Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه نقاشی گل ها هم پایه ی اقتصادی دارد،‏ چرا که این دوره ی ‏بجنبجخستبنیبنن ‏بجببجحران اقتصادی احتکار است،‏ رسوابىیبىی لاله های هلندی،‏ که ‏همھهممه گل می خواستند و گل قیمت بالابىیبىی داشت.‏ پول و هبرنبرر مبنای این هبرنبرر جدید این است که طبقه ی مصرف کننده ی جدیدی وجود دارد،‏ تاجر موفق با خانه ای بزرگ ، دیوارهای بسیاری که نیاز داشت پوشانده شود.‏ نقاشی ها ‏همھهممه جا بودند،‏ نقاشی ها در مغازه ها،‏ میخانه ها و مسافرخانه ها بودند.‏ در اینجا هبرنبرر به دیده ی معمابىیبىی بزرگ به معنای ‏«هبرنبرر برای هبرنبرر»‏ نگریسته ‏بمنبممی شد.‏ به عنوان یک ‏بجتبججارت در نظر گرفته می شد،‏ درست مانند ‏بمتبممام ‏بجتبججارت های دیگر.‏ ورمبریبرر تصاویر بسیاری را از شهر موطن خود دلفت‎٤٥‎ نقاشی کرد.‏ یک نانوای اهل دلفت واقعاً‏ دو نقاشی از ورمبریبرر داشت که ا کنون میلیون ها پوند ارزش دارد.‏ و علت اینکه نانوا این دو نقاشی را داشت این بود که ‏[تابلوها]‏ پول نان را می پرداختند:‏ ورمبریبرر توانابىیبىی خرید نان نداشت.‏ او در فقر مرد،‏ ‏همھهممانند بسیاری از هبرنبررمندان،‏ و ‏بجتبججارت بزرگ از ‏مجممجحل نقاشی های آبهنبهها درآمد میلیوبىنبىی کسب می کند.‏ البته که با ظهور سرمایه داری،‏ عناصر مهم پول،‏ حرص و طمع و عطش ‏بمتبمملک اشیاء را می بینید.‏ در انگلستان در قرن ١٧ انقلاب بورژوابىیبىی رخ داد.‏ در اینجا ‏همھهممان نزاع میان اندیشه ی هبرنبرری و مذهبىببىی نو و مطلق گرابىیبىی فئودال را می بینیم.‏ به نقاشی های شاه چارلز اول اثر ون دایک ٤٦ نقاش هلندی نگاه کنید که بسیاری از آبهنبهها در نشنال گالری هستند.‏ نقاشی های بسیار زیبابىیبىی هستند از شخصیت های اشرافىففىی آراسته به جواهرات و لباس های مرغوب.‏ دسمشسممنان شان،‏ پیوریبنتبنن ها لباس های سیاه می پوشیدند و ساده می زیستند.‏ این ها دو مفهوم ‏مجممجختلف زیبابىیبىی شناسی هستند و دو گونه اخلاقیات ‏مجممجختلف،‏ مبتبىنبىی بر دو طبقه ی متخاصم.‏ رخدادی مشهور ذهنیت متفاوت این دو طبقه را به تصویر می کشد؛ هنگامی که الیور کرامول‎٤٧‎ انقلابىببىی انگلیسی سفارش داد تصویرش را نقاشی کنند.‏ او انقلابىببىی بورژوای بسیار خو ‏بىببىی بود،‏ اما خوش قیافه ترین مرد جهان نبود.‏ کرامول به هبرنبررمند گفت:«مرا ‏همھهممان طور که هستم بکش،‏ با زگیل ها و ‏همھهممه چبریبرز.»‏ Delft ٤٥ Van Dyke ٤٦ Oliver Cromwell ٤٧ !62

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه روحیه ی هبرنبرری جدیدی در جریان بود.‏ انقلاب انگلیس نویسندگان بزرگی را به وجود آورد،‏ ‏همھهممچون جان میلتون‎٤٨‎ نویسنده ی ‏«بهببههشت گمشده»،‏ و اندرو مارول‎٤٩‎ شاعر بزرگ پبریبرر پیوریبنتبنن.‏ اما وقت ندارم که وارد جزئیات شوم.‏ رژ ‏بمیبمم کهن و انقلاب فرانسه ا گر به فرانسه نگاه کنیم،‏ دوباره نزاع دو طبقه را می بینیم و نزاع دو فرهنگ بروز یافته در هبرنبرر.‏ البته تکرار می کنم،‏ نباید تلاش کرد که روابط دقیق برقرار کرد،‏ این اشتباه است.‏ با این حال گاه به شکلی عجیب و پیچیده می توان خطوط کلی کمرنگ مناسبات اجتماعی بروز یافته در هبرنبرر را دید.‏ نه ‏همھهممیشه.‏ فقط گاهی.‏ گاه می توانید این را حبىتبىی در مواردی غبریبررمجممجحتمل چون باغبابىنبىی ببینید.‏ تا به حال به ورسای در فرانسه رفته اید؟ شاید به باغ های مشهورش نگاه کرده باشید.‏ فرم های هندسی،‏ خطوط مستقیم.‏ این ایده چه را بازتاب می دهد؟ این یک بیانیه هم هست.‏ پادشاهی فئودال مطلقه ی فرانسه تلاش می کرد ‏همھهممه چبریبرز را سخت کنبرتبررل کند،‏ حبىتبىی طبیعت را.‏ باغ های ورسای ایده ای را بیان می کنند:‏ اینکه ما می توانیم ‏همھهممه چبریبرز را کنبرتبررل کنیم،‏ می توانیم حبىتبىی طبیعت را کنبرتبررل کنیم،‏ حبىتبىی درختان،‏ حبىتبىی رودخانه ها،‏ حبىتبىی ‏جمچجممن ها باید از ما اطاعت کنند.‏ ‏بجتبججلی هبرنبرری این ایده کلاسیسیسم است که تلاش می کند قواعد انعطاف ناپذیری را برای درام برقرار کند،‏ بر اساس سوءبرداشت از آبجنبجچه که ارسطو نوشته بود.‏ درام می بایست در ٢۴ ساعت،‏ در یک مکان رخ دهد،‏ ‏بمنبممی توانید کمدی را با تراژدی در هم بیامبریبرزید.‏ آبهنبهها به شکسپبریبرر که او را یک وحشی نادان می پنداشتند می خندیدند،‏ چرا که کمدی و تراژدی را با هم درآمیخته بود.‏ کمی پیش از انقلاب،‏ دولت فرانسه ورشکست شده بود و زمبنیبنن زیر پای پادشاهی می لرزید.‏ بنابراین به ‏بجنبجحوی انتظار می رفت که خصوصیت هبرنبرر طبقه ی حا کم در این دوران می بایست دارای مقادیر زیادی از عنصر فرار از واقعیت باشد.‏ دنیای غبریبررواقعی که در نقاشی های واتو ٥٠ بازتابىببىی وفادارانه از دنیابىیبىی رویابىیبىی بود که طبقه ی حا کم فاسد و فلک زده ی فرانسه در واقع در آن John Milton ٤٨ Andrew Marvell ٤٩ Jean-Antoine Watteau ٥٠ !63

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
تیسنج و نوناق ،گنهرف
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته