Views
10 months ago

ULI403U-TÜRK DIŞ POLİTİKASI I-12V4-8-pdf_kitap

6 Türk D›fl

6 Türk D›fl Politikas›-I SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M SORU D‹KKAT için art›k Osmanl›n›n toprak bütünlü¤ünün korunmas›na ihtiyaç duymad›¤›n›n bir baflka göstergesidir. Britanya ‹mparatorlu¤u bu antlaflmadan sonra Osmanl› Devleti’nin toprak bütünlü¤ünü koruma politikas›ndan vazgeçmifltir. Berlin Antlaflmas›yla, Bosna-Hersek’in muhtariyeti kald›r›lm›fl fakat Rus iflgaline engel olmak için geçici olarak Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤una b›rak›lm›flt›r. Berlin Antlaflmas›’na göre Bulgaristan, bir ba¤›ms›z prenslik, özel koflullarla Osmanl› Devleti’ne b›rak›lan Do¤u Rumeli ve Makedonya vilayetleri olmak üzere üçe bölündü. Rusya, Do¤ubeyaz›t ve Eleflkirt’i Osmanl› Devleti’ne geri verdi. S›rbistan, Karada¤ ve Romanya’n›n ba¤›ms›zl›klar› baz› koflullara ba¤l› olarak onayland›. Girit, Osmanl›- lara b›rak›ld›. Bo¤azlar’›n statüsü, 1856 Paris ve 1871 Londra antlaflmalar›nda kabul edilen ilkelerle korundu. Osmanl› Devleti’nin Rusya’ya ödeyece¤i savafl tazminat› 802 bin 500 franka indirilerek takside ba¤land›. (AnaBritannica, Cilt 4, s.97) Berlin Antlaflmas›, Osmanl› Devleti’nin Balkanlarda varl›¤›n› sürdürmesine olanak sa¤larken Rusya’n›n Ayastefanos Antlaflmas›’yla elde etti¤i kazançlar› azaltm›flt›r. Ancak; Osmanl› Devleti’nin 19. yüzy›ldaki parçalanma sürecinde önemli bir aflamay› oluflturan Berlin Antlaflmas›yla antlaflmaya taraf olan devletlerden hiçbiri arad›klar›n› bulamam›fllard›r. Berlin Antlaflmas›’n›n 61. maddesi Avrupa Devletlerine ayr›ca Osmanl›n›n iç ifllerine kar›flma hakk› da tan›m›fl ve bu madde uyar›nca Britanya ‹mparatorlu¤u ve Çarl›k Rusya, bu dönemde Ermenilere ba¤›ms›zl›k vaatlerinde bulunmufllard›r. Anlaflman›n 61. maddesi ile Osmanl› Devleti, “Vilayet-i Sitte” ad› verilen Erzurum, Van, Mamüret’ül Aziz (Elaz›¤), Diyarbak›r, Sivas ve Bitlis’te reformlar yapmay› kabul etti. 61. madde flöyle diyordu: “Osmanl› Hükûmeti, halk› Ermeni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaçlar›n gerektirdi¤i ›slahat› yapmay› ve Ermenilerin Çerkes ve Kürtlere karfl› huzur ve güvenliklerini garanti etmeyi taahhüt eder ve bu konuda al›nacak tedbirleri devletlere bildirece¤inden, bu devletler söz konusu tedbirlerin uygulanmas›n› gözeteceklerdir” (Bayur, 1983:6-8). Böylece Berlin Antlaflmas›’n›n bu maddesiyle Ermeni meselesi Ayastafanos’tan sonra ikinci kere uluslararas› platforma tafl›nm›fl olmaktad›r. Berlin Antlaflmas› sonras›nda ‹ngiltere’nin Osmanl› Devleti’nin toprak bütünlü- ¤ünü art›k korumayaca¤›na iliflkin ilk göstergesi K›br›s politikas› olmufltur. ‹ngiltere, Berlin Konferans›’nda SIRA S‹ZDE Osmanl› Devleti’ni destekleme sözüne karfl›l›k olarak K›br›s’› iflgal etmifltir. Gerekçe olarak da Berlin Antlaflmas› ile Kuzeydo¤u Anadolu’da üstün bir duruma geçen Rusya’ya karfl› Osmanl› Devleti’nin ‹ngiltere taraf›ndan daha rahat korunmas› gösterilmifltir. ‹ngiltere daha sonra ikinci ifl olarak 1882 DÜfiÜNEL‹M y›l›nda M›s›r’› iflgal edecektir (Sander, 1994:231). Fransa ise 1882 y›l›nda Tunus’a SORU girecektir. 1878 Berlin Antlaflmas›’ndan D‹KKAT sonra Osmanl› ‹mparatorlu¤u d›fl iliflkilerde yürüttü¤ü “denge politikas›” politikas› zorunlu olarak sona ermifltir. SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Osmanl› D›fl Politikas›nda Almanya’n›n Tarih Sahnesine Ç›k›fl› AMAÇLARIMIZ Prusya Krall›¤›, 1713-1867 aras›ndaki dönemde Alman Devletine verilen isimdir. AMAÇLARIMIZ Otto von Bismarck taraf›ndan 1871’de infla edilen Alman ‹mparatorlu¤unun kurulmas› ile birlikte Prusya, Almanya ‹mparatorlu¤unun en büyük bölgesi, Prusya Kral› I. Wilhelm K ‹ ise T AAlman P Kayzeri Wilhelm unvan›n› ald›. Prusya 1934’de Nazilerce K ‹ T A P bütünüyle ortadan kald›r›lm›flt›r. Prusya, 18. yüzy›lda güçlü bir ‹mparatorluktu. Prusya Kral› II. Frederich, Rusya TELEV‹ZYON ve Avusturya’n›n, TELEV‹ZYON Osmanl› ‹mparatorlu¤u aleyhine genifllemelerini kendi ülkesi ‹NTERNET ‹NTERNET

1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Çöküflünden Kurtulufl Savafl›’na Kadar Türk D›fl Politikas› 7 aç›s›ndan sak›ncal› buluyordu. Bu nedenle de Osmanl› ‹mparatorlu¤u SIRA S‹ZDE ile dostluk SIRA S‹ZDE iliflkileri gelifltirmeye çal›fl›yordu. Hatta bu politika do¤rultusunda Prusya, Osmanl› ile 1761 y›l›nda bir dostluk antlaflmas› bile imzalam›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u- DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M Prusya iliflkileri askerî alanda daha sonralar› da devam etmifltir. 19. yüzy›lda II. Mahmut, Osmanl› ordusunun modernizasyonu için Prusya’dan yard›m istemifl, bunun üzerine Prusya, Helmuth Von Moltke’nin baflkanl›¤›nda bir askerî heyeti Os- SORU SORU manl› ordusunun hizmetine göndermifltir. Moltke’yle birlikte Osmanl› topraklar› Alman kamuoyunun ilgi alan›na da girmifltir. Örne¤in; Moltke D‹KKAT yaz›lar›nda Tuna D‹KKAT Eyaletleri ile Filistin’i Alman kolonizasyonu (colonisation) için uygun yerler olarak görmüfltür. Kolonizasyon yani kolonilefltirme; sömürge hâline getirdi¤i ülkeye, SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE kendi anavatan›ndan getirdi¤i insanlar› yerlefltirme, sömürge yönetimi kurma anlamlar›na gelmektedir. Ünlü iktisatç› Friedrich List ise Almanya’n›n Osmanl› Asya’s›n›n güçlendirilmesinde önderli¤i ele alarak Ön Asya’da AMAÇLARIMIZ üstün bir rol oynayaca¤›n› öngörmüfltür (Özyüksel, 2004:9). AMAÇLARIMIZ 1835 ile 1839 y›llar› aras›nda Osmanl› ordusunda askerî ö¤retmen K ‹ ve Ttahkimat A P uzman› olarak çal›flan Helmuth Von Moltke, Osmanl›da yaflad›¤› olaylar› bazen bir seyyah, bir tarihçi, bazen bir asker, bazen de bir co¤rafi kâflif gibi kaleme alm›flt›r. Moltke’nin an›lar› için flu kayna¤a bak›labilir: Helmuth von Moltke, Moltke’nin Türkiye TELEV‹ZYON Mektuplar›, ‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1995. Bu öngörülere ve düflüncelere ra¤men Prusya-Osmanl› ‹mparatorlu¤u iliflkilerinde 1888 y›l›nda tahta ç›kan II. Wilhelm’e kadar önemli bir dönüflüm yaflanmam›flt›r. ‹NTERNET Bunun nedeni Prusya’n›n önünde Alman birli¤inin kurulmas› gibi güç bir görevin bulunmas›d›r. Yine de Prusya, Avrupa devleti s›fat›yla kat›ld›¤› toplant›larda, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun toprak bütünlü¤ünü savunan Britanya ‹mparatorlu¤u ve Fransa’n›n yan›nda yer alm›flt›r. Osmanl›- Prusya dostlu¤u Alman birli¤inin kurulufluna kadar bu düzeyde sürmüfltür. 19. yüzy›lda gevflek bir konfederasyon olan Almanya’n›n birli¤ini kurup güçlü bir imparatorlu¤a dönüflmesinde en önemli rolü oynayan Alman devlet adam› Otto von Bismarck’d›r. Bismarck, Prusya Baflbakan› (fiansölye) olduktan sonra, tüm gücünü Alman birli¤inin gerçekleflmesi ifline vermifltir. Bismarck bu amac›na, 1866 y›l›nda Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, 1870 y›l›nda Fransa ile yap›lan savafllar sonras›nda 18 Ocak 1871 tarihinde ulaflm›flt›r. Kutsal Roma Germen ‹mparatorlu¤unu ilk imparatorluklar› (I. Reich) olarak kabul eden Almanlar için 1871’de kurulan Alman ‹mparatorlu¤u “II. Reich”, I. Dünya savafl›nda Almanya’n›n yenilmesi ile 1918’de sona ermifltir. Hitler Almanyas› (1933-1945) ise II- I. Reich olarak tan›mlanmaktad›r. Almanya-Fransa savafl›ndan sonra 1871 y›l›nda imzalanan Frankfurt Antlaflmas› ile Fransa, geliflmifl sanayi bölgeleri olan Alsace ve Lorraine’i Almanya’ya b›rakm›flt›r. Fakat bu antlaflmadan sonra Fransa bu yenilgiyi unutmam›fl ve Almanya için sürekli bir tehdit unsuru olmufltur. Bismarck, Fransa’y› bir tehdit unsuru olmaktan ç›karmak için bu ülkeyi Avrupa’da yaln›z b›rakma politikas› izlemifltir. Bismarck, Fransa’n›n Britanya ‹mparatorlu¤u ile ifl birli¤ine gitmeyece¤ini bilmektedir. Çünkü bu K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Resim 1.1 Otto von Bismarck (1815-1896) Alman ‹mparatorlu¤unun kurucusu ve 1871- 90 aras›nda ilk flansölyesidir.

 • Page 1 and 2: e-öğrenme ortamları Yepyeni dene
 • Page 3 and 4: T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YA
 • Page 5 and 6: ‹çindekiler iii ‹çindekiler
 • Page 7 and 8: ‹çindekiler v Türk-Alman Sald
 • Page 9 and 10: Önsöz vii Önsöz Cumhuriyet’in
 • Page 11 and 12: Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Çök
 • Page 13: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 17 and 18: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 19 and 20: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 21 and 22: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 23 and 24: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 25 and 26: K ‹ T A P K ‹ T A P 1. Ünite -
 • Page 27 and 28: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 29 and 30: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 31 and 32: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 33 and 34: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 35 and 36: 1. Ünite - Osmanl› ‹mparatorlu
 • Page 37 and 38: Kurtulufl Savafl› Dönemi Türk D
 • Page 39 and 40: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 41 and 42: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 43 and 44: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 45 and 46: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 47 and 48: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 49 and 50: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 51 and 52: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 53 and 54: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 55 and 56: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 57 and 58: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 59 and 60: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 61 and 62: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 63 and 64: 2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö
 • Page 65 and 66:

  2. Ünite - Kurtulufl Savafl› Dö

 • Page 67 and 68:

  Atatürk Dönemi Türk D›fl Polit

 • Page 69 and 70:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 71 and 72:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 73 and 74:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 75 and 76:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 77 and 78:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 79 and 80:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 81 and 82:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 83 and 84:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 85 and 86:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 87 and 88:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 89 and 90:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 91 and 92:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 93 and 94:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 95 and 96:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 97 and 98:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 99 and 100:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 101 and 102:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 103 and 104:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 105 and 106:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 107 and 108:

  3. Ünite - Atatürk Dönemi Türk

 • Page 109 and 110:

  II. Dünya Savafl› Dönemi Türk

 • Page 111 and 112:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 113 and 114:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 115 and 116:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 117 and 118:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 119 and 120:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 121 and 122:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 123 and 124:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 125 and 126:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 127 and 128:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 129 and 130:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 131 and 132:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 133 and 134:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 135 and 136:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 137 and 138:

  4. Ünite - II. Dünya Savafl› D

 • Page 139 and 140:

  Demokrat Parti Dönemi Türk D›fl

 • Page 141 and 142:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 143 and 144:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 145 and 146:

  SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNE

 • Page 147 and 148:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 149 and 150:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 151 and 152:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 153 and 154:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 155 and 156:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 157 and 158:

  SIRA S‹ZDE 5. Ünite - Demokrat P

 • Page 159 and 160:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 161 and 162:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 163 and 164:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 165 and 166:

  5. Ünite - Demokrat Parti Dönemi

 • Page 167 and 168:

  1960-1970 Dönemi Türk D›fl Poli

 • Page 169 and 170:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 171 and 172:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 173 and 174:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 175 and 176:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 177 and 178:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 179 and 180:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 181 and 182:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 183 and 184:

  6. Ünite - 1960-1970 Dönemi Türk

 • Page 186 and 187:

  7TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 188 and 189:

  180 Türk D›fl Politikas›-I Var

 • Page 190 and 191:

  182 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 192 and 193:

  184 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 194 and 195:

  186 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 196 and 197:

  188 Türk D›fl Politikas›-I dem

 • Page 198 and 199:

  190 Türk D›fl Politikas›-I ke

 • Page 200 and 201:

  192 Türk D›fl Politikas›-I baf

 • Page 202 and 203:

  194 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 204 and 205:

  196 Türk D›fl Politikas›-I Cas

 • Page 206 and 207:

  198 Türk D›fl Politikas›-I A M

 • Page 208 and 209:

  200 Türk D›fl Politikas›-I Ken

 • Page 210 and 211:

  8TÜRK DIfi POL‹T‹KASI-I Amaçl

 • Page 212 and 213:

  204 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 214 and 215:

  206 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 216 and 217:

  208 Türk D›fl Politikas›-I nis

 • Page 218 and 219:

  210 Türk D›fl Politikas›-I tar

 • Page 220 and 221:

  212 Türk D›fl Politikas›-I Res

 • Page 222 and 223:

  214 Türk D›fl Politikas›-I Tü

 • Page 224 and 225:

  216 Türk D›fl Politikas›-I ki

 • Page 226 and 227:

  218 Türk D›fl Politikas›-I dü

 • Page 228 and 229:

  220 Türk D›fl Politikas›-I Ira

 • Page 230 and 231:

  D‹KKAT D‹KKAT 222 Türk D›fl

 • Page 232 and 233:

  224 Türk D›fl Politikas›-I ray

 • Page 234 and 235:

  226 Türk D›fl Politikas›-I Oku

 • Page 236:

  228 Türk D›fl Politikas›-I Yar

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
info@insamer.com
TUZAK
info@insamer.com
ANADOLU
I CİLT
BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ
İLİŞKİLERİ