Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

gode, uden at det intimiderer informanten. De observerbare træk, som er slørede, er ikke

direkte interessante i analysen (højst som indikationer i udvælgelsesfasen), og vi har

derfor valgt at fjerne dem helt fra den endelige fremstilling. Informanterne kender heller

ikke hinanden som ”alias-figurer”, men vil nok kunne genkende sig selv.

For det andet har vi givet informanterne gratis adgang til brugen af pc og internetadgang

i projektperioden. Dette har virket motiverende for flere, idet informanterne på den måde

får noget igen. For det tredje er der i den samlede projektperiode afholdt tre ”informationsmøder”.

Møderne har naturligvis haft til formål at informere, men målet har

også været at give informanterne en identitet i forhold til projektet. 15 At give dem en

følelse af, at deres deltagelse er vigtig og nødvendig. Vi mener, at dette er lykkedes meget

tilfredsstillende – måske med en enkelt undtagelse.

Endelig har intervieweren sommetider valgt at beskytte informantens integritet i selve

interviewsituationen frem for at fremme interviewets egentlige mål om at opnå en dybere

forståelse af informantens meningsunivers. Rækkefølgen af spørgekategorier er blevet

håndteret som vejledende for at give informanten størst mulig kontrol over samtalens

forløb. Det er yderligere ofte sket, at informanten har taget emner op, der klart lå

uden for det egentlige interessefelt. I disse situationer har intervieweren været meget

opmærksom på ikke at afbryde med det samme. Omvendt har intervieweren også valgt

at undlade at forfølge et spor yderligere, hvis intervieweren skønnede, at informanten

oplevede det som svært og følsomt at tale om. Vi har således i videst muligt omfang

søgt at lade give informanterne mulighed for at komme til orde på deres egne vilkår.

Registrering af interviews

Næsten alle de gennemførte interviews er optaget på bånd og senere transskriberet. Der

knytter sig bestemte metodiske overvejelser til denne måde at omforme interviews til

analyserbart materiale.

15

Med samme udgangspunkt er der oprettet en chat-side. Denne side indgår ikke som en eksplicit del af

empiriindsamlingen. Chat-siden er snarere oprettet for at give informanterne ejerskab over projektet. Det

er meget varierende, om informanterne kan lide at bruge siden.

55

More magazines by this user
Similar magazines