Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بیشبرتبرر موارد چندان جذاب نیست به خود جلب کند.‏ اما در هر صورت،‏ تفاوبىتبىی اساسی میان این موارد که در گونه های جانوری به وفور یافت می شود و هبرنبرر انسابىنبىی یافت.‏ این فعالیت ها در گونه های پست تر غریزی هستند و به ‏لحللححاظ ژنتیک برنامه ریزی شده اند.‏ در این مورد مشخصاً‏ برای نیل به هدف جفت گبریبرری.‏ هبرنبرر به عنوان شکلی از ارتباط این فعالیت حیوابىنبىی ماهیتاً‏ غریزی و انفرادی است،‏ در حالىللىی که هبرنبرر انسابىنبىی مشخصات ‏بمتبمماماً‏ متفاوبىتبىی دارد.‏ مادرزادی نیست،‏ بلکه باید آموخته شود،‏ و ماهیتاً‏ فعالیبىتبىی ‏جمججممعی است.‏ در واقع هبرنبرر از اشکال ارتباط انسابىنبىی است،‏ هرچند که عجیب باشد.‏ ظهور هبرنبرر در کنار فعالیت تولیدی انسابىنبىی ظهور می کند:‏ به طور مشخص با تولید ابزار سنگی.‏ حال ا گر ابتدابىیبىی ترین ابزار سنگی را با ابزار سنگی دوران جدید تر مقایسه کنید،‏ خارق العاده ترین تفاوت را درمی یابید.‏ ابزارهای موخر بسیار تکمیل شده تر،‏ با جزئیات بیشبرتبرر و بسیار کامل تر از آبجنبجچه در ‏بمنبممونه های اولیه می توان دید هستند.‏ چنبنیبنن پیشرفبىتبىی به سوی تکامل عظیم تر در شکل ابزار سنگی بازتاب دهنده ی تکامل ذهن انسابىنبىی است،‏ از ‏جمججممله آغاز حس زیبابىیبىی شناسی.‏ درباره ی زیبابىیبىی شناسی یاوه پردازی های عرفابىنبىی بسیاری شده است،‏ که یعبىنبىی تشخیص این که چه چبریبرزی زیبا و چه چبریبرزی زشت است.‏ این چبریبرزی که آن را زیبابىیبىی می نامند چیست؟ این در نگاه اول ظاهراً‏ عجیب و مرموز به نظر می رسد.‏ تا به حال از خود پرسیده اید:‏ زیبابىیبىی چیست؟ ما ‏همھهممه معتقدبمیبمم که می دانیم چه چبریبرزی زیبا و چه چبریبرزی زشت است.‏ اما آیا واقعاً‏ می دانیم؟ ا گر به تارتحیتحخ و ارزش های زیبابىیبىی شناسی جوامع ‏مجممجختلف بشری نگاهی بیانداز ‏بمیبمم،‏ بلافاصله مشهود می شود که چبریبرزی به عنوان مفهوم کلی هبرنبرر که قابل اعمال بر ‏بمتبممام دوران ها و ‏بمتبممام جوامع باشد وجود ندارد.‏ ادرا ک انسابىنبىی از زیبابىیبىی تکامل یافته است؛ به ‏همھهممان طریقی که اخلاق و مذهب با گذشت هزاران نسل تکامل یافته است.‏ در اینجا لازم است کمی درباره ی ماتریالیسم تاربجیبجخی صحبت کنم.‏ این تایید می کند که ‏بهنبههایتاً‏ ‐ بر روی ‏«بهنبههایتاً»‏ تا کید می کنم‐‏ رشد جامعه و فرهنگ بشری اساسی مادی دارد که می توان آن را در رشد نبریبرروهای مولد جستجو کرد.‏ از قضا نشان دادن این ارتباط در اشکال اولیه ی جامعه ساده تر است تا جوامع متاخر و پیچیده تر.‏ !42

