیست و ‏ممممممکن است هبرنبرری عالىللىی پیدا کرد که ایده های ‏مجممجحافظه کارانه یا اربجتبججاعی را بازتاب دهد.‏ بگذارید یک مثال بزبمنبمم.‏ نویسنده ی فرانسوی اونوره دو بالزا ک رمان نویس مورد علاقه ی مارکس،‏ ‏مجممجحافظه کار سیاسی بود،‏ در واقع از پادشاهی ‏جمحجممایت می کرد.‏ با این حال مارکس اشاره می کند که نویسنده ی بزرگی بود،‏ چنان رئالیست بزرگی که می توان از آثارش درباره ی تارتحیتحخ نیمه ی اول قرن نوزده فرانسه بسیار بیشبرتبرر از هر منبع دیگری آموخت و نتاتحیتحج انقلابىببىی گرفت.‏ در تارتحیتحخ قرن بیستم هبرنبرر در مواردی اندیشه های انقلابىببىی را متجلی کرده است.‏ برای مثال،‏ نقاشی که شاید ‏همھهممه ی ‏سمشسمما دوستش نداشته باشید،‏ پابلو پیکاسو،‏ فردی سیاسی نبود،‏ اما کسی بود که در خا ک فرهنگی حاصلخبریبرز اسپانیا در ابتدای قرن اخبریبرر رشد کرده بود.‏ این زمابىنبىی بود که اسپانیا در التهاب بود.‏ پیکاسو دوست فدریکو گارسیا لورکا بود که گرایشات چپ داشت.‏ لورکا،‏ شاید بزرگ ترین شاعر مدرن اسپانیا،‏ در سال ١٩٣۶ به دست فاشیست ها کشته شد.‏ در این کشور ‏[اسپانیا]‏ ‏مجممججموعه ای از هبرنبررمندان،‏ نویسندگان و موسیقی دانان بودند که از التهاب عمومی جامعه متاثر بوده و در انقلاب ١٩٣١-١٩٣٧ شرکت داشتند،‏ برخی به شیوه ی نظامی.‏ به طور مشخص به میگل هرناندز‎٦٦‎ و در زندان فاشیست ها به زندگی اش پایان داد.‏ فکر می کنم،‏ شاعر بزرگی که از طبقات زجمحجممتکش آمده بود !69 Miguel Hernadez ٦٦

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مخاطب در تئاتر امروز ایران
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org