Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !94

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه الن وودز فتیشبریبرزم سرمایه داری و زوال هبرنبرر شخصی گفته است که یکی از معیارهای برنده شدن جایزه ی ترنر این است که درک تان نکنند.‏ فلسفه اش این است:‏ هر چه کمبرتبرر فهمیده شوم،‏ هبرنبررم ‏بهببههبرتبرر است.‏ با این حال نوع هبرنبرری که برنده ی جایزه ی ترنر می شود هم ارزش دارد.‏ ارزشش به این است که آینه ای در مقابل اجتماعی که آن را تولید کرده می گبریبررد و می گوید:«این ‏همھهممابىنبىی است که هسبىتبىی،‏ و این ‏همھهممه ی آن چبریبرزی است که قادر به تولیدش هسبىتبىی.»‏ این آثار به ما خاطرنشان می کند که زیر سطح نرم و راحت بورژوازی جامعه ی مدرن،‏ وحشت در کمبنیبنن است:‏ جانوران موذی مرده،‏ جنایت،‏ مرگ و زوال.‏ فرهنگ پاپ ارزان و نامطبوعی که سرمایه داری در دوران زوال کهنسالىللىی اش تولید می کند تقریباً‏ ‏همھهممان نقشی را بازی می کند که فست فود ارزان و نامطبوع دارد،‏ که یعبىنبىی تضعیف سلامت و انسداد سرخرگ های نسل جوان کنوبىنبىی.‏ تنها تفاوت در این است که ‏«هبرنبرر پاپ»‏ فرهنگ را تضعیف می کند و سرخرگ های ذهبىنبىی اجتماع را مسدود می کند.‏ سخت بتوان گفت که کدام فعالیت مضرتر است.‏ ‏بجببجخشی از آبجنبجچه ‏«سرگرمی انبوه»‏ دوران مدرن خوانده می شود متشکل از تولید انبوه چبریبرزی است که به نام ‏«سلبرببرریبىتبىی»‏ شناخته می شود.‏ ‏همھهممه می دانند که این سلبرببرریبىتبىی ها چه کسابىنبىی هستند،‏ چرا که جایگاه برجسته ای در صفحات اول مطبوعات زرد،‏ و جایگاهی به ‏همھهممان برجستگی در گفتگوهای روزانه در خانه،‏ کارخانه،‏ تریا و ایستگاه اتوبوس دارند.‏ از ما خواسته می شود که نظرابىتبىی جدی داشته باشیم درباره ی اینکه این یا آن سلبرببرریبىتبىی چه می پوشد،‏ چه می خورد،‏ چه می نوشد،‏ چه می گوید یا فکر می کند،‏ با چه کسی می خوابد،‏ ازدواج می کند یا طلاق می گبریبررد و یا به چه کسی خیانت می کند.‏ آبجنبجچه که هرگز از ما خواسته ‏بمنبممی شود که درباره اش نظر بدهیم مسئله ی جالبىببىی است:‏ این سلبرببرریبىتبىی ها واقعاً‏ چه می کنند؟ چه عملکرد تولیدی یا فرهنگی را ‏مجممجحقق می کنند؟ در گذشته،‏ هنگامی که مردم کمبرتبرر پیچیده بودند اما احتمالاً‏ باهوش تر بودند،‏ مردان و زنان مشهور می شدند چون کاری را ‏بهببههبرتبرر از دیگران ابجنبججام می دادند.‏ در خوانندگی،‏ رقص،‏ فوتبال،‏ !95

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر