Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه خارج شدند،‏ چرا که شکل بدن را دارند.‏ آبهنبهها دابمئبمماً‏ مزاحم ذهن می شوند و حبىتبىی انسان را به لذت جنسی تشویق می کنند.»‏ چه فکر وحشتنا کی،‏ انسان را به لذت جنسی تشویق کنند!‏ نقطه ی اوج این فرهنگ،‏ این هبرنبرر،‏ کلیساهای قرون وسطی،‏ کلیساهای گوتیک،‏ باز مانند ‏مجممججسمه های مصری فراعنه بیانیه ای ساخته شده از سنگ است.‏ وارد یکی از این کلیساها می شوید و بلافاصله صدایتان را پایبنیبنن می آورید،‏ تاریک است،‏ نور تنها از پنجره های شیشه ای گاه رنگی وارد می شود،‏ تنها رنگی که در آبجنبججا وجود دارد.‏ تصویری عرفابىنبىی از تاریکی روح،‏ و این بناهای عظیم که به بالا اشاره می کنند،‏ به آسمسسممان ها اشاره می کنند،‏ طوری طراحی شده اند که زنان و مردان احساس کوچک و ‏بىببىی اهمھهممیت بودن کنند.‏ بسیاری از مردم این هبرنبرر را ‏بجتبجحسبنیبنن می کنند ‏‐هر چند شخصاً‏ برای من جالب نیست.‏ از نظر من هبرنبرری عمیقاً‏ غبریبررانسابىنبىی است‐‏ بیابىنبىی سنگی از بیگانه سازی انسانیت از وضعیت انسابىنبىی خودش.‏ ‏بجببجحران فئودالیسم در ‏بمتبممام این دوران میلیون ها مرد و زن ‏بجتبجحت سلطه ی این دیکتاتوری معنوی به دنیا آمدند،‏ زندگی کردند و مردند.‏ حبىتبىی ‏بمنبممی توانستند درک کنند که در کلیساها چه گفته می شود،‏ چون به لاتبنیبنن گفته می شد.‏ با این حال ببریبررون از کلیسا خورشید می درخشید،‏ پرندگان می خواندند،‏ زنان و مردان عشق می ورزیدند،‏ رقص و موسیقی ادامه یافت و ‏بهنبههایتاً‏ تغیبریبرری در ‏مجممجحتوای طبقابىتبىی جامعه با پیامدهای مهم هبرنبرری دار ‏بمیبمم.‏ حال در مرحله ی اخبریبرر فئودالیسم،‏ اواخر قرون وسطی،‏ شاید از قرن سبریبرزده به بعد جامعه وارد ‏بجببجحرابىنبىی جدی می شود.‏ و هنگامی که یک جامعه وارد این نوع از ‏بجببجحران می شود،‏ می تواند مدبىتبىی طولابىنبىی دوام بیاورد.‏ این فرآیند خطی مستقیم نیست،‏ بلکه می تواند افت و خبریبرزهابىیبىی داشته باشد،‏ اما ‏همھهممگی در راستای ‏همھهممان افول کلی.‏ در چنبنیبنن دوره هابىیبىی،‏ مردم احساس می کنند که جامعه در ‏بجببجحران است،‏ نه فقط به دلایل اقتصادی،‏ و حبىتبىی می شود بگو ‏بمیبمم نه عمدتاً‏ به دلایل اقتصادی.‏ احساس عمومی فروپاشی وجود دارد،‏ ‏بجببجحران اخلاقیات،‏ ‏بجببجحران خانواده،‏ ‏بجببجحران کلیسا،‏ ‏بجببجحران اعتقاد،‏ ‏بجببجحران علم،‏ ‏بجببجحران هبرنبرر.‏ در اواخر قرون وسطی هم این امر صادق بود.‏ تغیبریبرری عمده در میان رتحنتحج عمومی،‏ سقوط،‏ جنگ ها،‏ بیماری های ‏همھهممه گبریبرر و قحطی در حال وقوع بود.‏ بسیاری از مردم معتقد بودند که پایان جهان !56

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه دارد فرا می رسد،‏ و در واقع،‏ داشت فرا می رسید.‏ نه پایان جهان به معنای واقعی کلمه،‏ بلکه پایان فئودالیسم،‏ فروپاشی نظام فئودالىللىی.‏ این فکر پایان جهان در هبرنبرر در آثار فوق العاده بدیع پیبرتبرر بروگل‎٣٤‎ و بیش از ‏همھهممه هبریبررونیموس بوش‎٣٥‎ بروز یافته است که می توان در موزه ی پرادو در مادرید اسپانیا آن را یافت.‏ ظهور بورژوازی البته مسئله ی تعیبنیبنن کننده در اینجا ظهور طبقه ی انقلابىببىی جدید بود که جامعه ی کهن ، نظام اجتماعی ، باورها و مذهبش را به چالش می کشید.‏ بورژوازی شهرها به تدرتحیتحج،‏ تکه به تکه مکابىنبىی برای خود در جامعه ی فئودالىللىی فتح کرد.‏ به ‏همھهممان ترتیبىببىی که طبقه ی کارگر مدرن از طریق سازماندهی جنبش کارگری جابىیبىی در جامعه برای خود حک می کند.‏ بورژوازی شهرها را به شکل ‏بهنبههادهابىیبىی ‏مجممججزا برقرار کرد،‏ نه بر اساس کشاورزی و مناسبات قدبمیبمم فئودال،‏ بلکه بر اساس ‏بجتبججارت،‏ بازرگابىنبىی،‏ پول و وام.‏ آبهنبهها سبک زندگی جدیدی را گسبرتبررش دادند و در کنار آن به تدرتحیتحج سلائق جدید و مفاهیم هبرنبرری جدید و مهم تر از ‏همھهممه مذهبىببىی جدید یعبىنبىی پروتستانبریبرزم ظهور کرد.‏ آیا تا به حال فکر کرده اید که تفاوت نظری بنیادین میان کاتولیسبریبرزم و پروتستانبریبرزم چیست؟ بسیاری از مردم ‏بمنبممی توانند به این پرسش پاسخ دهند،‏ اما پاسخ بسیار ساده است.‏ مذهب کاتولیک رستگاری از طریق اعمال را آموزش می دهد،‏ اما مذهب پروتستان رستگاری از طریق ابمیبممان را آموزش می دهد.‏ به بیابىنبىی ناشیانه ‏‐اما به شیوه ای که ماهیت طبقابىتبىی این تفاوت را آشکار می کند‐‏ ابمیبممان بسیار ارزان است،‏ هزینه ای ندارد،‏ در حالىللىی که اعمال معمولاً‏ تا حدی گران هستند.‏ معنای طبقابىتبىی آن چیست؟ درست در قلب تفاوت میان بورژوازی و اشرافیت فئودالىللىی جای می گبریبررد.‏ ‏بجتبجحت سلطه ی نظام فئودالىللىی،‏ نظامی مبتبىنبىی بر کشاورزی،‏ نیازی به نوآوری نبود،‏ نیازی به سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات یا هر چبریبرز مشابه دیگری نبود ‏(حبىتبىی ا گر فرض کنیم که در دسبرتبررس بود).‏ علت این است که زمبنیبنن داران فئودال انبوهی از نبریبرروی کار رعایای ‏بىببىی زمبنیبنن را !57 Pieter Bruegel the Elder ٣٤ Hyeronimus Bosch ٣٥

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
درباره تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