Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie funkcie Color

Nastavenie funkcie Color Temperature a efektu filtra (Color Temperature/farebný filter) Tlačidlo WB na ovládacom tlačidle t [5500K] (Color Temp.) alebo [0] (Color Filter) • Ak chcete nastaviť teplotu farieb, vyberte požadovanú hodnotu pomocou tlačidla b/B. • Ak chcete nastaviť farebný filter, vyberte smer kompenzácie pomocou tlačidla b/B. Poznámka • Keďže kolorimetre sú navrhnuté pre filmové fotoaparáty, hodnoty sa pri použití žiariviek, sodíkových výbojok alebo ortuťových výbojok líšia. Odporúčame použiť vlastné vyváženie bielej farby alebo vykonať skúšobné snímanie. 5500K* 1 (Color Temp.) Nastavuje vyváženie bielej farby podľa teploty farby. Čím je toto číslo vyššie, tým bude fotografia červenšia, a čím je toto číslo nižšie, tým bude fotografia modrejšia. 0* 2 (Color Filter) Dosahuje efekt filtrov CC (Color Compensation) pre fotografie. Pri použití nastavenej teploty farby ako štandardu môže byť farba kompenzovaná na hodnotu G (Green) alebo na hodnotu M (Magenta). *1 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu teploty farby. *2 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu farebného filtra. Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie bielej farby) V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov svetelných zdrojov, sa odporúča použiť vlastné vyváženie bielej farby, aby sa správne reprodukovala biela farba. 116

1 Tlačidlo WB na ovládacom tlačidle t (Custom) 2 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [ SET] a stlačte stred ovládacieho tlačidla. 3 Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla oblasť automatického zaostrenia v strede, a potom stlačte spúšť. Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (ColorTemperature a Color filter). 4 Stlačte stred ovládacieho tlačidla. Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uloženým nastavením vlastného vyváženia bielej farby. • Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované počas tohto postupu je účinné dovtedy, kým nezaregistrujete nové nastavenie. Poznámka • Hlásenie „Custom WB error“ naznačuje, že hodnota prekračuje očakávaný rozsah. (Ak sa blesk používa pre blízky objekt alebo sa na snímke nachádza objekt s jasnými farbami.) Ak zaregistrujete túto hodnotu, farba indikátora v okne zobrazovania informácií o zázname sa zmení na žltú. V tejto chvíli môžete snímať, ale odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby na získanie lepšej úrovne vyváženia bielej farby. Používanie funkcie snímania Obnovenie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby Tlačidlo WB na ovládacom tlačidle t (Custom) 117