Views
6 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه نقاشی گل ها هم پایه ی اقتصادی دارد،‏ چرا که این دوره ی ‏بجنبجخستبنیبنن ‏بجببجحران اقتصادی احتکار است،‏ رسوابىیبىی لاله های هلندی،‏ که ‏همھهممه گل می خواستند و گل قیمت بالابىیبىی داشت.‏ پول و هبرنبرر مبنای این هبرنبرر جدید این است که طبقه ی مصرف کننده ی جدیدی وجود دارد،‏ تاجر موفق با خانه ای بزرگ ، دیوارهای بسیاری که نیاز داشت پوشانده شود.‏ نقاشی ها ‏همھهممه جا بودند،‏ نقاشی ها در مغازه ها،‏ میخانه ها و مسافرخانه ها بودند.‏ در اینجا هبرنبرر به دیده ی معمابىیبىی بزرگ به معنای ‏«هبرنبرر برای هبرنبرر»‏ نگریسته ‏بمنبممی شد.‏ به عنوان یک ‏بجتبججارت در نظر گرفته می شد،‏ درست مانند ‏بمتبممام ‏بجتبججارت های دیگر.‏ ورمبریبرر تصاویر بسیاری را از شهر موطن خود دلفت‎٤٥‎ نقاشی کرد.‏ یک نانوای اهل دلفت واقعاً‏ دو نقاشی از ورمبریبرر داشت که ا کنون میلیون ها پوند ارزش دارد.‏ و علت اینکه نانوا این دو نقاشی را داشت این بود که ‏[تابلوها]‏ پول نان را می پرداختند:‏ ورمبریبرر توانابىیبىی خرید نان نداشت.‏ او در فقر مرد،‏ ‏همھهممانند بسیاری از هبرنبررمندان،‏ و ‏بجتبججارت بزرگ از ‏مجممجحل نقاشی های آبهنبهها درآمد میلیوبىنبىی کسب می کند.‏ البته که با ظهور سرمایه داری،‏ عناصر مهم پول،‏ حرص و طمع و عطش ‏بمتبمملک اشیاء را می بینید.‏ در انگلستان در قرن ١٧ انقلاب بورژوابىیبىی رخ داد.‏ در اینجا ‏همھهممان نزاع میان اندیشه ی هبرنبرری و مذهبىببىی نو و مطلق گرابىیبىی فئودال را می بینیم.‏ به نقاشی های شاه چارلز اول اثر ون دایک ٤٦ نقاش هلندی نگاه کنید که بسیاری از آبهنبهها در نشنال گالری هستند.‏ نقاشی های بسیار زیبابىیبىی هستند از شخصیت های اشرافىففىی آراسته به جواهرات و لباس های مرغوب.‏ دسمشسممنان شان،‏ پیوریبنتبنن ها لباس های سیاه می پوشیدند و ساده می زیستند.‏ این ها دو مفهوم ‏مجممجختلف زیبابىیبىی شناسی هستند و دو گونه اخلاقیات ‏مجممجختلف،‏ مبتبىنبىی بر دو طبقه ی متخاصم.‏ رخدادی مشهور ذهنیت متفاوت این دو طبقه را به تصویر می کشد؛ هنگامی که الیور کرامول‎٤٧‎ انقلابىببىی انگلیسی سفارش داد تصویرش را نقاشی کنند.‏ او انقلابىببىی بورژوای بسیار خو ‏بىببىی بود،‏ اما خوش قیافه ترین مرد جهان نبود.‏ کرامول به هبرنبررمند گفت:«مرا ‏همھهممان طور که هستم بکش،‏ با زگیل ها و ‏همھهممه چبریبرز.»‏ Delft ٤٥ Van Dyke ٤٦ Oliver Cromwell ٤٧ !62

