Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Der er medtaget relativt mange citater i analysen. Citaterne er først og fremmest væsent-

lige i kraft af deres evne til at fastholde nærheden til empirien og dermed insistere på

skellet mellem logiske begreber og empiriske informanter. Citaterne er ikke tænkt som

banale verificeringer af analysens konklusioner, men som løbende illustrationer af livsformsspecifikke

tænkemåder. Da livsformsanalysens kvalitet netop er at gøre opmærksom

på kulturelle centrismer, er det afgørende i et vist omfang at gengive tanker og

holdninger, som de udtrykkes af informanterne.

Mængden af citater varierer fra interview til interview. Grunden hertil er, at der er forskel

på, hvorledes informanterne formulerer sig mundtligt. Nogle taler i lange sammenhængende

passager, mens andre i højere grad skal sættes i gang af intervieweren. I det

sidstnævnte tilfælde er det sværere at finde sammenhængende og meningsgivende udsagn,

der er velegnede til at citere.

Samtlige citater i analysen står med kursiv og er sat i anførselstegn. Enkelte steder har

vi valgt at bortredigere nogle af de ord, der ofte optræder i talesprog, men som kan virke

meget klodsede, når de indgår i skriftligt materiale (for eksempel øh, æh, ik’, jamen

osv.). Det er et valg, vi har truffet dels af hensyn til læsevenligheden, og dels for at undgå

at informanternes formuleringer kommer til at fremstå som unødvendigt rodede. Det

skal imidlertid understreges, at der ikke er fjernet noget meningsgivende indhold i citaterne.

I visse tilfælde er der herudover tilføjet meningsopklarende indskud i citaterne.

Dette er tydeligt markeret med en klamme.

For både it-dagbøgerne og tidsskemaerne gælder det, at de er inddraget i analysen i det

omfang, vi har skønnet, at det har været relevant. På samme måde som citaterne, er deres

funktion at illustrere de pointer der gøres undervejs i analysen.

Analysens to hovedspørgsmål

For at kunne honorere projektets målsætning om at bidrage til forståelsen af ældres livsformsspecifikke

deltagelse i samfundet via it har vi, som beskrevet andetsteds, opdelt

analysen i to hovedspørgsmål. Disse opridses kort nedenfor, mens den egentlige redegørelse

og diskussion kommer indledningsvis i kapitel to, tre og fire.

59

More magazines by this user
Similar magazines