Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه یک تصویر می تواند داستابىنبىی بگوید و یک آهنگ می تواند پیامی را ارسال ‏بمنبمماید.‏ بنابراین ما در هبرنبرر عصر حجر نه تنها به دنبال زیبابىیبىی،‏ بلکه به دنبال معنا نبریبرز هستیم.‏ بالاخره برای تولید برخی از این اشیاء تلاش بسیاری صورت گرفته است.‏ هزاران ساعت برای ساخت ‏مجممججموعه ی بزرگی از مهره های سنگی تراش خورده که در گور یک کودک یافت شده،‏ برآورد شده است.‏ برخی پرندگان به منظور جلب جفت،‏ نبریبرروی بسیاری را صرف رشد اعضابىیبىی به ظاهر ‏بىببىی مصرف یا حبىتبىی ساخبنتبنن اشیاء ‏بىببىی مصرف می کنند،‏ مانند دم طاووس،‏ یا ‏مجممججموعه ی گنجینه های آبىببىی رنگ مرغ کرتحیتحچ ساز.‏ در نظریه ی تکامل،‏ این انتخاب جنسی است.‏ اما در پستانداران مبریبرزان کمی از این رفتار وجود دارد.‏ انسان های دوران تاربجیبجخی با تکنولوژی عصر حجر توسط انسان شناسان مطالعه شده اند.‏ جلب جفت تنها یکی از انگبریبرزه های تولید هبرنبرری در میان این چنبنیبنن مردمی است.‏ پس چندان ‏مجممجحتمل نیست که هبرنبرر از طریق انتخاب جنسی تکامل یافته باشد.‏ در عوض هبرنبرر در جوامع ‏بجنبجخستبنیبنن ‏همھهممواره در ارتباط با اعمال آییبىنبىی به منظور تضمبنیبنن تندرسبىتبىی به جا آورندگان آن و جوامع شان به اشکال گونا گون بوده است.‏ هم ترازان هبرنبرر پیش از تارتحیتحخ قویاً‏ حا کی از انگبریبرزه هابىیبىی مشابه در آن روزگار هستند.‏ برای مثال،‏ گفته می شود که هبرنبرر غارنشیبىنبىی به عنوان اعمالىللىی جادو ‏بىیبىی در تلاش برای قادر ساخبنتبنن هبرنبررمندان آن به ‏بهببههبرتبرر شکار کردن حیوانابىتبىی که نقاشی می کردند ابجنبججام می شده است.‏ اما بسیاری از حیوانات نقاشی شده شکارچی بودند نه شکار.‏ پس توضیح ‏بهببههبرتبرر احتمالاً‏ می تواند در ستون های توبمتبمم مشهور بومیان آمریکا در ‏سمشسممال غرب اقیانوس آرام یافت شود.‏ در اینجا هدف این است که انسان ها خصوصیات حیوانات به تصویر کشده شده را به دست آورند:‏ قدرت خرس،‏ درندگی شبریبرر،‏ بینابىیبىی عقاب.‏ توبمتبمم ها با ابجیبججاد ‏سمسسممبل هابىیبىی برای هویت مشبرتبررک قبایل و اموری از این قبیل،‏ به یکپارچگی اجتماعی نبریبرز کمک می کنند.‏ در واقع هیچ هبرنبرر ‏بجنبجخستیبىنبىی برای خاطر خودش تولید ‏بمنبممی شود.‏ مردمان ‏بجنبجخستبنیبنن حبىتبىی واژه ای برای هبرنبرر هم ندارند.‏ آبجنبجچه ما آن را تولید هبرنبرری می نامیم به طرزی جدابىیبىی ناپذیر با فرهنگ به عنوان یک ‏مجممججموعه،‏ آن گونه که مردم در کنار هم سازمان می یابند و برای بقاء و تولید مثل کار می کنند در ارتباط است.‏ !34

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه روشن است که مفهوم معمول بورژوابىیبىی هبرنبرر به عنوان چبریبرزی جدا از بافىقفىی واقعیت که تنها در رابطه با خودش درک می شود،‏ در این جوامع هیچ معنابىیبىی ندارد.‏ هبرنبرر در جوامع طبقابىتبىی پیش از سرمایه داری در جوامع طبقابىتبىی پیش از سرمایه داری،‏ هبرنبرر برخی از اهداف پیشبنیبنن را داشت و برخی اهداف جدید.‏ آبجنبجچه که اقتصاد سیاسی ‏بمتبممام این جوامع طبقابىتبىی را از اقتصاد شکارگر‐‏ گردآوران و کشاورزان و دامداران ‏بجنبجخستبنیبنن متمایز می ساخت،‏ وجود مازاد اقتصادی کافىففىی برای تامبنیبنن طبقه ی مصرف کننده ای مرفه بود که از سوی طبقات تولیدکننده ی استثمار شده و سرکوب شده تامبنیبنن می شد.‏ این طبقات مرفه وقت آن را داشتند که هبرنبرر تولید کنند و قدرت آن را داشتند که دیگران را به کار گبریبررند تا برایشان تولید کنند.‏ این امر تولید هبرنبرر را در مقیاسی بسیار بزرگ تر و با شکوه و پیچیدگی بسیار بیش از آبجنبجچه پیش تر ‏ممممممکن بود،‏ میسر کرد.‏ برای مثال،‏ اروپای فئودالىللىی قرون وسطی را در نظر بگبریبررید.‏ تقریباً‏ ‏بمتبممام نقاشان حرفه ای و موسیقیدان ها برای پادشاهان،‏ لردها و خصوصاً‏ کلیسا کار می کردند.‏ هبرنبرر مذهبىببىی به طور مشخص نه برای بیان شخصی هبرنبررمندابىنبىی که حبىتبىی نام تعداد کمی از آبهنبهها را می دانیم،‏ بلکه برای آموزش توده های ‏بىببىی سواد ‏بجتبجحت دکبرتبررین مذهبىببىی و پیوند معتقدان به کلیسا به عنوان ‏بجببجخشی از آیبنیبنن مذهبىببىی ساخته شده بود.‏ در اینجا امتداد مناسک آییبىنبىی جوامع ابتدابىیبىی تر را می بینیم.‏ اما هبرنبرر به نقش کلیسا به عنوان عامل تبلیغی اصلی برای طبقه ی زمبنیبنن دار در دنیابىیبىی که پادشاهی و لردی مقدس بود هم کمک می کرد.‏ تولید هبرنبرر برای مصرف خودبمنبممایانه ی ‏بجنبججیب زادگان فئودال و دربارهای سلطنبىتبىی کم کم به لذت از هبرنبرر ‏«برای خاطر خودش»‏ که ایده آل دنیای بورژوابىیبىی است نزدیک می شود.‏ اما به ‏همھهممبنیبنن سادگی هم نبود.‏ پادشاهان اشیاء ارزسمشسممندی را به لردها و شوالیه ها می دادند تا به تضمبنیبنن وفاداری آبهنبهها کمک کند.‏ این امر اهمھهممیت داشت چرا که در جامعه ای که لردهای بزرگ و کوچک می توانستند وفاداری شخصی شوالیه ها و لردهای فرودست را که زمبنیبنن هایشان را در ازای خدمات نظامی نگه می داشتند ‏بجتبجحت فرمان داشته باشند،‏ قدرت !35

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