Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه است.‏ خیام در شیوه ی طبرنبرز هوسمشسممندانه،‏ موزون و ملودراماتیک نه تنها احساسابىتبىی قوی را برمی انگبریبرزد،‏ بلکه از طریق این ها بر فلسفه ی عقل گرا و خداناباورش که بسیار از زمانه ی خود جلوتر بود نبریبرز تا کید می ورزد.‏ جدا از ارزش های ذابىتبىی شاعرانه و فلسفی،‏ این ادبیات کهن فارسی به خاطر خصلت منتقدانه و عصیان گرش جالب است.‏ خیام در کنار درخواست پرشورش از انسان ها به گرامیداشت زندگی و استفاده از این زمان ‏مجممجحدود بر روی زمبنیبنن به ‏بهببههبرتبررین شکل ‏ممممممکن ‏‐که اغلب از طریق تصویرسازی شراب که ‏بمنبمماد شور و زندگی و نبریبرز خود شراب است و از سوی روحانیت ‏ممممممنوع شده بود منتقل شده است‐‏ خاری در چشم ساختار مذهبىببىی بود.‏ و شعر فارسی بدون عشق،‏ شراب و میخانه کجا می توانست باشد؟ حافظ نبریبرز شاعری بود که از لذت عشق و شراب می سرود اما گاه به ریا کاری مذهبىببىی نبریبرز ‏جمحجممله می کرد.‏ او به خاطر اشعارش مشهور است،‏ اما درباره ی سیاست و مذهب نبریبرز می نوشت.‏ زبان تبریبرز او سخت به ریا کاری مذهبیون و قدربمتبممندان حا کم در قرن ١۴ انتقاد می کرد.‏ از این مثال ها ‏(باید مثال های بسیار دیگری باشد که متاسفانه اطلاعی ندارم)‏ روشن است که از دوران بسیار قدبمیبمم،‏ ادبیات فارسی حاوی عناصر انتقادی،‏ سازش ناپذیر و عصیان گر بوده است.‏ شعرای بزرگ فارسی استفاده از طبرنبرز را به عنوان سلاحی سیاسی تکامل ‏بجببجخشیدند.‏ و این سلاح قدرت اثرگذاری اش را در ایران روزگار مدرن حفظ کرده است.‏ آیا هبرنبرر آینده ای دارد؟ شاید بزرگ ترین نقاشی قرن بیستم گوئرنیکای پیکاسو بود که آن را در وا کنش به خشونت های جنگ داخلی اسپانیا و جنایات فاشیسم کشید.‏ هیچ کس ‏بمنبممی تواند این اثر بزرگ را تبلیغات صرف توصیف کند.‏ با این حال پیام سیاسی روشن و بسیار قدربمتبممندی را در بر دارد.‏ این نقاشی،‏ مستقیماً‏ از نسل اثر سیاه قلمِ‏ به ‏همھهممان اندازه قدربمتبممند از نقاش بزرگ اسپانیابىیبىی گویا با عنوان فجایع جنگ است.‏ این آثارِ‏ بسیار قدربمتبممند هبرنبرری ‏مجممجحصول وا کنش های عمیقاً‏ احساس شده ی هبرنبررمند نسبت به سرنوشت نا گوار مردان زنان در جنگ های خونبنیبنن زمانه ی خود بوده اند.‏ من مکرراً‏ از خود می پرسم که آثار هبرنبرری هم سنگ امروزی آن آثار کجا هستند؟ دنیای ما با جنگ های دابمئبممی،‏ کشتارهای خونبنیبنن،‏ پا کسازی قومیبىتبىی و خشونت در مقیاس ‏بىببىی سابقه از هم دریده شده است.‏ ا گر ‏بجببجخواهیم تنها یک مثال را در نظر بگبریبرر ‏بمیبمم،‏ در جنگ های داخلی دهشتنا ک در کنگو دست کم !20

