Views
9 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه توده ها را بیان کند.‏ در ابجنبججام این امر به سنت های غبىنبىی ادبىببىی و هبرنبرری گذشته باز خواهند گشت و نفس حیابىتبىی نو را در آن خواهند دمید.‏ دیالکتیک به ما می گوید که دیر یا زود ‏همھهممه چبریبرز برعکس خواهد شد.‏ تارتحیتحخ عموماً‏ می تواند گاه چرخه ای پایان ناپذیر به نظر برسد که در آن رویدادهابىیبىی که در گذشته دیده شده اند تکرار می شود.‏ در این نظر عنصری از حقیقت وجود دارد،‏ اما نابمتبممام و نتیجتاً‏ نادرست است.‏ چرخ تارتحیتحخ ‏همھهممواره در حال چرخش است.‏ اما در ‏بمتبممام انقلاب هایش،‏ هرگز به نقطه ی آغازین خود باز ‏بمنبممی گردد.‏ تارتحیتحخ تکرار می شود،‏ اما ‏همھهممیشه در سطح کیفی بالاتری پایان می پذیرد که غبىنبىی از ‏بمتبممام ‏مجممجحتوای انباشته شده ی گذشته است.‏ این ملاحظات نه تنها بر رشد جوامع،‏ بلکه بر هبرنبرر و فرهنگ نبریبرز قابل اطلاق است.‏ در گذشته،‏ ایران دوره های دستاوردهای هبرنبرری عالىللىی را ‏بجتبججربه کرده است که به دنبالش دوره های افول و حبىتبىی بربریت آمده است.‏ اما توان خارق العاده ی مردم ایران و هبرنبررمندان،‏ نویسندگان و روشنفکرانش ‏بىببىی کم وکاست بافىقفىی می ماند.‏ در آینده این پتانسیل ایران را قادر خواهد ساخت که چنان بر بلندای دستاوردهای فرهنگی صعود کنند که ‏بمتبممام افتخارات گذشته را در تاریک ترین سایه ها قرار دهد.‏ امروز بیش از هر زمان دیگر هبرنبررمند حقیقی به دنبال ابجتبجحاد کوشش های خلاقه ی شخصی خود با کوشش های توده ی استثمار شده و مردم سرکوب شده است تا جامعه را تغیبریبرر دهند و دنیابىیبىی ‏بهببههبرتبرر بسازند.‏ یقیناً‏ هیچ فرم هبرنبرری والاتر از این وجود ‏بجنبجخواهد داشت.‏ لندن ۴ آوریل ٢٠١٨ درباره نویسنده:‏ الن وودز در سال ١٩۴۴ در سوان سی،‏ ولز جنو ‏بىببىی در خانواده ای کارگر با سنت های کمونیسبىتبىی قوی به دنیا آمد.‏ در سن ١۶ سالگی به سوسیالیست های جوان حزب کارگر پیوست و مارکسیست شد.‏ او در دانشگاه ساسکس و سپس در صوفیه ‏(بلغارستان)‏ و دانشگاه دولبىتبىی مسکو به ‏بجتبجحصیل فلسفه و زبان روسی پرداخت.‏ او ‏بجتبججربه ی گسبرتبررده ای در جنبش های جهابىنبىی کار و ‏همھهممبستگی دارد،‏ خصوصاً‏ در آمریکای لاتبنیبنن،‏ پا کستان،‏ روسیه و نبریبرز اسپانیا که در آبجنبججا در مبارزه با دیکتاتوری فرانکو شرکت کرد.‏ !22

