Views
1 month ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com tadar, hatta sataşır, kaçar, saldırır, öldürür – ve bazen de sever. Gözünü çevirir, kulak verir, duyargalarını uzatır, algılar; ötekini kendine aktardığı kadar kendini de ötekine aktarır, oraya geçer, bir süreliğine öteki olur. Birden çok göz, birden çok duyarga vardır: hem duyabilmenin, hissedebilmenin, hem de hissedememenin gözleri, duyargaları. Ve arada muazzam bir dürtüler, eylemler repertuarı kaynar durur; yaratık da orada onlarla kaynamaktadır. Bunları yansıttığı ölçüde, Lawrence’ın şiirinde belirlilik kadar belirsizlik de önemlidir; sözcükler bazen malzemeyi işler, bazen olduğu gibi bırakır; ifade ikisinden de güç alır. Şair hem insancıl tanımlara kapılır, hem de sık sık kalıpların, şablonların dışına çıkar; ifadede ustalık kadar, kusurluluğa da yer açar. Bu “hissetme” deneyinin arka planında kesintisiz bir güç egzersizi yatmaktadır. Şair ötekini duyarken, içselleştirirken, ona dokunup etki ederken, kendinden sıyrılıp ötekinin ta kendisi olmayı test ederken, yahut bunların hiçbirini başaramayıp da karşıt, tanımsız, tersine mekanizmaları çalıştırırken güç barometresi bir iner bir çıkar. Deneyimin tüm bu damarları, kıvrımları, yumruları, kanalları arasında teni bedeni ve ruhuyla bir bütün halinde gezinen şair kâh özne olur, ötekini dönüştürür, başkalaşıma uğratır, kâh nesne olur, dönüşür, başkalaşıma uğrar. Ama yaratık, yani insan burada hep güç ilişkileri içerisindedir, bir an bile durmaz, yatışmaz. Bir başka deyişle, son derece “libidinal” bir şiirdir bu. Şair, içindeki hayvanla, yaratıkla libidinal yollarla temas kurmaya, ona ulaşmaya çalışmaktadır; ete kemiğe bürünmüş 15

www.isaretatesi.com bir anima olarak yapmaktadır bunu – ve o sırada bölgesine giren her şey anima olur onun için, yaşamla nabzı atmaya başlar her şeyin. Her şey bir dürtüdür, bir etkendir, karşıtlık, dayatma ve ayrımdır; hem çekişmedir hem uyum; hem hayat öpücüğüdür hem zehir. Özne, aşama aşama, hem öteki yaratığa hem de içindeki yaratığa ulaşmaya gayret eder; en içteki çekirdeği çatlatıp özü ortaya çıkarmak ister. Söz konusu şiir bu deneyimi anlık, gerçek zamanlı bir biçimde yansıtma, taklit etme girişimidir. Lawrence’ın, şiirlerinde bitkiye, hayvana, doğaya olan yaklaşımı bazen felsefi, bazen mistik, bazen bilimsel görünebilir, ama çoğunlukla felsefi olamayacak kadar somut; mistik olamayacak kadar dünyevi; bilimsel olamayacak kadar libidinaldir. Bilimsel bakış veya felsefi bir kavrayış burada yalnızca deneysel olarak sınanır. Ayrıca Kuşlar, Yaratıklar ve Çiçekler’deki hayvanlar, bitkiler, meyveler ne kültürel, ne tarihsel, ne de edebi birer öğedir; şair doğa varlıklarının kendileriyle doğrudan ilişki kurmayı dener, kalıpları olabildiğince göz ardı eder, aldığı terbiyeden, kültürden, sosyal kimliğinden kat kat arınmaya çalışır. Öte yandan çiçeği, meyveyi, hayvanı veya ağacı tüm geçmişiyle, insancıl bir doğa tarihi öğesi olarak ele alacağı zaman da, entelektüel ya da rasyonel tavrı bir kenara bırakır; şayet kültür, tarih, din işin içine dâhil olacaksa, şair bunu ancak “mit”e bağlı kalarak yapar, miti felsefenin önüne alır, yer yer kendi mitlerini türetir. Ve bu sayede, “yaratığı” kutsal kitabın, aydınlanmanın, modernitenin, Avrupa’nın dışına çıkarır, milattan önceye, hatta tarih öncesine, cennetteki Adem ile Havva’ya, yahut tam 16