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه پنج میلیون مرد،‏ زن و کودک کشتار شدند.‏ با این حال این قساوت ها حبىتبىی در صفحه ی اول روزنامه هم قرار ‏بمنبممی گبریبررند.‏ ‏همھهممچنان که بورژوازی در عرصه ی فلسفه حرفىففىی برای گفبنتبنن ندارد،‏ در عرصه های هبرنبرر و موسیقی نبریبرز بسیار پیش از این هرگونه ادعابىیبىی را مببىنبىی بر به روز بودن رها کرده است،‏ چه برسد به عالىللىی بودن.‏ ا گر امروز هبرنبرر اصلاً‏ معنابىیبىی داشته باشد،‏ انتظار می رود که در مقابل این پرسش ها حرفىففىی برای گفبنتبنن داشته باشد.‏ اما ما بیهوده در هبرنبرر امروز به دنبال هم سنگ مدرن گوئرنیکای پیکاسو یا فجایع جنگ گویا هستیم.‏ در عوض،‏ هبرنبررمندان ما در بریتانیا وقت شان را صرف تولید آثاری درباره ی موضوعات چنان جالبىببىی چون ‏بجتبجختخواب نامرتب یا کوسه ای در فرمالدئید می کنند.‏ هبرنبرر در دوران ما به چنبنیبنن سطوح پیش پاافتاده ای تبرنبرزل کرده است.‏ آیا این یعبىنبىی هدف هبرنبرر به طرز غبریبررقابل بازگشبىتبىی از دست رفته است؟ گرفبنتبنن چنبنیبنن نتیجه ای سقوط در نوع بدبیبىنبىی و نیهیلیسم هبرنبرری ای است که ‏بىببىی شک فرا گبریبررترین حالبىتبىی است که امروز در رده های بورژوازی و طفیلی های طبقه ی متوسط آن است.‏ اما مارکسیسم بنا به ماهیتش خوش ببنیبنن و انقلابىببىی است.‏ ما به دور از بدبیبىنبىی نسبت به چشم اندازهای هبرنبرر و فرهنگ به طور کلی،‏ بسیار به نقشی که می تواند هم امروز و هم در آینده ایفاء کند مطمبنئبنن هستیم.‏ مارکسیست ها به هیچ وجه دستاوردهای بزرگ به دست آمده توسط هبرنبرر و فرهنگ در طول ٢٠٠٠ سال اخبریبرر ‏بمتبممدن بشری را رد ‏بمنبممی کنند.‏ اما متوجهیم که در ‏بمتبممام این دوران راه فرهنگ به روی ا کبرثبرریت غالب مردان و زنان بسته بوده است.‏ در ‏بمتبممام این دوران هبرنبرر و فرهنگ در ابجنبجحصار اقلیبىتبىی ‏ممممممتاز بوده است،‏ ‏همھهممان اقلیت ‏ممممممتازی که از مزایای ثروت و آموزش ‏بهببههره مند بوده و در نتیجه حکومت و سرنوشت مردم را کنبرتبررل می کردند.‏ ‏بمتبممام تارتحیتحخ نشان می دهد که هبرنبرر بنا به ماهیت خود انقلابىببىی است.‏ زیر لایه ی ببریبرروبىنبىی،‏ هبرنبرر عالىللىی ‏همھهممواره به دنبال آن است که خود را از سنت های پوسیده رها کرده و راه هابىیبىی جدید در نگاه کردن به جهان بیابد.‏ هبرنبرر درگبریبرر جستجوی ‏بىببىی پایان حقیقت است.‏ به ‏همھهممبنیبنن علت نسبت به ‏بمتبممام اشکال ریا کاری،‏ دروغ و فریب خصمانه است.‏ ا گر هبرنبرر مدرن می خواهد از تنگنابىیبىی که خود را در آن می یابد برهد،‏ باید با سیستم برخورد کند.‏ تلاطمات سیاسی و اجتماعی اخبریبرر در ایران به ناچار الهللهھام ‏بجببجخش نسلی جدید از شاعران،‏ نویسندگان و ‏بمنبممایشنامه نویسابىنبىی خواهد بود که آثارشان رویدادهای جامعه را بازتاب خواهد داد.‏ امروز بیش از هر زمان دیگر،‏ برای نویسندگان ایرابىنبىی غبریبررممممممکن است که خود را از واقعیت اجتماعی جدا کنند.‏ نسل جدید راه ها و وسائلی خواهد یافت تا احساسات،‏ افکار و خواسته های !21

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - تابستان ۹۵