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه اوعضو سندیکای ملی روزنامه نگاران انگلستان است.‏ الن وودز در کنار تد گرنت‎١١‎ یکی از تئوریسبنیبنن های اصلی گرایش قهرآمبریبرز در بریتانیا در دهه های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ و نبریبرز سردببریبرر ‏«میلیتنت اینبرتبررنشنال ریویو»‏ بود.‏ او در حال حاضر سردببریبرر سیاسی وبسایت ‏مجممجحبوب ‏«در دفاع از مارکسیسم»‏ ١٣ ١٢ و دببریبرر گرایش جهابىنبىی مارکسیسبىتبىی (IMT) است.‏ او نویسنده ی هزاران مقاله،‏ جزوه و کتاب است که طیف گسبرتبررده ای از مسائل را از ‏جمججممله سیاست انقلابىببىی و حوادث جاری،‏ اقتصاد،‏ تارتحیتحخ،‏ فلسفه،‏ هبرنبرر،‏ موسیقی و علم پوشش می دهد.‏ وودز در سال ٢٠٠٢ ‏«کمپبنیبنن جهابىنبىی دست ها از ونزوئلا کوتاه!»‏ را تأسیس کرد و ‏همھهممچنبنیبنن به شدت درگبریبرر کار کمپبنیبنن دفاعی ابجتبجحادیه های صنفی پا کستان بوده است.‏ او ایده ی مارکسیسم انقلابىببىی را به ده ها هزار نفر در صدها کنفرانس،‏ جلسات ابجتبجحادیه های صنفی و دانشگاه های سرتاسر جهان به علاوه ی صدها مصاحبه با مطبوعات ارائه کرده است.‏ او به چندین زبان صحبت می کند که از ‏جمججممله ی آبهنبهها انگلیسی،‏ اسپانیابىیبىی،‏ فرانسوی،‏ آلمللممابىنبىی،‏ روسی و بلغاری است.‏ از کتاب هابىیبىی که برای وِل رِد‎١٤‎ انگلستان و وِل رِد آمریکا نوشته است می توان به عناوین ذیل اشاره کرد:‏ ‏«لنبنیبنن و تروتسکی:‏ آبجنبجچه واقعاً‏ خواهانش بودند»؛ و ‏«عقل در شورش:‏ فلسفه ی مارکسیسم و علم مدرن»‏ ‏(که هر دو با ‏همھهممکاری تد گرنت فقید به رشته ی ‏بجتبجحریر درآمده بود)؛ ‏«بولشویسم:‏ جاده ای به انقلاب»؛ ‏«مارکسیسم و ایالات متحده ی آمریکا»؛ ‏«تارتحیتحخ فلسفه»؛ ‏«ایرلند:‏ ‏جمججممهوری خواهی و انقلاب»؛ ‏«انقلاب ونزوئلا:‏ یک چشم انداز مارکسیسبىتبىی»؛ ‏«اصلاح طلبىببىی یا انقلاب:‏ مارکسیسم و سوسیالبریبرزم در قرن ٢١‐ پاسخی به هایبرنبرز دیبرتبرریش ١٥ ». وودز ‏همھهممچنبنیبنن یکی از نویسندگان ‏«مارکسیسم چیست؟»‏ بوده و بر ‏مجممججموعه های متعددی مقدمه نوشته است که از ‏جمججممله ی آبهنبهها ‏«چهار اثر کلاسیک مارکسیسم»‏ و ‏«مارکسیسم و آنارشیسم»‏ است.‏ او در حال حاضر مشغول به پایان رساندن کتابىببىی درباره ی مارکسیسم و هبرنبرر است.‏ سخبرنبررابىنبىی ها و نوشته های او به زبان های بسیاری از ‏جمججممله اسپانیابىیبىی،‏ ایتالیابىیبىی،‏ پرتغالىللىی،‏ یونابىنبىی،‏ آلمللممابىنبىی،‏ دابمنبممارکی،‏ سوئدی،‏ نروژی،‏ فنلاندی،‏ روسی،‏ لیتوانیابىیبىی،‏ کانتوبىنبىی،‏ ترکی،‏ عر ‏بىببىی،‏ فارسی،‏ اردو و اندونزی ترجمججممه شده است.‏ Ted Grant ١١ Militant International Review ١٢ www.marxist.com ١٣ : WellRed ١٤ انتشارات گرایش جهابىنبىی مارکسیسبىتبىی Heinz Dietrich ١٥ !23

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر