Views
6 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه استعدادش را ‏بمنبممی دانستند.‏ اما کمپابىنبىی ام جی ام پولش را از او درآورده بود،‏ پس چه اهمھهممیبىتبىی برایش داشت؟ فقط یک گبریبرره ی کاغذ مصرف شده ی دیگر در سطل کاغذ باطله ی هالیوود.‏ نکته ای را که می توان درباره ی ام جی ام،‏ برادران وارنر و سایر نام های بزرگ عصر هالیوود گفت این است که ‏بجتبجحت مالکیت کسابىنبىی بودند که فقط و فقط در کار سینما بودند.‏ امروزه شرکت های سرگرمی ‏بجتبجحت مالکیت ‏بمتبممام انواع شرکت های چندملیبىتبىی هستند.‏ مثال شرکت جبرنبررال الکبرتبرریک را در نظر بگبریبرر ‏بمیبمم که موتور جت،‏ ‏بجیبجخچال،‏ و تورببنیبنن های بزرگ می سازد و ‏همھهممچنبنیبنن مالک شرکت ‏بجپبجخش تلویزیوبىنبىی آمریکابىیبىی ان ‏بىببىی سی است.‏ ان ‏بىببىی سی هم ا کنون به طور گسبرتبررده در صدد است حال که توبىنبىی بلر می خواهد به شرکت های خارجی اجازه دهد تلویزیون های بریتانیابىیبىی را ‏بجببجخرند،‏ شبکه ی تلویزیوبىنبىی ‏بجتبججاری اصلی بریتانیا،‏ آی ‏بىتبىی وی را ‏بجببجخرد.‏ گویا ‏همھهممبنیبنن که برنامه های آبکی آمریکابىیبىی بر روی صفحه ی آی ‏بىتبىی وی تکثبریبرر شود کافىففىی نبود!‏ ‏بىببىی شک ‏همھهممبنیبنن که شرکت ‏بجیبجخچال سازی مالک آی ‏بىتبىی وی شود،‏ ‏بمتبممام ‏مجممجحتوای وطبىنبىی به ناچار ناپدید خواهد شد!‏ اما این خرید تصادفىففىی نیست،‏ بلکه ‏بجببجخشی از فرآیند جاری است که در آن شرکت های آمریکابىیبىی تلاش می کنند بر چشم ها و گوش هابمیبممان و در ‏بهنبههایت ذهن هابمیبممان مسلط شوند.‏ در هر جابىیبىی از دنیا تلویزیوبىنبىی را روشن کنید،‏ مطمبنئبنن هستید که برنامه ی ‏مجممجحبوب جهابىنبىی،‏ گارد ساحلی را می بینید.‏ چه توضیح غم انگبریبرزی بر وضعیت سیاره مان.‏ زمابىنبىی که توانابىیبىی ارتباط ‏جمججممعی را دار ‏بمیبمم،‏ دنیا چه ‏بمتبمماشا می کند؟ برنامه های آموزشی؟ نه!‏ زنابىنبىی با سینه های بزرگ که در پیوریبنتبنن ترین کشور دنیای غرب تولید شده است.‏ ا گر ‏همھهممبنیبنن برنامه می خواست دخبرتبررابىنبىی با بالاتنه ی برهنه را به صوربىتبىی که در اغلب سواحل جهان دیده می شود نشان دهد،‏ رنگ روز را به خود ‏بمنبممی دید؛ چه دورو ‏بىیبىی بزرگی.‏ ما این را هم نباید فراموش کنیم که البته ‏بمتبممام این چرندیات با تبلیغات قطع می شوند و در برخی موارد تبلیغات از خود برنامه ‏بهببههبرتبرر هستند!‏ برنامه هابىیبىی ‏همھهممچون گارد ساحلی،‏ زینا،‏ داینسبىتبىی و پدر ‏همھهممه ی آبهنبهها دالاس یک وجه مشبرتبررک دارند:‏ ساخت و فروش شان کم هزینه است و سود بالابىیبىی را برداشت می کنند.‏ آبهنبهها به جهان تصویری ‏بجتبجحریف شده از زندگی آمریکابىیبىی نبریبرز ارائه می کنند.‏ مردم فقبریبرری که در زاغه های ساخته شده از جعبه های بسته بندی دور انداخته شده در برزیل،‏ هند و…‏ زندگی می کنند،‏ ‏همھهممان به اصطلاح ‏«جهان سوم»،‏ این آشغال ها را می بینند و سهمی از آن را می خواهند.‏ و نقشه این است:‏ شستشوی ذهن مردم ‏«جهان سوم»‏ به سوی این فکر که تنها از راه سرمایه داری است که این شبه جهان می تواند ‏بجتبجحقق یابد.‏ !84

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه طلوع امبرپبررسیون‐مونه ما ا کنون در ابتدای قرن بیست و یکم هستیم؛ ا گر کسی دوران ما را با آغاز قرن گذشته مقایسه کند،‏ می بینیم که تغیبریبرر چندابىنبىی به وجود نیامده است.‏ جنگ در مضیقه نیست،‏ ‏همھهممه جا هست؛ ‏بمنبممونه ی خوبش در عراق در جریان است.‏ ببخشید،‏ اصلاح می کنم،‏ آن آقای خوب جورج دبلیو بوش که البته در دل تنها خبریبرر مردم عراق را می خواهد در ماه می [٢٠١٣] گفت که جنگ به پایان رسیده است.‏ کمبود قحطی و برده داری،‏ چه نوع قدبمیبمم و چه جدید نبریبرز وجود ندارد.‏ تفاوت در این است که امروز بردگی جنسی نامیده می شود و در روزگار قدبمیبمم اسارت و ارباب رعیبىتبىی نامیده می شد ‏(که مورد اخبریبرر را کمونیست های نابکار در روسیه ی تزاری از شرش خلاص شدند).‏ اما خدا را شکر،‏ بازگشته است.‏ با این حال اما ‏همھهممه چبریبرز به ‏همھهممان شکل نیست،‏ چرا که در آغاز قرن ٢٠ هبرنبرر و موسیقی زنده بود و انقلابىببىی را ‏بجتبججربه می کرد شبیه آن را حبىتبىی در دوران رنسانس هم ندیده بود.‏ پیشرفت عکاسی در !85

هنر و مبارزه طبقاتی
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
تیسنج و نوناق ،گنهرف
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مخاطب در تئاتر امروز ایران