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه روحیه ی هبرنبرری جدیدی در جریان بود.‏ انقلاب انگلیس نویسندگان بزرگی را به وجود آورد،‏ ‏همھهممچون جان میلتون‎٤٨‎ نویسنده ی ‏«بهببههشت گمشده»،‏ و اندرو مارول‎٤٩‎ شاعر بزرگ پبریبرر پیوریبنتبنن.‏ اما وقت ندارم که وارد جزئیات شوم.‏ رژ ‏بمیبمم کهن و انقلاب فرانسه ا گر به فرانسه نگاه کنیم،‏ دوباره نزاع دو طبقه را می بینیم و نزاع دو فرهنگ بروز یافته در هبرنبرر.‏ البته تکرار می کنم،‏ نباید تلاش کرد که روابط دقیق برقرار کرد،‏ این اشتباه است.‏ با این حال گاه به شکلی عجیب و پیچیده می توان خطوط کلی کمرنگ مناسبات اجتماعی بروز یافته در هبرنبرر را دید.‏ نه ‏همھهممیشه.‏ فقط گاهی.‏ گاه می توانید این را حبىتبىی در مواردی غبریبررمجممجحتمل چون باغبابىنبىی ببینید.‏ تا به حال به ورسای در فرانسه رفته اید؟ شاید به باغ های مشهورش نگاه کرده باشید.‏ فرم های هندسی،‏ خطوط مستقیم.‏ این ایده چه را بازتاب می دهد؟ این یک بیانیه هم هست.‏ پادشاهی فئودال مطلقه ی فرانسه تلاش می کرد ‏همھهممه چبریبرز را سخت کنبرتبررل کند،‏ حبىتبىی طبیعت را.‏ باغ های ورسای ایده ای را بیان می کنند:‏ اینکه ما می توانیم ‏همھهممه چبریبرز را کنبرتبررل کنیم،‏ می توانیم حبىتبىی طبیعت را کنبرتبررل کنیم،‏ حبىتبىی درختان،‏ حبىتبىی رودخانه ها،‏ حبىتبىی ‏جمچجممن ها باید از ما اطاعت کنند.‏ ‏بجتبججلی هبرنبرری این ایده کلاسیسیسم است که تلاش می کند قواعد انعطاف ناپذیری را برای درام برقرار کند،‏ بر اساس سوءبرداشت از آبجنبجچه که ارسطو نوشته بود.‏ درام می بایست در ٢۴ ساعت،‏ در یک مکان رخ دهد،‏ ‏بمنبممی توانید کمدی را با تراژدی در هم بیامبریبرزید.‏ آبهنبهها به شکسپبریبرر که او را یک وحشی نادان می پنداشتند می خندیدند،‏ چرا که کمدی و تراژدی را با هم درآمیخته بود.‏ کمی پیش از انقلاب،‏ دولت فرانسه ورشکست شده بود و زمبنیبنن زیر پای پادشاهی می لرزید.‏ بنابراین به ‏بجنبجحوی انتظار می رفت که خصوصیت هبرنبرر طبقه ی حا کم در این دوران می بایست دارای مقادیر زیادی از عنصر فرار از واقعیت باشد.‏ دنیای غبریبررواقعی که در نقاشی های واتو ٥٠ بازتابىببىی وفادارانه از دنیابىیبىی رویابىیبىی بود که طبقه ی حا کم فاسد و فلک زده ی فرانسه در واقع در آن John Milton ٤٨ Andrew Marvell ٤٩ Jean-Antoine Watteau ٥٠ !63

هنر و مبارزه طبقاتی
سه نمایشنامه (اما، مارکس در سوهو، دخترونوس) - تئاتر سیاسی هاوارد زین
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
تیسنج و نوناق ،گنهرف
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
نتطلع لموسم حافل و متفرد
في الجهاد أحكام آداب و
و ملائمتها للطبائع البشرية 2018
jensiatvajameh ISSUE one - جنسیت و جامعه
مجموعه داستان کوتاه - جنسیت و جامعه
ماهتك كم و رطل السكر بقى بي كم