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه این ارتباط میان فرهنگ و پایه های اقتصادی جامعه در اشکال ‏بجنبجخستبنیبنن هبرنبرر از ‏همھهممه روشن تر است.‏ قبیله ی ماسابىیبىی در شرق آفریقا را به عنوان مثال در نظر بگبریبررید.‏ آبهنبهها زبىنبىی را که گردن بسیار بلندی داشت،‏ جذاب ترین زن می دانستند.‏ برای آنکه به چنبنیبنن نتیجه ای دست یابند،‏ گردن زنان جوان را تا حد بسیار غبریبررمعمولىللىی می کشیدند تا ظاهری زرافه مانند ابجیبججاد کنند.‏ این به نظر بسیاری از ما جذاب ‏بمنبممی رسد.‏ اما می توان آن را توضیح داد.‏ منشاء این عمل به این ترتیب است:‏ ثروت جامعه ی ماسابىیبىی از یک سو در ‏سمشسممار گله ‏مجممجحاسبه می شد و از سوی دیگر در مس که بسیار نادر و به ‏همھهممبنیبنن جهت بسیار قیمبىتبىی بود.‏ زبىنبىی جذاب ‏سمشسممرده می شد که مقادیر زیادی از حلقه های مسی به بدن خود و خصوصاً‏ به دور گردنش می آوبجیبجخت.‏ بنابراین زنان با کشیده شدن گردن می توانستند تعداد بیشبرتبرری از حلقه های مسی را به گردن بیاویزند.‏ این منشاء این عمل بود،‏ اما با گذشت دوره های طولابىنبىی منشاء چنبنیبنن اعمالىللىی فراموش شده است.‏ با این حال از طریق آداب و رسوم و سنت ها مردم پذیرفتند که گردن بلند به خودی خود جذاب است.‏ می توان مثال های مشابه بسیاری را یاد کرد:‏ مثلاً‏ دیگر قبایل آفریقابىیبىی دندان های جلو ‏بىیبىی را می کشیدند.‏ این به این علت است که برخی از جانوران نشخوارکننده ای که پرورش می دادند ‏بمنبمماینده ی ثروت و مقام بودند و آبهنبهها هم می خواستند خود را به شکل این جانوران دربیاورند.‏ پس چه نتیجه ای می گبریبرر ‏بمیبمم؟ فقط ‏همھهممبنیبنن:‏ اینکه مفهوم زیبابىیبىی پدیده ای مطلق نیست،‏ بلکه از نظر تاربجیبجخی تکامل می یابد و به دفعات بسیار تغیبریبرر کرده است.‏ با این حال در این مقطع باید هشداری بدهیم.‏ این خطر وجود دارد که رویکرد مکانیکی در پرداخبنتبنن به این پرسش داشته باشیم.‏ مارکس توضیح می دهد که چبریبرزهابىیبىی مانند مذهب و هبرنبرر ‏بمنبممی توانند مستقیماً‏ به رشد نبریبرروهای مولد مرتبط باشند.‏ اینجا نقل قولىللىی از مارکس دارم که آن را بازگو می کنم:«قلمروهای ایدئولوژی که در هوا شناورند،‏ می توانند در اوج آسمسسممان پرواز کنند،‏ از منشاء خود جدا شده و حیات خودشان را به دست می آورند،‏ وجودی مستقل.»‏ مارکس در اینجا از مذهب و فلسفه صحبت می کند اما می توانیم هبرنبرر را نبریبرز به آن بیافزاییم.‏ او ادامه می دهد:«این ها دارای پشتوانه ی پیش تاربجیبجخی،‏ منشاء پیش تاربجیبجخی هستند.»‏ به عبارت دیگر ریشه هابىیبىی عمیق در آ گاهی انسابىنبىی دارند که دست کم به صدها هزار سال پیش بازمی گرد.‏ ‏«آبهنبهها موجود هستند و در دوران تاربجیبجخی به تسخبریبرر درمی آیند.»‏ !43

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