Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه استعدادش را ‏بمنبممی دانستند.‏ اما کمپابىنبىی ام جی ام پولش را از او درآورده بود،‏ پس چه اهمھهممیبىتبىی برایش داشت؟ فقط یک گبریبرره ی کاغذ مصرف شده ی دیگر در سطل کاغذ باطله ی هالیوود.‏ نکته ای را که می توان درباره ی ام جی ام،‏ برادران وارنر و سایر نام های بزرگ عصر هالیوود گفت این است که ‏بجتبجحت مالکیت کسابىنبىی بودند که فقط و فقط در کار سینما بودند.‏ امروزه شرکت های سرگرمی ‏بجتبجحت مالکیت ‏بمتبممام انواع شرکت های چندملیبىتبىی هستند.‏ مثال شرکت جبرنبررال الکبرتبرریک را در نظر بگبریبرر ‏بمیبمم که موتور جت،‏ ‏بجیبجخچال،‏ و تورببنیبنن های بزرگ می سازد و ‏همھهممچنبنیبنن مالک شرکت ‏بجپبجخش تلویزیوبىنبىی آمریکابىیبىی ان ‏بىببىی سی است.‏ ان ‏بىببىی سی هم ا کنون به طور گسبرتبررده در صدد است حال که توبىنبىی بلر می خواهد به شرکت های خارجی اجازه دهد تلویزیون های بریتانیابىیبىی را ‏بجببجخرند،‏ شبکه ی تلویزیوبىنبىی ‏بجتبججاری اصلی بریتانیا،‏ آی ‏بىتبىی وی را ‏بجببجخرد.‏ گویا ‏همھهممبنیبنن که برنامه های آبکی آمریکابىیبىی بر روی صفحه ی آی ‏بىتبىی وی تکثبریبرر شود کافىففىی نبود!‏ ‏بىببىی شک ‏همھهممبنیبنن که شرکت ‏بجیبجخچال سازی مالک آی ‏بىتبىی وی شود،‏ ‏بمتبممام ‏مجممجحتوای وطبىنبىی به ناچار ناپدید خواهد شد!‏ اما این خرید تصادفىففىی نیست،‏ بلکه ‏بجببجخشی از فرآیند جاری است که در آن شرکت های آمریکابىیبىی تلاش می کنند بر چشم ها و گوش هابمیبممان و در ‏بهنبههایت ذهن هابمیبممان مسلط شوند.‏ در هر جابىیبىی از دنیا تلویزیوبىنبىی را روشن کنید،‏ مطمبنئبنن هستید که برنامه ی ‏مجممجحبوب جهابىنبىی،‏ گارد ساحلی را می بینید.‏ چه توضیح غم انگبریبرزی بر وضعیت سیاره مان.‏ زمابىنبىی که توانابىیبىی ارتباط ‏جمججممعی را دار ‏بمیبمم،‏ دنیا چه ‏بمتبمماشا می کند؟ برنامه های آموزشی؟ نه!‏ زنابىنبىی با سینه های بزرگ که در پیوریبنتبنن ترین کشور دنیای غرب تولید شده است.‏ ا گر ‏همھهممبنیبنن برنامه می خواست دخبرتبررابىنبىی با بالاتنه ی برهنه را به صوربىتبىی که در اغلب سواحل جهان دیده می شود نشان دهد،‏ رنگ روز را به خود ‏بمنبممی دید؛ چه دورو ‏بىیبىی بزرگی.‏ ما این را هم نباید فراموش کنیم که البته ‏بمتبممام این چرندیات با تبلیغات قطع می شوند و در برخی موارد تبلیغات از خود برنامه ‏بهببههبرتبرر هستند!‏ برنامه هابىیبىی ‏همھهممچون گارد ساحلی،‏ زینا،‏ داینسبىتبىی و پدر ‏همھهممه ی آبهنبهها دالاس یک وجه مشبرتبررک دارند:‏ ساخت و فروش شان کم هزینه است و سود بالابىیبىی را برداشت می کنند.‏ آبهنبهها به جهان تصویری ‏بجتبجحریف شده از زندگی آمریکابىیبىی نبریبرز ارائه می کنند.‏ مردم فقبریبرری که در زاغه های ساخته شده از جعبه های بسته بندی دور انداخته شده در برزیل،‏ هند و…‏ زندگی می کنند،‏ ‏همھهممان به اصطلاح ‏«جهان سوم»،‏ این آشغال ها را می بینند و سهمی از آن را می خواهند.‏ و نقشه این است:‏ شستشوی ذهن مردم ‏«جهان سوم»‏ به سوی این فکر که تنها از راه سرمایه داری است که این شبه جهان می تواند ‏بجتبجحقق یابد.‏ !84

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه طلوع امبرپبررسیون‐مونه ما ا کنون در ابتدای قرن بیست و یکم هستیم؛ ا گر کسی دوران ما را با آغاز قرن گذشته مقایسه کند،‏ می بینیم که تغیبریبرر چندابىنبىی به وجود نیامده است.‏ جنگ در مضیقه نیست،‏ ‏همھهممه جا هست؛ ‏بمنبممونه ی خوبش در عراق در جریان است.‏ ببخشید،‏ اصلاح می کنم،‏ آن آقای خوب جورج دبلیو بوش که البته در دل تنها خبریبرر مردم عراق را می خواهد در ماه می [٢٠١٣] گفت که جنگ به پایان رسیده است.‏ کمبود قحطی و برده داری،‏ چه نوع قدبمیبمم و چه جدید نبریبرز وجود ندارد.‏ تفاوت در این است که امروز بردگی جنسی نامیده می شود و در روزگار قدبمیبمم اسارت و ارباب رعیبىتبىی نامیده می شد ‏(که مورد اخبریبرر را کمونیست های نابکار در روسیه ی تزاری از شرش خلاص شدند).‏ اما خدا را شکر،‏ بازگشته است.‏ با این حال اما ‏همھهممه چبریبرز به ‏همھهممان شکل نیست،‏ چرا که در آغاز قرن ٢٠ هبرنبرر و موسیقی زنده بود و انقلابىببىی را ‏بجتبججربه می کرد شبیه آن را حبىتبىی در دوران رنسانس هم ندیده بود.‏ پیشرفت عکاسی در !85

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته